• Deň otvorených dverí - Nyitott nap
   • Deň študentov - Diáknap
   • Erasmus+ Taliansko - Olaszország
   • Imatrikulácia - Avatás
 • Najnovšie - Legújabb

  Novinky - Hírek

   • Európske ocenenie/Európai minősítés
   • 31. 10. 2020
   • Do galérie Európske ocenenie/Európai minősítés boli pridané fotografie.

    Náš školský eTwinning projekt s názvom Money Matters získal Európsky certifikát kvality.

    Iskolai Erasmus+ projektünk, amelyen 2017-2019 között dolgoztunk spanyol-, görög-, lengyelországi és romániai partnereinkkel európai mminősítást kapott kiváló kivitelezésért és csapatmunáért.

   • Európske ocenenie/Európai minősítés: Čítať viac
   • Dištančné vzdelávanie/Távoktatás
   • 26. 10. 2020
   • Minister školstva, vedy, výskumu a športu s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách av školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách nemožno uskutočniť školské aktivity, najmä1. výlety a exkurzie,2. športové výcviky a školské športové súťaže,3. pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,4. kurzy na ochranu života a zdravia,5. kurzy pohybových aktivít v prírode,6. saunovanie,7. dni otvorených dverí do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie. Žiaci a rodičia o detailoch dištančného vzdelávania budú priebežne informovaní cez Edupage formou hromadnej správy.

   • Dištančné vzdelávanie/Távoktatás: Čítať viac
   • Otvorenie školského roka/Tanévnyitó 2020/21
   • 31. 8. 2020
   • Otvorenie školského roka/Tanévnyitó 2020/2021

    Vedenie Gymnázia P. Pázmáňa oznamuje rodičom a žiakom, že vzhľadom na pandémiu a prísne hygienické opatrenia školský rok otvoríme online v škole o 9.00.

    Žiakov srdečne očakávame dňa 2. septembra o 8.30. Pri vstupe prosíme o dodržanie aktuálnych opatrení - nasadenie masky a dezinfekciu rúk. Žiaci odovzdajú vytlačený, vyplnený a zákonným zástupcom podpísaný dotazník o zdravotnom stave triednemu učiteľovi.

   • Otvorenie školského roka/Tanévnyitó 2020/21: Čítať viac
   • Oznam o vydávaní rozhodnutí
   • 26. 3. 2020
   • Vážení občania,

    v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané Gymnáziom Petra Pázmáňa s vjm – Pázmány Péter Gimnázium, Letomostie 3, Nové Zámky – Érsekújvár, v ktorých rozhodujeme podľa osobitných predpisov, vo veciach práv, právom chránených záujmov a povinností fyzických osôb alebo právnických osôb (napr. konanie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch) Vám budú zasielané do elektronickej schránky spôsobom doručenia do vlastných rúk.

   • Oznam o vydávaní rozhodnutí: Čítať viac
   • Oznam/Értesítés
   • 25. 3. 2020

   • Na základe tlačovej správy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 24. marca 2020 Vám oznamujeme, že:

    1. aj naša škola ostane zatvorená až do odvolania,
    2. písomné maturity sa v tomto školskom roku neuskutočnia,
    3. interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať n
   • Oznam/Értesítés: Čítať viac
  • 2019/2020

  • Krajské kolo

    • Tamás Csanda

    • 1. miesto
    • ZENIT v programovaní - ZENIT programozás · Krajské kolo · 2019/2020
    • Gabriel Ábrahám

    • 3. miesto
    • ZENIT v programovaní - ZENIT programozás · Krajské kolo · 2019/2020
    • Karla Valentová

    • 6. miesto
    • ZENIT v programovaní - ZENIT programozás · Krajské kolo · 2019/2020
    • Adél Benyovszky

    • 7. miesto
    • ZENIT v programovaní - ZENIT programozás · Krajské kolo · 2019/2020
  • 2018/2019

  • Celoštátne kolo

    • Udvardy Kiara Gréta

    • 2. miesto - 2. hely
    • Poznaj slovenskú reč · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Csanda Tamás

    • 1. miesto - 1. hely
    • ZENIT v programovaní - ZENIT programozás · Celoštátne kolo · 2018/2019
  • Krajské kolo

    • Udvary Kiara Gréta

    • 3. miesto - 3. hely
    • Olympiáda v španielskom jazyku - kategória A - Spanyol nyelvi olimpia - A kategória · Krajské kolo · 2018/2019
  • Partneri - Partnereink

   • Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport
   • International Battery Group
   • ACES
   • Operačný program vzdelávania
   • Združenie Orava
   • Slovnaft
   • Európska únia
   • Modernizácia vzdelávacieho procesu
   • Fairtrade
   • Interreg
   • Azoter
   • National Instruments
   • Školské projekty/Projektek
   • Školy, ktoré menia svet