Navigácia - Navigáció

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Estetická výchova ESV
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatika INF
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Maďarský jazyk a literatúra MJL
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Náuka o spoločnosti NAS
Nemecký jazyk NEJ
O svete v cudzom jazyku SCJ
Občianska náuka OBN
Odborná konverzácia v slov. jaz. OKS
Psychosociálny tréning PYE
Seminár z biológie SEB
Seminár z dejepisu SED
Seminár z chémie SEC
Seminár z informatiky SEI
Seminár z matematiky SEM
Seminár z náuky o spoločnosti SNS
Seminár z občianskej náuky SEY
Slovenský jazyk a slovenská literatúra SLF
Správanie Spr
Španielsky jazyk SJA
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Umenie a kultúra UKL
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Základy administratívy ZAA

© aScAgenda 2018.0.1101 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.05.2018

Novinky - Hírek

Kontakt - Elérhetőség

  • Az iskola neve: Gymnázium Petra Pázmáňa s VJM - Pázmány Péter Gimnázium
    Az iskola címe: Letomostie 3, 94061 Nové Zámky
  • Telefonszám: +421/035 6420859

Fotogaléria - Fényképalbum

Partneri - Partnerek