• Deň otvorených dverí - Nyitott nap
   • Deň študentov - Diáknap
   • Erasmus+ Taliansko - Olaszország
   • Imatrikulácia - Avatás
 • Najnovšie - Legújabb

  Novinky - Hírek

   • Výsledky prijímacieho konania/A felvételi eredmények
   • 22. 5. 2020
   • https://pazmangymnz.edupage.org/a/prijimacie-konanie-felveteli-vizsgak-vysledky-eredmenyek?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ5JnN1YnBhZ2U9OA%3D%3D

   • Čítať viac
   • Oznam o vydávaní rozhodnutí
   • 26. 3. 2020
   • Vážení občania,

    v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané Gymnáziom Petra Pázmáňa s vjm – Pázmány Péter Gimnázium, Letomostie 3, Nové Zámky – Érsekújvár, v ktorých rozhodujeme podľa osobitných predpisov, vo veciach práv, právom chránených záujmov a povinností fyzických osôb alebo právnických osôb (napr. konanie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch) Vám budú zasielané do elektronickej schránky spôsobom doručenia do vlastných rúk.

   • Čítať viac
   • Oznam/Értesítés
   • 25. 3. 2020

   • Na základe tlačovej správy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 24. marca 2020 Vám oznamujeme, že:

    1. aj naša škola ostane zatvorená až do odvolania,
    2. písomné maturity sa v tomto školskom roku neuskutočnia,
    3. interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať n
   • Čítať viac
   • Prerušenie vyučovania/A tanítás szüneteltetése
   • 12. 3. 2020
   • Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.
    Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

   • Čítať viac
   • Usmernenie v súvislosti s ochorením COVID-19
   • 8. 3. 2020
   • Az Oktatásügyi Minisztérium ajánlása

    V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadala Bezpečnostná rada SR, na ktorej boli prijaté konkrétne opatrenia a určila, ako v danej situácii postupovať.Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo v tomto kontexte usmernenie pre školy a školské zariadenia.
    V prípade, že žiaci alebo zamestnanci rezortu školstva boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.
    V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí:

   • Čítať viac
   • Olympiáda v NJ/Német olimpia
   • 26. 2. 2020
   • Gratulujeme Eszter Horváth (I.A) za vynikajúce 1. miesto v olympiáde z nemeckého jazyka na krajskom kole. Držíme palce na celoslovenskom kole v marci.

    Sok szeretettel gratulálunk Eszter Horváthnak (I.A) a kerületi német olimpiászon elért 1. helyezéshez, hajrá az országos fordulóban is!

   • Čítať viac
  • 2019/2020

  • Krajské kolo

    • Tamás Csanda

    • 1. miesto
    • ZENIT v programovaní - ZENIT programozás · Krajské kolo · 2019/2020
    • Gabriel Ábrahám

    • 3. miesto
    • ZENIT v programovaní - ZENIT programozás · Krajské kolo · 2019/2020
    • Karla Valentová

    • 6. miesto
    • ZENIT v programovaní - ZENIT programozás · Krajské kolo · 2019/2020
    • Adél Benyovszky

    • 7. miesto
    • ZENIT v programovaní - ZENIT programozás · Krajské kolo · 2019/2020
  • 2018/2019

  • Celoštátne kolo

    • Udvardy Kiara Gréta

    • 2. miesto - 2. hely
    • Poznaj slovenskú reč · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Csanda Tamás

    • 1. miesto - 1. hely
    • ZENIT v programovaní - ZENIT programozás · Celoštátne kolo · 2018/2019
  • Krajské kolo

    • Udvary Kiara Gréta

    • 3. miesto - 3. hely
    • Olympiáda v španielskom jazyku - kategória A - Spanyol nyelvi olimpia - A kategória · Krajské kolo · 2018/2019
  • Partneri - Partnereink

   • Program celoživoného vzdelávania
   • International Battery Group
   • ACES
   • Operačný program vzdelávania
   • Združenie Orava
   • Slovnaft
   • Európska únia
   • Modernizácia vzdelávacieho procesu
   • Fairtrade
   • Interreg
   • Azoter
   • National Instruments