Navigácia - Navigáció

Správa o šk. roku 2016/2017/Jelentés a 2016/2017-es iskolaévről Stanovisko k správe/Álláspont a jelentéshez Správa o šk. roku 2015/2016/Jelentés a 2015/2016-os iskolaévről Stanovisko k správe/Álláspont a jelentéshez Správa o šk. roku 2014/2015/Jelentés a 2014/2015-ös iskolaévről Stanovisko k správe/Álláspont a jelentéshez Správa o šk. roku 2013/2014/Jelentés a 2013/2014-es iskolaévről Stanovisko k správe/Álláspont a jelentéshez Správa o šk. roku 2012/2013/Jelentés a 2012/2013-as iskolaévről Stanovisko k správe/Álláspont a jelentéshez Správa o šk. roku 2011/2012/Jelentés a 2011/2012-es iskolaévről Stanovisko k správe/Álláspont a jelentéshez Správa o šk. roku 2010/2011/Jelentés a 2010/2011-es iskolaévről Stanovisko k správe/Álláspont a jelentéshez Správa o šk. roku 2009/2010/Jelentés a 2009/2010-es iskolaévről Stanovisko k správe/Álláspont a jelentéshez Správa o šk. roku 2008/2009/Jelentés a 2008/2009-es iskolaévről Stanovisko k správe/Álláspont a jelentéshez

Správy/Jelentések

Správa o šk. roku 2016/2017/Jelentés a 2016/2017-es iskolaévről

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2016/2017

Predkladá: Ing. Norbert Beták, PhD.

Správa bola prerokovaná na pedagogickej rade dňa: 25. októbra 2017

Správa bola prerokovaná v rade školy dňa: 26. októbra 2017

Vyjadrenie rady školy:

Rada školy pri gymnáziu Petra Pázmáňa s VJM odporúča – neodporúča zriaďovateľovi schváliť správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017

.................................................................

dňa: 26. októbra 2017

Vyjadrenie zriaďovateľa:

Nitriansky samosprávny kraj schvaľuje – neschvaľuje Správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/17.

...................................................................

Správa je spracovaná podľa vyhlášky č. 9/2006 §2 odst. 1 a/ až p/ MŠ SR zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a podľa metodického usmernenia č. 10/2006-R z 25. mája 2006.

Pri vypracovaní som vychádzal z plánu práce školy, z jednotlivých plánov práce predmetových komisií a koordinátorov a z ich vyhodnocovacej správy a z Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2016/2017.

Správa je vypracovaná podľa týchto dokumentov :

1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.

3. Plán práce školy na školský rok 2016/2017

4. Vyhodnotenie plnenia plánov práce jednotlivých predmetových komisií

5. Informácia o činnosti Rady školy pri Gymnáziu P. Pázmáňa s vjm, Nové Zámky

6. Vyhodnotenie plnenia plánu výchovného poradcu a koordinátora drogovej prevencie

7. Zápisnice z triednych schôdzí ZRPŠ

8. Kronika školy

 

1. a) Základné identifikačné údaje o škole

Názov školy: Gymnázium Petra Pázmáňa s vyučovacím jazykom maďarským - Pázmány Péter Gimnázium, Letomostie 3, 940 61 Nové Zámky - Érsekújvár

Adresa: Letomostie č.3, 940 61 Nové Zámky

Tel./fax.: 035/64 20 859

Internetová adresa: www.pazmangymnz.edupage.sk

Elektronická adresa: gimnaziumnz@stonline.sk/gimnaziumnz@gmail.com

Údaje o zriaďovateľovi:       Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Mená vedúcich zamestnancov:       PaedDr. Zuzana Peternai, PhD. – riaditeľka školy do 30. 09. 2017

od 1. 10. 2017 Ing. Norbert Beták, PhD.

Údaje o rade školy a ďalších poradných orgánoch:

 1. Rada školy

Rada školy pri Gymnáziu Petra Pázmáňa bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V školskom roku 2016/2017 mala 11 členov:

Zloženie rady školy:

Predseda:       Andrea Budinská - zástupca rodičov

Členovia:        Silvia Vargová - zástupca rodičov

                        MUDr. Ildikó Bopkóová – zástupca rodičov

                        MUDr. Imrich Hugyivár – zástupca zriaďovateľa

                        Ing. Tibor Farkas - zástupca zriaďovateľa

                        Ing. Florián Jávorka - zástupca zriaďovateľa

                        László Szigeti - zástupca zriaďovateľa

                        Alexander Kovács - zástupca nepedagogických zamestnancov

                        PaedDr. Ladislav Bopkó - zástupca pedagógov

                        RNDr. Ildikó Mojzesová - zástupca pedagógov

                        Imrich Budinský – zástupca žiakov

Dňa 8. decembra 2016 bolo ustanovujúce zasadnutie Rady školy, nakoľko sa končilo štvorročné funkčné obdobie predchádzajúcej Rady školy. Od uvedeného dátumu Rada školy pracuje v nasledovnom zložení:

Predseda:       Norbert Ožvald - zástupca rodičov

Členovia:        Andrea Budinská - zástupca rodičov

                        MUDr. Ildikó Bopkóová – zástupca rodičov

                        MUDr. Imrich Hugyivár – zástupca zriaďovateľa

                        Ing. Tibor Farkas - zástupca zriaďovateľa

                        Ing. Florián Jávorka - zástupca zriaďovateľa

                        László Szigeti - zástupca zriaďovateľa

                        Györgyi Töröková - zástupca nepedagogických zamestnancov

                        PaedDr. Ladislav Bopkó - zástupca pedagógov

                        RNDr. Ildikó Mojzesová - zástupca pedagógov

                        Vanda Šoóšová – zástupca žiakov

Rada školy sa v priebehu školského roka zišla 4-krát na svojich riadnych zasadnutiach. V rámci programu zasadnutí sa RŠ vyjadrovala k otázkam, ktoré sa týkajú chodu školy a ku koncepčným zámerom rozvoja školy: personálne a  materiálno-organizačné zabezpečenie školy, návrh rozpočtu a hospodárenie školy, návrh počtu prijímaných žiakov do 1. ročníka, kritériá výberu žiakov do 1. ročníkov, zabezpečenie maturitných skúšok, zavedenie nových študijných zameraní.

b) Ďalšie poradné orgány riaditeľky školy sú:

1. pedagogická rada – tvoria ju pedagogický zamestnanci školy, zasadá podľa schváleného plánu zasadnutí a podľa potreby. V školskom roku 2016/2017 zasadala 13 krát.

2. predmetové komisie, predseda PK – v škole pracovali nasledovné predmetové komisie:

PK Jazyk a komunikácia vyučovacie jazyky – slovenský jazyk a slovenská literatúra a maďarský jazyk a literatúra, predseda: PaedDr. L. Bopkó

PK Jazyk a komunikácia cudzie jazyky – cudzie jazyky, predsedkyňa: Mgr. K. Kollárová

PK Človek a príroda, predsedkyňa: RNDr. I. Mojzesová

PK Človek a spoločnosť, predseda: Mgr. R. Dózsa

3. výchovný poradca – pracuje podľa vlastného plánu, ktorý je súčasťou plánu práce školy.

4. koordinátor protidrogovej prevencie - pracuje podľa vlastného plánu, ktorý je súčasťou plánu práce školy.

5. Študentská školská rada – pracuje pod vedením Mgr. Anny Miskó Hátas, z každej triedy sú do rady zvolení dvaja študenti. Predsedom bol Viktor Czuczor.

1. b) Údaje o počte žiakov školy

Kód a názov

Ročník

Počet tried v ročníku

Počet žiakov spolu

k 15. 9. 2016

k 31. 8. 2017

7902 J 00

Prvý

1

32

32

7902 J 00

Druhý

1

25

25

7902 J 00

Tretí

1

25

25

7902 J 00

Štvrtý

1

29

29

4. ročné spolu

 

4

111

111

V školskom roku 2016/2017 sme mali štyroch žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 1 v II. A triede a troch v IV. A triede.

 

1. d) Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka

4 – ročné štúdium

Vedenie školy žiadalo schváliť 2 triedy, zriaďovateľ však schválil 1 triedu s počtom žiakov 31.

Triedy

počet prihlásených

počet úspešných

počet zapísaných k 15. 9. 2016

1

67

58

32

Žiaci, ktorí vyhoveli požiadavkám, na 4 - ročné štúdium nekonali prijímacie skúšky. Poradovník uchádzačov bol vytvorený podľa počtu bodov pridelených na základe schválených kritérií pre prijímacie konanie. Body získali za: TESTOVANIE 9 z matematiky, slovenského jazyka a slovenskej literatúry, maďarského jazyka a literatúry, študijné výsledky dosiahnuté na konci 7. a 8. ročníka a prvého polroku 9. ročníka a predmetových olympiád a súťaží.

1. e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov

Údaje o prospechu v štvorročnom gymnáziu

Ročník

Počet tried v ročníku

Počet žiakov

PV

PVD

P

NP

Neklas.

Priemerný prospech

Prvý

1

32

14

14

2

0

2

1,41

Druhý

1

25

7

9

9

0

1

1,81

Tretí

1

25

16

7

1

0

1

1,26

Štvrtý

1

29

17

8

4

0

0

1,49

SPOLU

4

111

54

38

16

0

4

1,49

Údaje o dochádzke

Trieda

Počet žiakov

za školský rok

spolu

osp.

neosp.

priemer na žiaka

I. A

32

2665

2665

0

88,83

II. A

25

3718

3718

0

148,72

III. A

25

3304

3303

1

137,63

IV. A

29

3144

3128

12

107,86

Spolu

111

12831

12814

13

120,76

Vývoj prospechu a dochádzky za posledné roky

Šk. rok

06/07

07/08

08/09

09/10

10/11

11/12

PPV

112.46

116.15

120.31

111

115.51

115,1

PPŠ

1,85

1,86

1,81

1,71

1,61

1,58

 

Šk. rok

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

PPV

123,68

129,05

130,06

119

120,76

PPŠ

1,59

1,78

1,55

1,45

1,49

PPV - Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka

PPŠ – Priemerný prospech za školu

KLASIFIKÁCIA A  HODNOTENIE SPRÁVANIA ŽIAKOV

Hodnotenie správania:

  1. stupeň zo správania                                               111 žiakov

VÝSLEDKY A HODNOTENIE MATURITNÝCH SKÚŠOK

Výsledky MS v školskom roku 2016/2017

Predmet

Úroveň

Počet žiakov

Úspešnosť EČ

CP

CP G

Percentil EČ

PFIČ

Anglický jazyk

B2

29

75,43%

68,40%

67,60%

87,40%

75,17%

Matematika

-

7

58,57%

45,90%

51,10%

 -

-

Maďarský jazyk a literatúra

-

29

69,30%

57,60%

71,90%

70,50%

80,76%

Slovenský jazyk a slov. literatúra

-

29

54,53%

43,80%

54%

81,80%

67,54%

EČ – externá časť

CP – celoslovenský priemer

CP G – celoslovenský priemer gymnázií

PFIČ – písomná forma internej časti

Výsledky ústnych MS v šk. r. 2016/2017

Predmet

Počet žiakov

Priemer

SLF

29

1,76

ANJ – B2

29

1,55

BIO

12

1,42

DEJ

8

1,83

CHE

8

1

INF

1

1

MJL

29

1,55

MAT

7

1,14

OBN

7

1,67

Všetky predmety

 

1,43

 

Výsledky ústnej maturitnej skúšky - priemer 1,43 je o 0,17 lepší výsledok oproti výsledkom z predchádzajúceho školského roka (1,60). Úspešnosť EČ v percentách je veľmi všeobecná, nakoľko zahŕňa aj stredné odborné školy aj gymnáziá. Preto v tabuľke vykazujeme aj údaje za celoslovenský priemer len gymnázií. Z toho vyplýva, že v školskom roku 2016/2017 naši žiaci dosiahli vynikajúce výsledky. Vo všetkých predmetoch dosiahli vyšší priemer ako celoslovenský a okrem maďarského jazyka a literatúry aj oproti gymnáziám majú vyšší priemer. Z anglického jazyka a z matematiky rozdiel je dokonca štatisticky významný. Pozitívnym zistením je aj fakt, že v školskom roku 2016/2017 maturovalo 8 študentov z piateho dobrovoľného predmetu.

1. f) Zoznam zameraní študijného odboru 7902 5 J – Gymnázium a zoznam uplatňovaných učebných plánov

Študijné odbory:

4-ročné štúdium :        žiaci sa vzdelávali podľa školského vzdelávacieho programu EKOMUKO. Žiaci prvého a druhého ročníka sa vzdelávali podľa inovovaného vzdelávacieho programu EKOMUKO.

V rámci štúdia je v triedach realizovaný Nemecký jazykový diplom KMK NSR Stufe II a I:

- Deutsche Sprachdiplom Stufe II. a I. prebieha pod záštitou Ministerstva kultúry a školstva Nemeckej Spolkovej Republiky.

- Platí ako doklad o jazykových znalostiach, ktoré postačujú na prijatie na štúdium na nemeckej vysokej škole.

1. g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancoch školy k 30. 6. 2017

Pedagogickí zamestnanci: 14/z toho 1 nemecký lektor na dohodu/.

kvalifikovaní:                          14

nekvalifikovaní:                      0

doplňujúci si kvalifikáciu:       0

Odbornosť vyučovania:

Telesná výchova                     neodborne

Geografia                                neodborne

Umenia a kultúra                    neodborne

Ostatné predmety /SLSJ, MJ, ANJ, NEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, INF, DEJ, NAS, ETV, NAB, voliteľné predmety boli vyučované na 100% odborne.

Zoznam pedagogických zamestnancov a ich aprobácia:

Basternák Klaudia, Mgr.

FYZ – BIO

Benkő Tímea, PaedDr.

MJL – SJL

Beňovská Helena, Mgr.

NJ – ETV

Bopkó Ladislav, PaedDr.

SJL – NAS

Dózsa Roland, Mgr.

MJL – DEJ

Horváth Tamás, Mgr.

NAB

Kollár Klaudia, Mgr.

NJ – MJL

Mojzesová Ildikó, RNDr.

MAT – CHE

Miskó Hátas Anna, Mgr.

FYZ – MAT

Soóky Zoltán, Mgr.

INF – MJL

Peternai Zuzana, PaedDr., PhD.

ANJ - PED

PaedDr. Andrea Priskinová

ANJ - OBN

Szabó Révész Anita, Mgr. - MD

BIO - CHE

Theda Garen

Zahraničný lektor

 

Nepedagogickí zamestnanci: spolu 4.

Zamestnanci SPOLU: 18.

1. h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy do 31. 8. 2017

Akreditované formy vzdelávania:

 • aktualizačné vzdelávanie:

Školské projekty as medzinárodné partnerstvá                                   3 učitelia

Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia

 v pedagogickom povolaní                                                                  1 učiteľ

 • prípravné atestačné vzdelávanie                                                         1 učiteľ
 • inovatívne vzdelávanie:

            kooperatívne vyučovanie                                                                    3 učitelia

Semináre, konferencie a školenia, na ktorých sa zúčastnili pedagogickí pracovníci školy v šk. roku 2016/2017 v rámci celoživotného vzdelávania:

 • konferencia riaditeľov maďarských škôl na Slovensku                     RŠ
 • eTwinning, medzinárodný seminár, Florencia-Taliansko                   RŠ
 • eTwinning, medzinárodný seminár, Brusel-Belgicko                        1 učiteľ
 • Účasť na odbornom seminári: Extrémizmus a radikalizácia  1 učiteľ
 • Erasmus+, kurz robotiky a programovania, Malta                             3 učitelia (aj RŠ)
 • Erasmus+, jazykový kurz, Brighton-Anglicko                                   2 učitelia a sekretárka
 • Príprava učiteľov na získavanie certifikátu ECDL                            1 učiteľ
 • Metodický deň pre učiteľov chémie                                                   1 učiteľ
 • Školenie predsedov maturitných komisií                                           3 učitelia
 • Celoslovenská konferencia zväzu maďarských pedagógov               RŠ
 • Konferencia riaditeľov štátnych gymnázií                                          RŠ
 • Inštrukčný seminár k programu Erasmus+, akcia KA1                     ekonómka
 • Inštrukčný seminár k programu Erasmus+, akcia KA2                     RŠ
 • Konferencia Učiteľ nie je Google                                                      RŠ

1. i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

V školskom roku 2016/2017 škola organizovala tieto aktivity a zúčastnila sa na podujatiach:

September 2016

 • slávnostné zahájenie šk. roka
 • spomienkový deň na holokaust
 • psychosociálny tréning pre I. A triedu
 • ochrana človeka a prírody a Ochrana života a zdravia pre 1. – 2. ročníky
 • výchova k tolerancii (celodenný workshop pre 1. ročník)
 • účasť na tvorivých dielňach v miestnej galérii
 • celoškolská schôdza rodičovského združenia, triednické schôdze – ZRPŠ

Október 2016

 • vyšla ročenka školy
 • zber papiera
 • stretnutie Erasmus+ v Rumunsku
 • spomienková slávnosť pri príležitosti smrti martýrov v Arade 6. októbra 1849
 • súťaž v čítaní s porozumením textu (v réžii školy)
 • burza vysokých škôl v Nitre (pre maturantov)
 • návšteva miestnej knižnice spojená s prednáškou pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľ. Štúra
 • deň svetového zdravia – aktivity na škole
 • účasť na tvorivých dielňach v miestnej galérii
 • darovanie krvi
 • odovzdávanie DSD I diplomov
 • prednáška o nacionalizme v Galérii umenia
 • školenie DINAMIT pre členov žiackej rady
 • škola sa presťahovala z pôvodných priestorov do menších

November 2016

 • súbor prednášok známych prírodovedcov v rámci Týždňa vedy a techniky
 • medzinárodný deň študentov, imatrikulácia prvákov
 • stretnutie Erasmus+ v Grécku
 • na škole sa konala komplexná inšpekcia
 • deň otvorených dverí – 4-ročné štúdium
 • školenie DINAMIT pre členov žiackej rady
 • účasť na náučnom filme Melory a na následnej besedev kine Mier
 • návšteva Domu teroru v Budapešti pri príležitosti 60. výročia udalostí v 1956

December 2016

 • slávnostné odovzdávanie ocenení najlepším žiakom školy
 • stužková slávnosť
 • písomná skúška DSD
 • pravopisná súťaž zo SLF pre všetky triedy
 • školenie DINAMIT pre členov žiackej rady
 • jednodňový dobročinný program školy – návšteva sociálnych zariadení
 • dobročinná akcia školy: rozdávanie guláša bezdomovcom na námestí
 • dobročinný zber trvalých potravín
 • organizácia zbierky Biela pastelka
 • posedenie pri jedličke

Január 2017

 • výchova k tolerancii (projektový deň pre žiakov 1. a 2. ročníka)
 • súvislá prax vysokoškolských študentov z UKF Nitra
 • súbor prednášok a workshopov z finančnej gramotnosti (OTP Ready)
 • deň internetovej bezpečnosti SID 2017
 • polročné hodnotenie
 • lyžiarsky výcvik

Február 2017

 • organizácia Dňa bezpečného internetu
 • ples študentov
 • návšteva miestnej galérie
 • darovanie krvi

Marec 2017

 • organizácia okresného kola súťaže Poznaj slovenskú reč
 • organizácia Dňa narcisov v spolupráci s Ligou proti rakovine
 • prednáška o inváznych rastlinách (Erasmus+)
 • organizácia okresného kola súťaže Dobré slovo
 • spomienková slávnosť pri príležitosti 15. marca 1848
 • písomné maturitné skúšky
 • deň zápasu za ľudské práva – školské aktivity
 • svetový deň vody
 • cena primátora mesta NZ – dvaja žiaci ocenení
 • deň učiteľov
 • skúška DSD I
 • Erasmus+ projektové stretnutie v Maďarsku

Apríl 2017

 • organizácia krajského kola súťaže Poznaj slovenskú reč
 • divadelné predstavenie v Nitre
 • škola sa zapojila do XXVI. Jarného ekofestivalu vrámci aktivít ku Dňu Zeme
 • účasť v projekte Do práce na bicykli
 • zapojili sme sa do akcie Zasvieťme to na modro (autizmus)
 • netradičná hodina literatúry – zhudobnené verše

Máj 2017

 • prijímacie konanie
 • jarné odborné dni – prednáška a vzorové hodiny z chémie a anglického jazyka
 • zber papiera
 • Erasmus+ projektové stretnutie v Taliansku
 • Exkurzia do Šopronu

Jún 2017

 • rozlúčková slávnosť
 • ústne maturitné skúšky
 • netradičná hodina anglického jazyka –hosťujúci lektori z Ameriky
 • juniáles
 • školské výlety
 • slávnostné ukončenie školského roka
 • Erasmus+ projektové – záverečné stretnutie v Taliansku

O všetkých akciách informujeme verejnosť prostriedkom televízie NZTV alebo STV (Správy alebo Maďarský magazín) a tlače: Castrum Novum, Új Szó, Vasárnap, Pedagógusfórum, Naše novosti, Učiteľské noviny, Dobrá škola, formou letákov, plagátov. V školskom roku 2016/2017 bolo publikovaných 47 článkov o našej škole v lokálnej, regionálnej alebo celoslovenskej tlači (Vasárnap, Tardoskeddi Hírmondó, Castrum Novum, Naše novosti, Pedagógusfórum, Katedra, Új szó, internetové portály www.unsk.sk, www.watson.sk, www.bumm.sk). V rozhlase odvysielali 4 rozhovorov, v televízii s regionálnou, celoslovenskou alebo medzinárodnou pôsobnosťou 3 reportáží, v lokálnej TV priebežne. Informácie o aktivitách školy priebežne zverejňujeme aj na webovej stránke gymnázia. Na akcie určené aj pre verejnosť pozývame známe osobnosti.

Ďalšie aktivity školy:

 1. Už roky sme organizátorom okresného kola súťaží Dobré slovo, okresného a krajského kola súťaže Poznaj slovenskú reč.
 2. V školskom roku 2016/2017 pracovalo na našej škole v rámci vzdelávacích poukazov 9 záujmových krúžkov, v ktorých bolo zapojených 112 študentov.
 3. Predmetové komisie zorganizovali 2 odborné exkurzie (exkurzia v Budapešti pri príležitosti 60. výročia udalostí v roku 1956, dejepisná exkurzia v meste Šopron).
 4. Triedni učitelia v spolupráci s rodičmi uskutočnili školské výlety.
 5. Gymnázium pravidelne organizuje návštevu divadla v Győri, počas školského roka sa uskutočnilo 7 predstavení.

Účasť a umiestnenie žiakov na predmetových olympiádach a v rôznych iných odborných aj športových súťažiach:

Meno a priezvisko

Súťaž

Kategória

Umiestnenie v kole

Okresné

Krajské

Celoštátne

Medzinár.

Informatika

Géza Molnár

Infoprog

 

 

 

8. m

 

Chémia

Eleonóra Bombiczová

Chemická olympiáda

B

 

11. m

 

 

Gubó Viktória

Chemická olympiáda

C

 

24. m

 

 

Lévárdi Orsolya

Chemická olympiáda

C

 

27. m

 

 

Biológia

Dobrovodsky Mária

Biologická olympiáda

A

 

15. m

 

 

Dejepis

Skupina žiakov

Gloria Victis

(dejepisná súťaž v Maďarsku)

 

 

 

 

57. m

Náboženská výchova

Skupina žiakov

Biblická olympiáda

 

 

7. m

13. m

 

Anglický jazyk

Bálint Szitás

Olympiáda z AJ

2A

5. m

 

 

 

Áron Bara

Olympiáda z AJ

2B

1. m

4. m

 

 

Nemecký jazyk

Ágnes Horváth

Olympiáda z NJ

2B

1. m

1. m

1. m

 

Viktor Czuczor

Olympiáda z NJ

2A

2. m

6. m

 

 

Španielsky jazyk

Erika Andrejka

Olympiáda zo ŠJ

2B

 

4. m

 

 

Viktória Janyík

Olympiáda zo ŠJ

2B

 

8. m

 

 

Maďarský jazyk

Max Mojzes

Pekná maďarská reč

 

 

5. m

 

 

Slovenský jazyk

Földy Dóra

Poznaj slovenskú reč

III.

1. m

2. m

6. m

 

Telesná výchova a šport

družstvo

Źupná kalokagathia

 

16. m

 

 

 

chlapci

badminton

 

5. m

 

 

 

dievčatá

cezpoľný beh

 

11. a 12. m

 

 

 

chlapci

cezpoľný beh

 

15. m

 

 

 

chlapci

volejbal

 

3. m

 

 

 

Ábel Keve

beh na 200 m

 

1. m

2. m

 

 

Ábel Keve

beh na 100 m

 

1. m

2. m

 

 

Bálint Szitás

beh na 200 m

 

4. m

 

 

 

Bálint Szitás

beh na 100 m

 

3. m

25. m

 

 

 

beh na 800 m

 

6. m

 

 

 

 

beh na 4x100 m

 

2. m

 

 

 

chlapci

futbal

 

2. m

 

 

 

skupina-dievčatá

orientačný beh

 

1. m

6. m

 

 

skupina-chlapci

orientačný beh

 

2. m

6. m

 

 

 

1. j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

A/ OTP Ready – je vzdelávací komunitný program zameraný na finančné vzdelávanie priamo v škole. Tento program prináša zmysluplné a metodicky prepracované učenie pre život, ktoré vedie k porozumeniu základných finančných produktov, s ktorými sa bežne v živote stretávame, a ktoré výrazne ovplyvňujú fungovanie rodiny. Cieľom je rozvíjať finančnú gramotnosť žiakov a tým pomôcť zlepšiť ich životnú úroveň a zaviesť finančné vzdelávanie do rodín. Projekt bol realizovaný podporou OTP Banky, ktorý poskytol lektorov a kompletný program vzdelávania pre všetky ročníky.

B/ Dobročinný program školy - Žiaci druhého ročníka školy sa jeden deň v mesiaci december,  strávia 1 deň v inštitúcii, ktorá zabezpečuje sociálnu starostlivosť pre deti, zdravotne alebo duševne postihnutým, bezdomovcom, starým ľuďom alebo zatúlaným zvieratám. V spolupráci s inštitúciami ako Psí útulok, Súkromná špeciálna škola pre autistov a pod. sa určí jeden deň v mesiaci december, kedy prijmú našich žiakov. Tomuto dňu predchádza inštruktáž žiakov v trvaní 2 triednických hodín, na ktorých sa im priblížia ciele a podrobnosti programu a pripravia sa na túto službu.

C/ Erasmus+ s názvom Nature detectives - Gymnázium P. Pázmáňa s vjm v Nových Zámkoch spolu s ďalšími 7 krajinami riešil dvojročný projekt v programe Erasmus+ s názvom Nature detectives – Detektívi prírody (od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2017). Projekt zapájal mladých ľudí do vedeckého výskumu zameraného na prírodu, ktorého výsledky boli užitočné pre miestnu alebo širšiu komunitu. Zameriavali sme sa na výučbu mladých ľudí, ako byť zodpovedný za životné prostredie, pretože všetci sme presvedčení, že existuje silná potreba sledovať zmeny v našich ekosystémoch. Navyše, vedecké náležitosti projektu boli súčasťou učebných osnov každej partnerskej školy. Jedným z cieľov nášho projektu bolo podnietiť našich žiakov k premýšľaniu o prírodných javoch a o ich vplyve na náš život. Niektoré aktivity projektu boli založené na sledovaní určitých vybraných živočíchov a rastlín, inváznych druhov, ktoré sa rozšírili alebo boli prinesené ľuďmi z iných miest a ďalších vedeckých pozorovaní. Počas dvoch rokov trvania projektu sme zisťovali vplyv týchto druhov na miestne prostredie, označovali miesta ich výskytu a informovali miestnu komunitu o vplyve pestovania/chovania “cudzích” druhov v danej oblasti. Využitím všetkých poznatkov našich partnerov sme sa zamerali na hľadanie riešení ako sa “udobriť” s prírodou a ako ju rešpektovať.

            Projekt zahŕňal rozličné predmety: vedu, prírodovedu, zemepis, matematiku a rozvíjal mnohé jazykové zručnosti. Povzbudzoval k aktivitám v prírode (plánované výlety do prírody) a obsahoval rozličné IKT aktivity. Zároveň sme sa dozvedeli o biodiverzite našich miest nachádzajúcich sa v rozličných kútoch, dokonca krajinách Európy, porovnali sme naše miestne riešenia ochrany životného prostredia a využili prípadné pozitívne príklady.

            Mali sme tiež v úmysle povzbudiť našich žiakov, aby sa viac zaujímali o vedecké objavy, učenie sa a používanie cudzích jazykov, nadväzovanie medzinárodných priateľstiev a chceli sme zvýšiť ich motiváciu naučiť sa o skutočnom živote v iných európskych krajinách v kontexte voľby budúceho zamestnania. Je veľmi dôležité vybaviť našich študentov vedomosťami a zručnosťami, ktoré budú v budúcnosti nevyhnutné pre kontinuálne vzdelávanie a hľadanie si zamestnania, nielen v ich vlastnej krajine. Potrebujeme, aby naši študenti videli, ako žije mládež v iných krajinách.

            Počas druhého roka trvania projektu sme navštívili Rumunsko, Grécko, Maďarsko a Taliansko dva krát. Na projektových aktivitách sme robili aj v programe eTwinning, kde sme získali národný certifikát kvality za kvalitnú realizáciu projektu.

D/ DSD program – žiaci majú možnosť zúčastniť sa prípravy na zloženie náročnej jazkyovej skúšky DSD na úrovni C1 a B1. V školskom roku 2016/2017 8 žiaci úspešne zložili skúšku DSD DSD I na úrovni B1. Žiačka Eleonóra Bombiczová sa zúčastnila v auguste 2017 trojtýždňového štipendijného pobytu v NSR v rámci programu DSD.

E/ Škola pracuje v mnohých domácich projektoch s rôznym zameraním:

 • Preventívne programy a projekty zamerané na boj proti drogám a negatívnym formám správania
 • Projekty s humanitárnym zameraním – Liga proti rakovine, darovanie krvi, Modré stužky, Deň nezábudiek, Dobrovoľnícky program školy

Projekty s ekologickým zameraním: triedenie odpadu – zber PET fliaš, zber papiera, zber bateriek, zber elektro-odpadu – vrámci projektu RECYKLOHRY, Ekostopa, ESFALP, Zelená škola.

1. k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v škole

V školskom roku 2016/2017 sa v gymnáziu konala komplexná inšpekcia. Závery tvoria prílohu správy.

1. l) Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy

Priestorové podmienky:

Budova gymnázia a areál školy je v majetku mesta Nové Zámky a gymnázium v zmysle nájomnej zmluvy platilo nájomné. Budova školy bola projektovaná ako 16-triedna budova cirkevnej základnej školy a jej vnútorné priestory sú postupne upravované pre potreby gymnázia. V používanej časti mala budova školy: 14 kmeňových tried, 2 triedy na delené vyučovanie, odborné učebne fyziky, chémie, biológie, dejepisu a etickej výchovy, 2 učebne s PC na výučbu informatiky, 5 kabinetov pre učiteľov, 1 knižnicu, 1 zborovňu, 1 miestnosť registratúry, 4 miestnosti vedenia školy a hospodárskeho vedenia, 1 telocvičňu, 1 kuchyňu, šatne. Vrámci úsporných opatrení sa vedenie školy rozhodlo druhé poschodie budovy uzatvoriť počas zimného obdobia, kedy sa kúri, aby tým ušetrila.

Začiatkom školského roka 2016/2017 mesto NZ vyzvalo vedenie školy, aby sa škola presťahovala do uvoľnených priestorov v rámci budovy o ktoré prejavila záujem v marci 2016. Od 1. novembra 2016 škola pôsobí v nových priestoroch, ktoré vymaľovala a vybavila potrebnou technikou. V súčasnosti škola budova školy je poschodová, pozostáva z prízemia a prvého poschodia. Je členená na školu a telocvičňu. Miestnosti v škole pozostávajú z/zo 4 klasických tried, 3 špeciálnych učební (1xJAZ,1xINF, 1xBIO), 2 učební, 4 kabinetov, 1 skladu na učebné pomôcky chémie, 1 kancelárie riaditeľa školy, 1 kancelárie sekretariátu, 1 kancelárie, 1 zborovne, 1 knižnice (klasická), 1 bufetu, telocvične s prezliekarňami a sprchami pre chlapcov a dievčatá, 1 údržbárskej dielne,      na každom podlaží z miestnosti pre upratovačku, na každom podlaží z 2 rekonštruovaných WC pre žiakov v členení na M a Ž, na prízemí z 2 WC pre zamestnancov v členení na M a Ž.

            Vo vonkajšom areáli školy (ktoré patrí mestu Nové Zámky) sa nachádza 1 asfaltové ihrisko a trávnatá plocha.

Materiálno – technické podmienky pre vyučovací proces sú priemerné až nadpriemerné.

Každá kmeňová učebňa je vybavená novými lavicami a stoličkami pre žiakov v príslušnom počte, počítačom s pripojením na internet. Okrem jednej triedy v ostatných kmeňových triedach sú okná vymenené na plastové. V každej triede, aj učebni sú biele keramické tabule, ktoré spĺňajú hygienické požiadavky vyučovania aj pre alergikov a počítač s pripojením na internet. V troch triedach a 2 učebniach sú namontované aj interaktívne tabule. Veľkosť tried umožňuje vytvoriť relaxačné kúty pre žiakov, kreslá a pohovky sú postupne v každej triede vymenené na sedacie vaky z ekokože. Okrem nich si žiaci a návštevníci môžu využiť aj lavice a stoličky, ktoré sú umiestnené na chodbách. Všetky miestnosti sú pripojené na internet.

V učebni informatiky je 21 notebookov vrátane učiteľského, interaktívna tabuľa s dataprojektorom, dataprojektor, reproduktory, 17 slúchadiel s mikrofónom, videokamera, zrkadlový digitálny fotoaparát a vybavenie na prevádzku fotoštúdia (stojan, reflektory, zelené pozadie).

Vybavenie kabinetov a knižnice je postačujúce, pomôcky, knihy a didaktický materiál pravidelne obnovujeme z finančných príspevkov Občianskeho združenia P. Pázmánya a Rodičovského združenia. Učebnice sú zabezpečené pre všetky ročníky na všetky predmety cez Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a sú doplnené pracovnými zošitmi a didaktickým materiálom zo zahraničia (Maďarska).

Vybavenie telocvične rozpovedá normatívu, pomôcky postupne vymieňame a nakupujeme nové, napr. na florbal, podložky na jogu, stolnotenisové stoly, dresy pre hráčov a pod.

1. m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

2. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

Príloha č. 1: Výkaz k správe o hospodárení za rok 2016

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

 

Por. č.

Názov krúžku

 
 
 

1.

DSD I – krúžok NJ, začiatočníci

 

2.

DSD I – krúžok NJ, pokročilí

 

3.

Krúžok mladých talentov

 

4.

Krúžok z biológie

 

5.

Krúžok z informatiky

 

6.

Krúžok z ruského jazyka

 

7.

Tanečný krúžok

 

8.

Stolný tenis

 

9.

Krúžok detektívov prírody

 

Spolu vyplatené:

2 478, 00 €

 

 

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov školy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

Rodičia žiakov gymnázia sú členmi Občianskeho združenia Pétera Pázmánya a miestneho Združenia maďarských rodičov na Slovensku. Finančné príspevky dávajú uvedeným organizáciám a rada rodičov na čele s predsedom sa rozhodujú o sponzorovaní školských podujatí a aktivít. V školskom roku 2016/2017 finančne prispeli na:

- prevádzkovanie kopírovacieho zariadenia,

- cestovné výdavky žiakov a sprevádzajúcich pedagógov na súťaže,

- knižné dary pre úspešných žiakov,

- doplnenie materiálneho vybavenia jednotlivých odborných učební,

- propagáciu školy a iné.

1. n) Cieľ, ktorý si škola určila vo svojom koncepčnom zámere rozvoja školy na rok 2016/2017 a vyhodnotenie jeho plnenia

Hlavné ciele, ktoré si škola určila školskom roku 2016/2017 a ich plnenie:

1.1. Zapracovať aktualizovaný Národný štandard finančnej gramotnosti do učebných osnov jednotlivých predmetov vo všetkých ročníkoch, intenzívne pracovať s obsahom a odsledovať efektivitu.

Po vydaní štandardu vedenie školy začalo hľadať možnosti, ako efektívne učiť túto oblasť každodenného života. Zakúpili sa učebné pomôcky (knihy a spoločenské hry) a pozvali sme aj Nadáciu OTP Ready na intenzívne preškolenie žiakov, resp. vedenie workshopov zameraných na témy z finančnej gramotnosti. V novembri 2016 komplexná inšpekcia poukázala na nedostatky, ktoré sa v priebehu školského roka odstránili. Bola vymenovaná koordinátorka finančnej gramotnosti, ktorej úlohou je koordinácia a aplikácia NŠFG. Úloha bola splnená a vyžaduje pozornosť aj v najbližších rokoch.

1.2. Rozvíjať a venovať sa čitateľskej gramotnosti pri príležitosti Roka čitateľskej gramotnosti.

V školskom roku 2016/2017 MŠVVaŠ SR vyhlásilo Rok čitateľskej gramotnosti. Naša škola už 8 rokov organizuje súťaž v čítaní s porozumením, ktorá je úzko spojená s čitateľskou gramotnosťou. Učitelia naň sústavne pripravujú žiakov. V iných predmetoch sa počas celého roka snažili učitelia pripraviť slovné úlohy na precvičenie č. gramotnosti, pri realizovaných hospitáciách však dôkazy o nich absentovali. Takisto sa nedarilo realizovať/organizovať celoškolské školenie pre všetkých pedagógov v oblasti rozvíjania č. gramotnosti (cez MPC Nitra), nakoľko organizátor bol pracovne vyťažený. Úlohu sa podarilo len čiastočne splniť.

1.3. Popularizovať vedu a techniku.

V prvom ročníku sa zaviedol predmet Pokusy v roku 2015, ktorý kombinuje 3 oblasti vedy – chémiu, biológiu a fyziku a je orientovaný na praktické zručnosti a činnosti z daných oblastí prepojených s teóriou. Efektivita predmetu je zjavná už teraz – očakávali sme zvýšený záujem žiakov o prírodovedné predmety pri výbere predmetov v treťom ročníku a následne pri výbere vysokej školy. Priebežne môžeme konštatovať mierne zvýšený záujem o prírodovedné predmety, a to nielen vďaka predmetu, ale komplexnému zameraniu školy (aj cez projektovú činnosť a účasti na prednáškach a festivaloch).

1. o) Oblasti, v ktorých školy dosahuje dobré výsledky - SWOT analýza školy

Silné stránky :

Slabé stránky :

 • profesionalita a kvalifikovanosť učiteľského zboru,
 • zachovanie tradícií, rodinná atmosféra,
 • program DSD I a II,
 • posilnenie cudzích jazykov – zahraničné cesty, lektori,
 • projekty (škola je zapojená do viacerých),
 • otvorenosť, ochota zmeniť,
 • inovatívne metódy výučby,
 • ochota učiteľov pracovať mimo pracovný čas,
 • dobrá prezentácia školy navonok,
 • vynikajúca spolupráca s médiami,
 • materiálno-technické vybavenie na dobrej úrovni
 • dobré výsledky na súťažiach,
 • výborná spolupráca študentskej rady a učiteľov,
 • priemerný vek zamestnancov (40 rokov),
 • posilnenie prírodovedných predmetov zavedením predmetu Pokusy
 • absencia šikanovania a vážnejších výchovných problémov
 • estetická úprava priestorov
 • transparentnosť prijímacieho konania
 • málo žiakov,
 • neodborné vyučovanie predmetov z nízkou hodinovou dotáciou (geografia, telesná výchova)
 • nízky počet žiakov a s tým súvisiace problémy (minimálna možnosť delenia tried v ročníkoch),
 • žiaci sa nezúčastňujú akcií mimo vyučovací čas,
 • absencia jedálne v mieste školy,
 • nedostatočná komunikácia medzi rodičmi a školou
 • priemerné výsledky na maturitách
 • nezohľadňovanie kľúčových kompetencií (čitateľská, finančná gramotnosť)
 • využitie didaktickej techniky žiakmi
 • neplnenie odbornej poradenskej funkcie PK a výchovného poradcu
 • absencia pravidelného sebahodnotenia školy
 • menej časté zohľadňovanie rozdielnych vzdelávacích schopností žiakov
 • menej použité vyššie myšlienkové operácie pri výučbe
 • sebahodnotenie žiakov

Príležitosti :

Riziká :

 • intenzívnejšia spolupráca so základnou školou s vjm v meste a v okolí,
 • ešte viac prezentovať školu na verejnosti,
 • zvyšovanie záujmu o štúdium na škole rôznymi formami,
 • zvýšiť projektovú činnosť učiteľov,
 • študijné výmenné pobyty,
 • organizovanie spoločných akcií, letných táborov aj s partnerskými školami,
 • využiť učebňu informatiky po vyučovaní,
 • tvorba projektov na získanie finančných prostriedkov z EU fondov prostredníctvom MŠ SR
 • konkurencia – hlavne SOŠ,
 • demografický pokles populácie a nedostatok žiakov,
 • prepracovanosť učiteľov,
 • nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj a modernizáciu vybavenia školy.

 

Opatrenia na elimináciu slabých stránok školy:

 1. Zlepšiť spoluprácu so základnými školami za účelom lepšej propagácie školy medzi deviatakmi a tým zvýšiť počet budúcich prvákov,
 2. Zintenzívniť spoluprácu so Študentskou radou a zistiť príčiny pasivity žiakov. Spoločne im ponúknuť možné riešenia a prípadne im poskytnúť pomoc pri ich iniciatíve (napr. pri organizovaní podujatí im poskytnúť priestory školy).
 3. Ponúknuť spoluprácu s miestnou základnou školou a inými strednými školami s vyučovacím jazykom maďarským v meste alebo v blízkom okolí za účelom výmeny učiteľov na predmety s nízkou hodinovou dotáciou a tým zabezpečiť odbornosť vyučovania na viacero školách.
 4. Na zvýšenie intenzity využívania didaktickej techniky žiakmi škola začala s preškolením zamestnancov v oblasti používania IKT nástrojov žiakmi cez projekty eTwinning. Predpokladáme, že v najbližších dvoch rokoch sa zlepšíme v tejto oblasti.
 5. Na podporu odbornej poradenskej funkcie PK sa vypracuje štatút PK a zefektívni sa práca predsedov PK (zníži sa ich počet z 4 na 2). V oblasti poradenskej činnosti výchovného poradcu sa tiež plánuje zmena: vymení sa osoba VP a zúčastní sa akreditovaného vzdelávania akonáhle sa uvoľní termín.
 6. Vedenie školy vypracuje nástroj na pravidelné sebahodnotenie školy, ktoré uskutoční vždy ku koncu školského roka.
 7. Kvôli rešpektovaniu vzdelávacích schopností žiakov, ich individuálnych vzdelávacích potrieb sa ponúkne učiteľov školenie s podobnou tematikou.

1. p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu

Z celkového počtu maturantov v školskom roku 2016/2017, t.j. 26 z 29 pokračuje v štúdiu, a to vo vysokoškolských inštitúciách alebo v nadstavbovom štúdiu. Zameranie univerzitného štúdia podľa prevažnej miere záujmu je rovnomerne rozložené na humanitné (13 žiakov) a prírodovedné (13 žiakov).

Prehľad o umiestnení  maturantov v šk. roku 2016/2017

Domáca inštitúcia

Univerzita Komenského, Bratislava

 

Farmaceutická fakulta

2

Prírodovedná fakulta

3

STU, Bratislava

 

Fakulta informatiky

1

Stavebná fakulta

1

UKF, Nitra

 

Fakulta stredoeurópskych štúdií

4

Pedagogická fakulta

2

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

 

Fakulta agrobiológie a potravinárskych zdrojov

1

Univerzita Hansa Selyeho, Komárno

 

Pedagogická fakulta

1

Ekonomická fakulta

1

Univerzita Cyrila a Metoda, Trnava

 

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM v Trnave

1

Zahraničné univerzity

Masarykova univerzita, Brno (Právnická fakulta)

1

Vysoké učení technické, Brno (Stavebná fakulta)

1

Veterinární a farmaceutocká univerzita, Brno (Ochrana zvierat a welfare)

1

Mendelova univerzita, Brno (Záhradnícka fakulta)

1

ELTE, Budapešť (pedagogika)

1

Univerzita Károli Gáspár, Budapešť (japonologia)

1

Univerzita Sv. Štefana, Budapešť (Záhradnícka fakulta)

1

Wirtschaftsuniversität, Viedeň, Rakúsko (ekonomika)

1

Herning VIA, Dánsko (fashion design)

1

SPOLU

26

 

2. a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Vedenie školy sa snaží dodržiavať psychohygienické podmienky tvorby rozvrhu, dĺžky prestávok. Pre žiakov sú k dispozícii oddychové zóny v budove školy. Žiaci a rodičia negatívne hodnotia absenciu školskej jedálne. Stravovanie žiakov je zabezpečené v gymnáziu s vyučovacím jazykom slovenským, ktoré sa nachádza 5 min peši od našej školy. Počas prestávok je pre žiakov zabezpečený pitný režim (pitná voda priamo v učebniach, automaty s nealkoholickými a nekofeínovými nápojmi) a školský bufet.

2. b) Voľnočasové aktivity školy

Žiaci mali možnosť pracovať v krúžkoch záujmových činností a na príprave školských a medzinárodných projektov. Mnohé ďalšie voľnočasové aktivity sú spomenuté v časti 1. i).

2. c) Spolupráca s rodičmi

V školskom roku 2016/17 sa uskutočnili 3 triedne zasadnutia rodičovského združenia a pravidelné stretnutia vedenia školy s radou rodičov. Učitelia školy sú k dispozícii rodičom v prípade potreby aj v čase mimo schôdzok rodičovského združenia. Rodičovskú radu tvoria volení zástupcovia jednotlivých tried a zasadala spravidla každé dva mesiace. Na zasadnutia bola prizývaná riaditeľka školy so zástupkyňou riaditeľky školy. Vzhľadom na rodinnú atmosféru v škole, rodičia veľmi dobre spolupracujú s učiteľmi a vedením školy nielen vo forme sponzorských aktivít, ale aj vo forme priamej účasti a angažovanosti na školských podujatiach (varenie guláša, dozor na aktivitách, organizácia dobročinného koncertu a pod.).

2. d) Vzájomné vzťahy medzi školou a žiakmi

Žiacka školská rada.

V škole pracuje žiacka školská rada od roku 1994, ktorá svoje oprávnenie získala v zmysle vyhlášky 596/2003 Z.z.. V školskom roku 2016/2017 bol predseda Viktor Czuczor z II. A triedy. Na stretnutiach s vedením školy členovia ŽŠR:

 • sa vyjadrovali k rôznym otázkam týkajúcich sa výchovno-vzdelávacieho procesu ,
 • predkladali návrhy a stanoviská žiakov,
 • podieľali sa na organizovaní školských a mimovyučovacích aktivít: imatrikulácia, zber papiera, študentský ples, Deň otvorených dverí, atď.

Spolupráca gymnázia s inými školami, organizáciami a právnymi subjektmi:

Pedagogická prax

V spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre sa u nás uskutočňuje priebežná prax pre študentov 3. ročníka a súvislá pedagogická prax pre študentov 4.  ročníka vysokej školy.

Škola má podpísanú Zmluvu o spolupráci s Fakultou stredoeurópskych štúdií a s Fakultou prírodných vied za účelom umožnenia vykonávať odbornú pedagogickú prax študentom FPV UKF a FSŠ UKF v Nitre.

Spolupráca s vysokými a základnými školami

Gymnázium spolupracuje s vysokými školami pri výbere a voľbe povolania a štúdia. Gymnázium spolupracuje so základnými školami pri získavaní žiakov na štúdium a v prijímacom pokračovaní. Študenti a učitelia gymnázia sa pravidelne zúčastňujú divadelných predstavení v národnom divadle v Győri.

Pri škole pracuje Občianske združenie Petra Pázmáňa. Jej cieľom je finančná podpora výchovy a vzdelávania na našej škole. Finančnými prostriedkami je dotovaná práca na medzinárodných, republikových, mestských projektoch, ďalej súťaže, družobná činnosť, nákup odbornej literatúry a učebných pomôcok, materiálno-technické vybavenie školy – konkrétne výdavky za minulý školský rok sú uvedené v bode 1.m).

Škola ďakuje sponzorom za finančné prostriedky vložené do združenia.

Nové Zámky 23. 10. 2017

Novinky - Hírek

Kontakt - Elérhetőség

 • Az iskola neve: Gymnázium Petra Pázmáňa s VJM - Pázmány Péter Gimnázium
  Az iskola címe: Letomostie 3, 94061 Nové Zámky
 • Telefonszám: +421/035 6420859

Fotogaléria - Fényképalbum

Partneri - Partnerek