• Prijímacie konanie 2021/2022 Felvételi folyamat

    • Gymnázium Petra Pázmáňa s vyučovacím jazykom maďarským –
     Pázmány Péter Gimnázium, Letomostie 3, Nové Zámky – Érsekújvár

      

     Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium

     v školskom roku 2021/2022

      

     I. Všeobecné ustanovenia

     V súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení, so zákonom č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle zákona MŠ SR č. 324/2012 a č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní § 62 až 71, § 150 ods 8 a § 161k a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z., v súlade s Usmernením ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pre výchovných poradcov základných škôl, riaditeľov stredných škôl a zákonných zástupcov žiaka pre prijímacie skúšky na stredné školy 2021 zo dňa 23. februára 2021 určujem kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium nasledovne:

      

     1. Pre školský rok 2021/2022 prijímame do prvého ročníka absolventov 9. ročníka základnej školy. Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy, získal nižšie stredné vzdelanie a splnil podmienky prijímacieho konania.

      

     2. Do zoznamu uchádzačov o prijatie zaradíme žiaka, ktorého prihláška bude zaevidovaná na Gymnáziu Petra Pázmáňa s VJM – Pázmány Péter Gimnázium, Letomostie 3, Nové Zámky – Érsekújvár najneskôr do 16. apríla 2021. Akceptujeme prihlášky, ktoré sú:

      - elektronicky overené riaditeľom základnej školy cez školský informačný systém alebo

      - v listinnej podobe podpísané riaditeľom základnej školy.

      

     3. Všetci uchádzači o prijatie budú pozvaní na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry, z maďarského jazyka a literatúry a z matematiky na 3. alebo 10. mája 2021. Termín skúšky musí byť vyznačený na prihláške na štúdium na strednej škole.

      

     4. Uchádzači o prijatie budú zoradení na základe dosiahnutého bodového hodnotenia nasledovne:

     a) Študijné výsledky a prospech na ZŠ

     ·       priemer prospechu / celkové hodnotenie v druhom polroku 8. ročníka a v prvom polroku 9. ročníka – maximálne 50 bodov za hodnotené obdobie; do priemeru sa nezapočítajú známky z výchovných predmetov. Ak je priemer väčší ako 2,00, uchádzač dostáva 0 bodov za výsledky na ZŠ.

     ·       Ak žiak bol z niektorého predmetu hodnotený slovne, hodnotenie sa nahrádza známkou, ktorá je vypočítaná ako priemerná známka z príslušného predmetu za ostatné ročníky. V prípade, že predmet počas štúdia nebol známkou hodnotený, tak známka je vypočítaná priemerom známok z vysvedčenia.

      

     Priemer prospechu / celkové hodnotenie

     Počet bodov

     1,00 – 1,10

     50

     1,11 – 1,30

     45

     1,31 – 1,50

     40

     1,51 – 1,70

     35

     1,71 – 1,90

     30

     1,91 – 2,00

     20


      

     b) Výsledky v predmetových olympiádach a iných súťažiach

     Do celkového súčtu bodov budú pridelené body za výsledky v súťažiach od 5. ročníku po 9. ročník v predmetových olympiádach, v Pytagoriáde a v nasledovných súťažiach: Szép Magyar Beszéd, Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny, Poznaj slovenskú reč, Dobré slovo, celoslovenské kolo Katedry, Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny.

      

     Umiestnenie

     Počet bodov (v zátvorke sa uvádza počet bodov za súťaže v prírodovedných predmetoch)

     1. miesto – krajské kolo

     --

     50 (100)

     2. miesto – krajské kolo

     --

     40 (80)

     3. miesto – krajské kolo

     1. miesto – okresné kolo

     30 (60)

     4. miesto – krajské kolo

     2. miesto – okresné kolo

     20 (40)

     5. miesto – krajské kolo alebo úspešný riešiteľ

     3. miesto – okresné kolo

     10 (20)

      

     4. – 5. miesto – okresné kolo alebo úspešný riešiteľ

     5 (10)

     ·       za 1. – 3. miesto v celoslovenskom alebo medzinárodnom kole získajú žiaci maximálne dosiahnuté hodnotenie za výsledky v bode b) – 100 bodov

      

     V súťažiach, kde sa neuvádza miesto, ale súťažiaci sú zaradení do pásiem, sa body pripočítavajú nasledovne:

      

     Pásmo

     Kolo

     Počet bodov

     Zlaté

     celoštátne

     100

     krajské

     50

     obvodné alebo okresné

     30

      

     Za striebornébronzové pásmo na body neudeľujú.

      

     Výsledky dosiahnuté na študijných súťažiach podľa bodov b) treba poukázať neoverenou kópiou alebo skenom diplomu alebo osvedčenia alebo výsledkovou listinou preukazujúcou poradie žiaka, prípadne jeho výkon.

      

     c) Písomné práce prijímacieho konania

      

     Slovenský jazyk a slovenská literatúra

     100 bodov

     Maďarský jazyk a literatúra

     100 bodov

     Matematika

     100 bodov

      

     Celkové hodnotenie

      

     Maximálny počet bodov

     za študijné výsledky

     100

     za predmetové olympiády a súťaže

     100

     Prijímacia skúška – slovenský jazyk a slovenská literatúra

     100

     Prijímacia skúška – maďarský jazyk a literatúra

     100

     Prijímacia skúška – matematika

     100

     Maximálny počet bodov

     500

      

     Na základe počtu dosiahnutých bodov sa zostavuje konečné poradie žiakov.

      

     Uchádzač musí dosiahnuť z jednotlivých predmetov prijímacích skúšok minimálne 35% z bodov, v opačnom prípade sa výkon v predmete klasifikuje ako nedostatočný (nevyhovel kritériám prijímacej skúšky).

      

     Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť.

      

     Pri rovnosti bodov o konečnom poradí rozhoduje počet dosiahnutých bodov v nasledovnom poradí:

     ·       výsledky z písomnej prijímacej skúšky z matematiky

     ·       výsledky z písomnej prijímacej skúšky z maďarského jazyka

     ·       výsledky z písomnej prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry

     ·       študijné výsledky na ZŠ

     ·       výsledky v predmetových olympiádach a ďalších súťažiach vrátane športových

      

     V školskom roku 2021/2022 otvárame jednu triedu denného štúdia s plánovaným počtom 17 prijatých žiakov.

      

     Kritériá boli prerokované na zasadnutí pedagogickej rady dňa 24. 2. 2021.

     Schválené riaditeľom školy dňa 26. 2. 2021.

     Schválené radou školy 9. 2. 2021.

      

     Plánovaný maximálny počet žiakov v triede je so súhlasom zriaďovateľa v súlade s § 33 ods. 1 a 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

      

      

      

      

      

      

     PaedDr. Zuzana Peternai, PhD.

     riaditeľka školy