• ŠkVP Ekomuko

    • Úplné znenie školského programu s učebnými osnovami je dostupné u riaditeľky školy.

     Školský vzdelávací program

     Gymnázium Petra Pázmáňa s vyučovacím jazykom maďarským

      Pázmány Péter  Gimnázium, Letomostie 3, Nové Zámky - Érsekújvár

     Stupeň vzdelania: 3A

     Dĺžka štúdia: štvorročná a osemročná

     Vyučovací jazyk: maďarský

     Študijná forma: denná

     Druh školy: štátna

     Predkladateľ:

     Názov školy: Gymnázium Petra Pázmáňa s vyučovacím jazykom maďarským

                            Pázmány Péter Gimnázium

     Adresa Letomostie 3, 940 61 Nové Zámky

     IČO: 37965352

     Riaditeľ školy: PaedDr. Zuzana Peternai, PhD.

     Koordinátor pre tvorbu ŠkVP : Mgr. Anna Miskó Hátas

     Zriaďovateľ:

     Názov  Nitriansky samosprávny kraj

     Adresa Štefánikova trieda 69, 940 01 Nitra

     Kontakty: Odbor školstva, kultúry a športu, tel. č. 037/69 229 38

     Platnosť dokumentu od 1.9.2009

     Podpis riaditeľa

      

     I. Všeobecná charakteristika školy

     1. Veľkosť školy

     Gymnázium Petra Pázmáňa s VJM prenajíma celý školský areál vrátane budovy školy od Mesta Nové Zámky na základe nájomnej zmluvy. Škola mala pôvodne 13 tried, reorganizovali sme ju a vytvorili 16 tried. Od roku 2004 sme mali paralelne dve triedy na štvorročnom a jednu triedu na osemročnom gymnáziu. Pokles počtu žiakov na základných školách v okolí sa premietol aj v počte žiakov na našej škole. Z toho dôvodu sa nám od školského roka 2008/2009 podarilo otvoriť len jednu triedu na štvorročnom gymnáziu. Veľa našich žiakov dochádza z okolitých obcí, preto je umiestnenie našej školy výhodné, keďže sa nachádza v blízkosti autobusovej a železničnej stanice.

     2. Charakteristika žiakov

     Našu školu navštevujú prevažne žiaci maďarskej národnosti z okresov Nové Zámky, Komárno, Nitra a Šaľa. Žiakom, ktorí dochádzajú z väčšej vzdialenosti, vieme zabezpečiť internátne ubytovanie v spolupráci so Strednou odbornou školou stavebnou. Dlhé obdobie našu školu nenavštevovali žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, avšak v poslednom období sa objavili 2 diagnostikovaní a sú viacerí, ktorí nemajú oficiálne stanovenú diagnózu.

     3. Charakteristika pedagogického zboru

     Predpokladáme, že naša škola bude mať v budúcnosti 8 tried s počtom žiakov cca. 200 - 220. Preto je v blízkej budúcnosti potrebné zredukovať pedagogický zbor na 20 učiteľov. Každý predmet vyučuje odborne spôsobilý pedagóg s potrebným vzdelaním a aprobáciou. Výučbu hudobnej výchovy zabezpečujeme prostredníctvom externého pracovníka. V školskom roku 2009/2010 sa začalo ďalšie vzdelávanie učiteľov cez Združenie Orava, do ktorého sa zapojilo 70% učiteľov. Školenie potrvá 2 roky a je zamerané na zvládnutie inovatívnych metód vo výučbe. V roku 2009 sa začal trojročný projekt Modernizácia vzdelávacieho procesu na školách cez Štátny pedagogický ústav. Z našej školy sa projektu zúčastnia dvaja učitelia.

     Na našej škole pôsobí koordinátor protidrogovej prevencie, koordinátor civilnej ochrany a výchovný poradca.

     Priemerný vek pedagogického zboru je 37 rokov.

     4. Organizácia prijímacieho konania

     V súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení, so zákonom č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní § 62 až 71 a po schválení pedagogickou radou školy kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium sú nasledovné:

     Do prvého ročníka štvorročného štúdia prijímame absolventov 9. ročníka základnej školy bez prijímacích skúšok podľa nasledovných kritérií:

     1. Do zoznamu uchádzačov o prijatie zaradíme žiaka, ktorého prihláška bude zaevidovaná na Gymnáziu Petra Pázmáňa s VJM – Pázmány Péter Gimnázium, Letomostie 3, Nové Zámky – Érsekújvár do určeného dátumu v danom roku.

     2. Uchádzači o prijatie budú zoradení na základe dosiahnutého bodového hodnotenia podľa kritérií:

     a) Študijné výsledky na ZŠ

     • priemer prospechu
     1. úspešnosť v celoštátnom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ –MONITOR
     2. výsledky z predmetov maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra, matematika) a výsledky v predmetových olympiádach a iných súťažiach
     3. úspešnosť na športových súťažiach v individuálnych a kolektívnych olympijských odvetviach na úrovni SR v 7. až 9. ročníku

     e) celkové hodnotenie

      

     Maximálny počet bodov

     za študijné výsledky

     200

     za predmetové olympiády a súťaže

     100

     Monitor  - maďarský jazyk a literatúra

     50

     Monitor – slovenský jazyk a literatúra

     50

     Monitor - matematika

     50

     Maximálny počet bodov

     450

      

     Podľa §67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, podľa § 66 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. bude prednostne prijatý žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka ZŠ dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %.

      

     Pri rovnosti bodov o konečnom poradí rozhoduje počet dosiahnutých bodov v nasledovnom poradí:

     1. študijné výsledky na ZŠ
     2. výsledky z celoštátneho testovania z matematiky
     3. výsledky z celoštátneho testovania z maďarského jazyka a literatúry
     4. výsledky z celoštátneho testovania zo slovenského jazyka a literatúry
     5. výsledky v predmetových olympiádach a ďalších súťažiach vrátane športových

      

     5. Organizácia maturitnej skúšky

      

     Maturitné skúšky sa organizujú v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách.

      

     6. Dlhodobé projekty

      

     Družobné školy v zahraničí: Ferences Gimnázium Szentendre, Maďarská republika

     Dlhodobé projekty: DSD, Comenius

     Stretnutia s významnými osobnosťami: stretnutie  poslancami NRSR a poslancami parlamentu

     7. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

     Na škole je v rámci spolupráce s rodičmi založené Občianske združenie Pétera Pázmánya a základná organizácia Zväzu maďarských rodičov na Slovensku. Tieto dve organizácie zasadajú jedenkrát mesačne, alebo podľa potreby.

      Zloženie rady školy je zostavené podľa platných predpisov. Zasadá  štvrťročne.

     Škola úzko spolupracuje s Miestnou políciou, Miestnym regionálnym strediskom, Mestským úradom, Kinom Mier pri organizovaní rôznych podujatí.

     8. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy

     Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne: telocvičňu, odborné učebne pre vyučovanie fyziky, chémie, biológie a dejepisu, učebňu výpočtovej techniky (17 počítačov), učebňu cudzích jazykov, knižnicu, športové ihrisko. Naše odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty.

     Vybavenie kabinetov nie je postačujúce, je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie, mnohé z vybavenia pochádzajú ešte z prvotného vybavenia školy. Pri obnove učebných pomôcok sú veľmi nápomocní rodičia. V triedach sa postupne vymieňajú tabule za biele keramické, ktoré spĺňajú hygienické požiadavky vyučovania aj pre alergikov. Pri ich zaobstarávaní sa škola spolieha na finančné zdroje Občianskeho združenia P. Pázmánya. Vo všetkých triedach sú nové stoličky a stoly pre žiakov.

      9. Škola ako životný priestor

     Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, treba klásť dôraz na: upravené a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb, sociálnych zariadení, aktuálne informácie o aktivitách školy na informačných tabuliach a nástenkách, budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom a medzi žiakmi a pedagógmi. V súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania našej školy sme preto upravili vstupnú halu školy: na podporu

     10. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

     Treba klásť dôraz na bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie, na pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a na odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií. Na evidenciu školských a pracovných úrazov je k dispozícii kniha úrazov na sekretariáte školy. Každý úraz sa okamžite hlási na príslušné miesta. Koordinátor civilnej ochrany v spolupráci s vedením školy 2 krát ročne uskutočňuje nácvik evakuácie budovy. V jednotlivých ročníkoch sa realizuje kurz ochrany života a prírody podľa predpísaných požiadaviek. Pred každou školou organizovanou akciou robíme bezpečnostnú inštruktáž pre účastníkov akcie a žiadame informovaný súhlas zákonného zástupcu s účasťou žiaka na akcii.

     II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu

     1. Pedagogický princíp školy

     Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave žiakov na vysokoškolské štúdium, ktoré od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. Pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu.

     Dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov v našej škole.

     Zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov. Zvyšovať efektívnosť vyučovania slovenského jazyka so zreteľom na komunikatívnosť. Formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie. Vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov.

     V spolupráci s rodičmi žiakov vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí.

     2. Ciele výchovy a vzdelania

     Hlavnými cieľmi nášho gymnázia sú rozvinuté absolventove schopnosti, znalosti a hodnotové postoje tak, aby:

     - bol absolvent pripravený pre pracovný a mimopracovný život v spoločnosti,

     - získal nevyhnutný vzdelanostný základ na pokračovanie vo vzdelávaní a pre svoj osobný a sociálny rozvoj.

     Zámerom je rozvinúť u absolventov kľúčové kompetencie (spôsobilosti) v akademických oblastiach učenia sa tak, aby:

     - si mohli vybrať optimálnu cestu k svojej študijnej a profesijnej kariére podľa svojich schopností, potrieb a záujmov,

     - získali dostatok príležitostí nadobudnuté spôsobilosti samostatne tvorivo uplatňovať v kontexte pracovnej a mimopracovnej praxe a zároveň boli motivovaní k ich rozvoju v priebehu kontinuálneho vzdelávania.

     Predpokladom dosiahnutia týchto cieľov je používanie učebných postupov a prístupov, ktoré podporujú rozvinutie vedeckého systémového, kritického a kreatívneho myslenia prostredníctvom inovatívnych organizačných foriem výučby. Ciele vyššieho sekundárneho – gymnaziálneho vzdelávania možno zoskupiť do štyroch kategórií:

     - personálne: maximálne rozvinutie potenciálu každého žiaka pre osobnostné zrenie a stávanie sa svojskou, samostatnou (nezávislou) a tvorivou osobnosťou,

     - sociálne: rozvinutie žiakovho zmyslu pre sociálnu vzájomnosť, starostlivosť a spravodlivosť, upevnenie záujmu o uchovanie národného dedičstva a akceptovanie kultúrnych odlišností,

     - profesijno-orientačné: rozvitie schopností k informovanému výberu svojho profesionálneho smerovania,

     - všeobecnovzdelávacie: rozvitie širokého kultúrneho (všeobecného, najmä vedeckého) vzdelanostného základu pre celoživotné zveľaďovanie pri súbežnom pestovaní kreativity.

     3. Stupeň vzdelania

     Vyššie sekundárne vzdelanie - úplné (maturitné) stredné všeobecné vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním programu ostatného ročníka najmenej štvorročného a najviac osemročného programu odboru vzdelávania v gymnáziu, ktorý sa ukončuje predpísanou štandardnou maturitnou skúškou. Dokladom o získanom maturitnom vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške. V nižších ročníkoch viacročných gymnázií sa vzdelávanie riadi Štátnym vzdelávacím programom pre nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 2.

     Absolventi vyššieho sekundárneho vzdelávania ISCED 3A – gymnázia môžu pokračovať v následnom vzdelávaní na terciárnej úrovni ISCED 5 (vysoká škola), prípadne v rôznych formách nadstavbového alebo pomaturitného štúdia na úrovni ISCED 4 – postsekundárneho neterciárneho vzdelávania alebo vstúpiť získanou kvalifikáciou na trh práce.

     3. Profil absolventa

     Je založený na kľúčových kompetenciách (spôsobilostiach), ktoré sa rozvíjajú na sociokultúrnych obsahoch najmä súčasného vedného a technického vzdelávania. Predstavuje všeobecnú vzdelanosť (ako komplex znalostí a vedomostí, schopností, hodnotových postojov, osobných čŕt a iných dispozícií), ktoré jednotlivcovi umožňujú poznávať, konať, hodnotiť a dorozumievať sa i porozumieť si. Umožňujú mu úspešné začlenenie sa do pracovných a mimopracovných spoločenských štruktúr. Nadväzujú na spôsobilosti získané v priebehu predchádzajúcich stupňov, najmä nižšieho sekundárneho vzdelávania.

     Jednotlivé kľúčové kompetencie (spôsobilosti) sa navzájom prelínajú, prepájajú a majú aj nadpredmetový programový charakter. Získavajú sa ako produkt celkového procesu vzdelávania a sebavzdelávania, t. j. kompletného vzdelávacieho programu a ďalších rozvíjajúcich aktivít, ktoré v rámci školy prebiehali.

     Absolvent gymnaziálneho vzdelávania má na úrovni svojich možností rozvinuté tieto kľúčové kompetencie (spôsobilosti):

     kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa

     - uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja,

     - dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa,

     - dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať,

     - kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové možnosti,

     sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)

     - dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav situácii a účelu uplatnenia,

     - efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie,

     - vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používa odborný jazyk,

     - dokáže primerane komunikovať v materinskom, v štátnom a v dvoch cudzích jazykoch,

     - chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na prevzatí osobnej zodpovednosti,

     kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať matematické myslenie a poznávanie v oblasti vedy a techniky

     - používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách,

     - používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky),

     - používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov,

     kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií:

     - efektívne využíva informačno-komunikačné technológie pri svojom vzdelávaní, tvorivých aktivitách, projektovom vyučovaní, vyjadrovaní svojich myšlienok a postojov a riešení problémov reálneho života,

     - nadobudol schopnosť prostredníctvom internetu a IKT získavať a spracovávať informácie v textovej aj grafickej podobe,

     - vie algoritmicky myslieť a využívať tieto schopnosti v reálnom živote,

     - uvedomuje si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,

     - rozumie príležitostiam a možným rizikám, ktoré sú spojené s využívaním internetu a informačno-komunikačných technológií

     kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy

     - uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a tvorivom myslení,

     - je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov,

     - poznáva pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu zvažovania úrovne ich rizika,

     - dokáže konštruktívne a kooperatívne riešiť konflikty,

     kompetencie (spôsobilosti) občianske

     - uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva, uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie,

     - vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti,

     - uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, prispieva k naplneniu práv iných,

     - je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti,

     - zainteresovane sleduje a posudzuje udalosti a vývoj verejného života, zaujíma k nim stanoviská a aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného prostredia,

     kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne

     - reflektuje vlastnú identitu, buduje si vlastnú samostatnosť/nezávislosť ako člen celku,

     - na základe sebareflexie si svoje ciele a priority stanovuje v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami a potrebami,

     - efektívne spolupracuje v skupine, uvedomuje si svoju zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať pri dosahovaní spoločných cieľov,

     - dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať sociálne prospešné zmeny v medziosobných vzťahoch,

     kompetencie (spôsobilosti) pracovné

     - dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov,

     - je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny,

     - chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho plánovaní a uplatnení,

     - dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach,

     kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti

     - dokáže inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v rámci práce, ale aj v každodennom živote.

     kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

     - dokáže sa vyjadrovať na vyššom stupni umeleckej gramotnosti prostredníctvom vyjadrovacích prostriedkov výtvarného a hudobného umenia,

     - dokáže orientovať sa v umeleckých druhoch a štýloch a používať ich hlavné vyjadrovacie prostriedky,

     - uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej spoločnosti,

     - cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície,

     - pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),

     - správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám,

     - je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr.

     4. Pedagogické stratégie

     Podporujeme výučbu pomocou didaktickej techniky, semináre, diskusie, samostatné a tímové projekty, dlhodobé samostatné práce, prezentácie a obhajobu výstupov. Dôraz je kladený na samostatnosť a zodpovednosť za učenie. Využívame IKT vo vyučovaní, zapojili sme sa do rôznych  projektov.

     Na vyučovacích hodinách delíme triedy podľa platných predpisov, zlučovanie žiakov z rôznych ročníkov realizujeme v predmetoch etická výchova a náboženská výchova. Od založenia školy sa zapájame pomocou nemeckého lektora do programu Deutsche Sprach Diplom II, kde môžu žiaci získať medzinárodne uznávaný jazykový diplom z nemeckého jazyka. V rámci DSD vytvárame jednotlivé skupiny z rôznych ročníkov.

     Snažíme dôsledne vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do učenia pestrými formami výučby. Chceme si všímať ich talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej možnej miery. Venujeme väčšiu pozornosť samostatnej práci žiakov a ich cieľavedomému zvládaniu učiva. Orientujeme sa na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slabo prospievajúcich, pre zvýšenie ich vnútornej motivácie.

     5. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami

     a) Žiaci so zdravotným znevýhodnením:

     Škola nemá vytvorené podmienky pre vzdelávanie žiakov s telesným postihnutím, ktoré vyžaduje bezbariérový prístup. Takisto nedisponuje pedagogickým asistentom pre žiakov so zrakovým alebo sluchovým postihnutím, avšak v spolupráci so zákonným zástupcom umožňuje integráciu takýchto žiakov. Škola spolupracuje so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie (centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Hurbanove, centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) hlavne pri diagnostikovaní žiakov s vývinovými poruchami učenia (VPU). Odborný servis zabezpečuje výchovný poradca, v školskom roku 2017/2018 je plánované absolvovanie odbornej prípravy pedagogických pracovníkov školy v tejto oblasti. V prípade diagnostiky žiaka s VPU alebo so ŠVVP v spolupráci so žiakom a jeho zákonným zástupcom sa vypracuje individuálny výchovno-vzdelávací program. Pri hodnotení takéhoto žiaka učiteľ zohľadňuje špecifické hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov podľa odporúčania odborného lekára.

     b) Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia

     Pri nástupe žiakov do prvého ročníka našej školy zmapujeme situáciu a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia poskytneme možnosť získať sociálne štipendium na základe ich prospechu, pričom vybavovania vyžaduje úzku spoluprácu triedneho učiteľa a rodiča alebo zákonného zástupcu žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia. Takémuto žiakovi sa zohľadňuje jeho prostredie pri exkurziách, výletoch a povinných finančných príspevkoch.

     c) Žiaci s nadaním

     Pri žiakoch s nadaním škola spolupracuje s externými odborníkmi (športovými trénermi, aktívnymi umelcami), s rodičmi (vrátane ich informovaného súhlasu so zaradením dieťaťa do programu pre nadaných). Na základe žiadosti zákonného zástupcu umožní riaditeľstvo školy talentovaným žiakom individuálne štúdium. Materiálne zabezpečenie pre vzdelávanie nadaných žiakov (špeciálne učebnice, encyklopédie, alternatívne učebné materiály, učebné pomôcky, výpočtová a rozmnožovacia technika a pod.) škola poskytuje v spolupráci s Občianskym združením Pétera Pázmánya.

     6. Začlenenie prierezových tém

     Rýchlo sa meniaca realita súčasnej globalizovanej spoločnosti s novými technológiami a sociálnymi zmenami ovplyvňuje postoje, hodnotový systém žiakov a ich konanie. Táto skutočnosť sa musí odraziť aj vo vzdelávaní. Vhodným prostriedkom na to sú prierezové tematiky, ktoré sa svojím obsahom a výchovným zameraním premietajú do vymedzených vzdelávacích oblastí, dopĺňajú ich, prepájajú ich obsah s aktuálnym dianím v spoločnosti, s každodennou skúsenosťou žiaka a konkrétnej triedy. V tomto zmysle prierezové témy priaznivo ovplyvňujú proces utvárania a rozvíjania funkčných kompetencií žiakov.

     Štátny vzdelávací program v rámci úplného stredného všeobecného vzdelávania uvádza tieto témy, ktoré majú prierezový charakter: osobnostný a sociálny rozvoj (OSR), environmentálna výchova (EV), mediálna výchova (MeV), multikultúrna výchova (MuV), ochrana života a zdravia (OŽZ). Gymnázium P. Pázmáňa s vjm realizuje tieto témy ako súčasť učebného obsahu vyučovacích predmetov (OSR, EV, MeV a MuV) a prostredníctvom kurzu (OŽZ). Účinnosť pôsobenia prierezových tém sa zvyšuje relevantnými mimovyučovacími a mimoškolskými aktivitami, projektmi a pod. (viď. konkrétne prierezové témy nižšie).

     III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

     Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:

     1. Hodnotenie žiakov

     2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov

     3. Hodnotenie školy

     1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov

     Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Hodnotenie okrem žiackych kníh a klasifikačného hárku uvádzame aj v elektronickej podobe, každý rodič má individuálny prístup zabezpečený heslom.

     Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov vychádzame z platných metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Dbáme na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. Hodnotenie robíme na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých sledujeme vývoj žiaka. Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa berie do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon.

     2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

     Hodnotenie pedagogických zamestnancov sa zakladá na bodovom hodnotení.

      

      

      

      

      

      

     Kód č.

     Opis činnosti

     Body

      

      

     Činnosti súvisiace so základným úväzkom

      

      

     1

     Príprava nových učebných osnov pre reformované ročníky/pre nové predmety

     1

      

     2

     Príprava žiakov na súťaže (mimo záujmových krúžkov)

     1

     vykazujú sa výsledky

     3

     príprava exkurzií a účasť na exkurziách

     1

     dokumentovať písomne s dátumom

     4

     Príprava materiálu a laboratórnej techniky na cvičenia

     1

     dokumentovať písomne s dátumom vytvorenia

     5

     Príprava na vyučovanie integrovaných žiakov

     1

     za celý školský rok/predmet

     6

     Príprava na vyučovanie (oprava testov, písomných prác - SJ,MJ,AJ,NJ)

     1

     za každý predmet 1 bod

     7

     Príprava učebných pomôcok a didaktickej techniky

     1

     dokumentovať písomne s dátumom vytvorenia

     8

     Realizácia komisionálnych skúšok

     1

      

     9

     Tvorba testov, pracovných listov, vyučovacích projektov

     1

     dokumentovať písomne s dátumom vytvorenia

     10

     Vyučovanie v experimentálnom overovaní projektu

     1

      

     11

     Zvyšovanie odbornosti učiteľa

     1 - 2

     podľa náročnosti

      

     Činnosti súvisiace s triednickou prácou

      

      

     12

     Činnosti súvisiace s diagnostikou žiakov (diagnostické skúšky)

     1

      

     13

     Činnosti súvisiace s imatrikuláciou, stužkovou

     1

      

     14

     Účasť na školských výletoch, exkurziách a akciách triedy

     1 - 2

     podľa dĺžky času trvania

     15

     Vedenie žiackych projektov, súťaží

     1 - 2

     podľa dĺžky času trvania

     16

     Vypracovanie odborného posudku na žiaka

     0,5/žiak

      

      

     Činnosti vyplývajúce z práce člena v predmetovej komisii

      

      

     17

     Členstvo v maturitnej komisii na škole

     1 - 2

     podľa počtu maturantov alebo odskúšaných dní

     18

     Maturitné skúšky - tvorba maturitných otázok

     2

     ak sa vytvárajú kompletne nové zadania

     19

     Odber a distribúcia kníh, odborných časopisov

     1

     uviesť akých

     20

     Práca v projektovom tíme

     1

      

     21

     Príprava prijímacích skúšok - úlohy

     1

      

     22

     Realizácia európskeho jazykového portfólia

     1

      

     23

     Účasť na otvorených hodinách, hospitáciách

     1

     len ak sa realizujú min. 2/rok

      

     Činnosti súvisiace s kariérovým postom v škole

      

      

     24

     Člen komisií, porôt, súťaží na vyššej úrovni

     1

     uviesť akých

     25

     Člen odbornej skupiny

     1

      

     26

     Člen projektového tímu

     1

      

     27

     Koordinátor prevencie, envinro, rodičovstvo

     2

     keď splní plán práce

     28

     Predseda PK

     2

      

     29

     Propagácia školy

     1

     ak je preukázateľná

     30

     Vedenie školskej knižnice

     2

     ak vykazuje čitateľskú návštevnosť a organizuje akcie

     31

     Vedúci komisie SOČ v škole

     2

      

     32

     Vedúci projektového tímu

     2

      

     33

     Výchovný poradca

     3

     ak plní plán práce

     34

     Kariérový poradca

     3

     ak plní plán práce

      

     Činnosti súvisiace so záujmovou činnosťou žiakov

      

      

     35

     Konzultácia a oponentúra prác SOČ

     1

      

     36

     Organizátor kultúrnych alebo športových akcií

     1 - 2

     podľa náročnosti

     37

     Vedenie školského časopisu (min. 2 čísla ročne), vedenie šk. kroniky

     2

      

     38

     Vedenie žiackej školskej rady, parlamentu

     2

      

     39

     Vedúci šk. divadielka

     2

     ak nie je vrámci krúžkovej činnosti

      

     Činnosti súvisiace s bežným režimom školy

      

      

     40

     Dozory na športových, kultúrnych a iných akciách

     1

     uviesť konkrétnu akciu

     41

     Správa zbierok pomôcok, špeciálnych učební

     1

     na kontrolu slúží inventarizácia zverených materiálov

     42

     Preklady, tlmočenie

     1

      

     43

     Práce z poverenia vedenia školy, operatívne úlohy

     0,5/úloha

     úloha musí byť zadaná a skontrolovalá písomne

     44

     Dohoda o vykonaní práce (len na projekte, ktorý súvisí so školou)

     1

      

     45

     Vlastná publikačná činnosť

     1 - 2

     podľa odbornosti časopisu

     46

     Tvorba projektov

     1/projekt

      

      

      

      

      

      

      

     Body sa sčítavajú 2 krát ročne – k 30. novembru a k 15. júnu. Bod/body za tú istú činnosť, aktivitu, produkt, publikáciu a pod. sa započítavajú len 1 krát ročne. Stupňovacia škála sa odvíja od najvyššieho počtu dosiahnutých bodov podľa percentuálneho rozdelenia nasledovne:

     1. kategória učiteľov – 100 až 85 % dosiahnutých bodov
     2. kategória učiteľov – 84 až 65 % dosiahnutých bodov
     3. kategória učiteľov – 64 až 45 % dosiahnutých bodov.

     3. Hodnotenie školy

     Cieľom hodnotenia je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú požiadavky na nich kladené. Hodnotenie školy je zamerané na:

     • Ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom vzdelávacom programe a ich reálnosť a stupeň dôležitosti

     • Posúdenie ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe

     • Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie výsledky, včítane návrhov a opatrení.

     Pravidelne monitorujeme: podmienky na vzdelanie, spokojnosť s vedením školy a učiteľmi, prostredie – klímu školy, priebeh vzdelávania – vyučovací proces, metódy a formy vyučovania, výsledky vzdelávania, riadenie školy, úroveň výsledkov práce školy.

     Kritériom pre nás je: spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov a kvalita výsledkov.

     Nástrojom na zisťovanie úrovne stavu školy sú každoročné analýzy uvedených javov, ktoré sú podrobne rozpísané v Správe o výchovnovzdelávacej činnosti za daný školský rok (okrem iného obsahuje SWOT analýzu školy, analýzu úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach, analýzu prijatých žiakov na vysokú školu).

     V školskom roku 2008/2009 škola objednala externé hodnotenie inštitúcie vo viacerých rovinách (kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu, kvalita riadenia, klíma školy). Na základe zistených údajov vedenie školy prehodnotilo koncepciu rozvoja školy a rozhodlo sa pre nové zameranie. Výsledky zmeny vo všetkých oblastiach znova vyhodnotí tá istá inštitúcia po 5 rokoch, t.j. v školskom roku 2013/2014, aby sa zistilo, či stanovené zameranie školy bolo úspešné.

     IV. Školský učebný plán

     Štvorročné štúdium

      

     Vzdelávacia oblasť

     Predmet/ročník

     1.

     2.

     3.

     4.

     Spolu

     Jazyk a komunikácia

     slovenský jazyk a slovenská literatúra

     2+1

     2+1

     2+1

     2+2

     8+5

     maďarský jazyk a  literatúra

     2

     2+1

     2+1

     2+2

     8+4

     prvý cudzí jazyk

     4

     4

     4

     4

     16

     druhý cudzí jazyk

     2

     2

     2

     2

     8

      

     40+7

     Človek a príroda

     Fyzika

     2+1

     2+1

     1

     0

     5+2

     chémia

     2+1

     2

     1

     0

     5+1

     biológia

     2+1

     3

     1

     0

     6+1

      

     16+4

     Človek a spoločnosť

     Dejepis

     2

     2

     2

     0

     6

     geografia

     1

     2

     1

     0

     4

     občianska náuka

     0

     0

     2

     1

     3

      

     13

     Človek a hodnoty

     etická výchova / náboženská výchova

     1

     1

     0

     0

     2

     psychosociálny tréning

     0

     0

     0

     1

     1

      

     3

     Matematika a práca s informáciami

     Matematika

     4

     3+1

     3

     1

     11+1

     informatika

     1

     1

     1

      

     3

      

     14+1

     Umenie a kultúra

     umenie a kultúra

     1

     1

     1

     1

     4

      

     4

     Zdravie a pohyb

     telesná a športová výchova

     2

     2

     2

     2

     8

      

     8

     Spolu – povinná časť

      

     28+4

     27+4

     25+2

     16+2

     98+12

      

      

     Poznámky k učebnému plánu:

     1. Vyučovacia hodina trvá 45 minút.
     2. Cudzie jazyky - vyučujú sa dva z uvedených jazykov: anglický, nemecký a španielsky.
     3. Predmety etická výchova a náboženská výchova sa vyučujú v skupinách.
     4. Pri vyučovaní predmetu na počítačoch sa trieda delí na skupiny tak, aby pri jednom počítači sedel jeden žiak.
     5. Psychosociálny tréning sa realizuje formou trojdňového kurzu.
     6. Voliteľné hodiny v treťom ročníku (5 hodín) sa rozdeľujú medzi predmetmi prírodovedného zamerania na základe voľby žiakov. Hodiny vo štvrtom ročníku (14) sa rozdeľujú podľa preferencií žiakov (spravidla sú to predmety, z ktorých žiaci maturujú).

     Osemročné štúdium

     Vzdelávacia oblasť

     Predmet/ročník

     1.

     2.

     3.

     4.

     Spolu

     Jazyk a komunikácia

     slovenský jazyk a slovenská literatúra

     4

     4

     5

     5

     18

     maďarský jazyk a literatúra

     4

     4

     5

     5

     18

     prvý cudzí jazyk

     3+1

     3+1

     3+1

     3+1

     12+4

     druhý cudzí jazyk

     1

     1

     1

     1

     4

     Spolu 92+4

      

      

     Človek a príroda

     fyzika

     1

     1

     2

     1+1

     5+1

     chémia

     0,5+0,5

     0,5+0,5

     1

     2

     4+1

     biológia

     1+1

     1,5+0,5

     1+1

     1

     4,5+2,5

     Spolu 29,5+4,5

      

      

     Človek a spoločnosť

     dejepis

     1+1

     1

     1

     2

     5+1

     geografia

     1+1

     1+1

     1

     1

     4+2

     občianska náuka

     1

     1

     0,5+0,5

     0,5

     3+0,5

     Spolu 25+3,5

      

      

     Človek a hodnoty

     etická výchova /náboženská výchova

     1

     1

     0,5

     0,5

     3

     Spolu 6

      

      

     Matematika a práca s informáciami

     matematika

     4

     3,5+0,5

     4

     4+1

     15,5+1,5

     informatika

     0,5+0,5

     0,5+0,5

     0,5+0,5

     0,5

     2+1,5

     Spolu 31,5+3

      

      

     Človek a svet práce

     technika

     0

     1

     1

     0

     2

     Spolu 2

      

      

     Umenie a kultúra

     výtvarná výchova

     1

     1

     0

     0

     2

     hudobná výchova

     1

     1

     0

     0

     2

     výchova umením

     0

     0

     0,5

     0,5

     1

     Spolu 9

      

      

     Zdravie a pohyb

     telesná a športová  výchova

     2

     2

     2

     2

     8

     Spolu 16

      

      

     Spolu povinná časť

      

     27+5

     28+4

     29+3

     29+3

     113+15

                      

      

     Osemročné štúdium

      

     Vzdelávacia oblasť

     Predmet/ročník

     5.

     6.

     7.

     8.

     Spolu

     Jazyk a komunikácia

     slovenský jazyk a slovenská literatúra

     2+1

     2+1

     2+1

     2+1

     8+4

     maďarský jazyk a  literatúra

     2

     2+1

     2+1

     2+1

     8+3

     prvý cudzí jazyk

     4

     4

     4

     4

     16

     druhý cudzí jazyk

     2

     2

     2

     2

     8

      

     40+7

     Človek a príroda

     Fyzika

     2+1

     2+1

     1

     0

     5+2

     chémia

     2+1

     2

     1

     0

     5+1

     biológia

     2+1

     3

     1

     0

     6+1

      

     16+4

     Človek a spoločnosť

     Dejepis

     2

     2

     2

     0

     6

     geografia

     1

     2

     1

     0

     4

     občianska náuka

     0

     0

     2

     1

     3

      

     13

     Človek a hodnoty

     etická výchova / náboženská výchova

     1

     1

     0

     0

     2

     psychosociálny tréning

     0

     0

     0

     1

     1

      

     3

     Matematika a práca s informáciami

     Matematika

     4

     3+1

     3

     1

     11+1

     informatika

     1

     1

     1

      

     3

      

     14+1

     Umenie a kultúra

     umenie a kultúra

     1

     1

     1

     1

     4

      

     4

     Zdravie a pohyb

     telesná a športová výchova

     2

     2

     2

     2

     8

      

     8

     Spolu – povinná časť

      

     28+4

     27+4

     25+2

     16+2

     98+12

      

      

     Poznámky k učebnému plánu:

     1. Vyučovacia hodina trvá 45 minút.
     2. Cudzie jazyky - vyučujú sa dva z uvedených jazykov: anglický, nemecký a španielsky.
     3. Predmety etická výchova a náboženská výchova sa vyučujú v skupinách.
     4. Pri vyučovaní predmetu na počítačoch sa trieda delí na skupiny tak, aby pri jednom počítači sedel jeden žiak.
     5. Psychosociálny tréning sa realizuje formou trojdňového kurzu.
     6. Voliteľné hodiny v treťom ročníku (5 hodín) sa rozdeľujú medzi predmetmi prírodovedného zamerania na základe voľby žiakov. Hodiny vo štvrtom ročníku (14) sa rozdeľujú podľa preferencií žiakov (spravidla sú to predmety, z ktorých žiaci maturujú).