• Prijímacie konanie 2022/2023 Felvételi folyamat

    • Prijímacie konanie 2022/2023 Felvételi folyamat

    • Gymnázium Petra Pázmáňa s vyučovacím jazykom maďarským –
     Pázmány Péter Gimnázium, Letomostie 3, Nové Zámky – Érsekújvár

     Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium

     v školskom roku 2022/2023

     I. Všeobecné ustanovenia

     V súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení, so zákonom č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní určujem kritériá prijímacích skúšok pre prijatie uchádzačov do prvého ročníka Gymnázia Petra Pázmáňa s vyučovacím jazykom maďarským, Letomostie 3, Nové Zámky – Érsekújvár na školský rok 2022/2023 nasledovne:

     1. Pre školský rok 2022/2023 prijímame do prvého ročníka absolventov 9. ročníka základnej školy. Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy, získal nižšie stredné vzdelanie a splnil podmienky prijímacieho konania.

     2. Do zoznamu uchádzačov o prijatie zaradíme žiaka, ktorého prihláška bude zaevidovaná na Gymnáziu Petra Pázmáňa s VJM – Pázmány Péter Gimnázium, Letomostie 3, Nové Zámky – Érsekújvár najneskôr do 10. apríla 2022. Akceptujeme prihlášky, ktoré sú:

      - elektronicky overené riaditeľom základnej školy cez školský informačný systém alebo

      - v listinnej podobe podpísané riaditeľom základnej školy.

     3. Všetci uchádzači o prijatie budú pozvaní na prijímacie skúšky z profilových predmetov určených MŠVVaŠ SR: zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry, z maďarského jazyka a literatúry a z matematiky na 2. (prvý termín) alebo 9. mája 2022 (druhý termín) najneskôr 5 dní pred termínom prijímacej skúšky s pokynmi k prijímacím skúškam. Termín skúšky musí byť vyznačený na prihláške na štúdium na strednej škole.

     4. Podľa § 65 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. bude prijatý žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka ZŠ dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 % bez prijímacej skúšky.

     5. Uchádzači o prijatie budú zoradení na základe dosiahnutého bodového hodnotenia nasledovne:

     a) Študijné výsledky a prospech na ZŠ

     • priemer prospechu / celkové hodnotenie v druhom polroku 8. ročníka a v prvom polroku 9. ročníka – maximálne 50 bodov za hodnotené obdobie; do priemeru sa nezapočítajú známky z výchovných predmetov. Ak je priemer väčší ako 2,00, uchádzač dostáva 0 bodov za výsledky na ZŠ.
     • Ak žiak bol z niektorého predmetu hodnotený slovne, hodnotenie sa nahrádza známkou, ktorá je vypočítaná ako priemerná známka z príslušného predmetu za ostatné ročníky. V prípade, že predmet počas štúdia nebol známkou hodnotený, tak známka je vypočítaná priemerom známok z vysvedčenia.

     Priemer prospechu / celkové hodnotenie

     Počet bodov

     1,00 – 1,10

     50

     1,11 – 1,30

     45

     1,31 – 1,50

     40

     1,51 – 1,70

     35

     1,71 – 1,90

     30

     1,91 – 2,00

     20

      

     b) Výsledky v predmetových olympiádach a iných súťažiach

     Do celkového súčtu bodov budú pridelené body za výsledky v súťažiach od 5. ročníka po 9. ročník v predmetových olympiádach, v Pytagoriáde a v nasledovných súťažiach: Szép Magyar Beszéd, Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny, Poznaj slovenskú reč, Dobré slovo, celoslovenské kolo Katedry, Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny.

     Umiestnenie

     Počet bodov (v zátvorke sa uvádza počet bodov za súťaže v prírodovedných predmetoch)

     1. miesto – krajské kolo

     --

     50 (100)

     2. miesto – krajské kolo

     --

     40 (80)

     3. miesto – krajské kolo

     1. miesto – okresné kolo

     30 (60)

     4. miesto – krajské kolo

     2. miesto – okresné kolo

     20 (40)

     5. miesto – krajské kolo alebo úspešný riešiteľ

     3. miesto – okresné kolo

     10 (20)

      

     4. – 5. miesto – okresné kolo alebo úspešný riešiteľ

     5 (10)

      

     • za 1. – 3. miesto v celoslovenskom alebo medzinárodnom kole získajú žiaci maximálne dosiahnuté hodnotenie za výsledky v bode b) – 100 bodov

     V súťažiach, kde sa neuvádza miesto, ale súťažiaci sú zaradení do pásiem, sa body pripočítavajú nasledovne:

     Pásmo

     Kolo

     Počet bodov

     Zlaté

     celoštátne

     100

     krajské

     50

     obvodné alebo okresné

     30

      

     Za striebornébronzové pásmo na body neudeľujú.

     Výsledky dosiahnuté na študijných súťažiach podľa bodov b) treba poukázať neoverenou kópiou alebo skenom diplomu alebo osvedčenia alebo výsledkovou listinou preukazujúcou poradie žiaka, prípadne jeho výkon.

     c) Písomné práce prijímacieho konania

      

     Slovenský jazyk a slovenská literatúra

     100 bodov

     Maďarský jazyk a literatúra

     100 bodov

     Matematika

     100 bodov

      

     Celkové hodnotenie

      

     Maximálny počet bodov

     za študijné výsledky

     100

     za predmetové olympiády a súťaže

     100

     Prijímacia skúška – slovenský jazyk a slovenská literatúra

     100

     Prijímacia skúška – maďarský jazyk a literatúra

     100

     Prijímacia skúška – matematika

     100

     Maximálny počet bodov

     500

      

     Na základe počtu dosiahnutých bodov sa zostavuje konečné poradie žiakov.

     Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na druh ich zdravotného stavu znevýhodnenia, ktoré bude uvedené v Správe z diagnostického vyšetrenia vykonanéhozariadením poradenstva a prevencie (nie starším ako 2 roky) a ktoré bude priložené k prihláške.

     Uchádzač musí dosiahnuť z jednotlivých predmetov prijímacích skúšok minimálne 35% z bodov, v opačnom prípade sa výkon v predmete klasifikuje ako nedostatočný (nevyhovel kritériám prijímacej skúšky).

     Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť.

     Kritérium prijatia na štúdium splní a prijatí bude uchádzač, ktorý úspešne vykoná prijímaciu skúšku a získa taký celkový súčet bodov podľa týchto kritérií, že v poradovníku uchádzačov sa umiestni na 1. – 20. mieste.

     Kritérium nesplní žiak, ktorý sa v poradovníku uchádzačov umiestni na 21. mieste alebo na mieste s vyšším poradovým číslom. Takýto uchádzač, ak úspešne vykonal prijímaciu skúšku, môže byť prijatý v poradí podľa poradovníka na uvoľnené miesto, ktoré vznikne nezapísaním sa uchádzača na štúdium.

     Pri rovnosti bodov o konečnom poradí rozhoduje počet dosiahnutých bodov v nasledovnom poradí:

     • výsledky z písomnej prijímacej skúšky z matematiky
     • výsledky z písomnej prijímacej skúšky z maďarského jazyka
     • výsledky z písomnej prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry
     • študijné výsledky na ZŠ
     • výsledky v predmetových olympiádach a ďalších súťažiach vrátane športových

     Uchádzač, ktorý so závažných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacej skúšky v žiadnom termíne, koná skúšku v náhradnom termíne. Dôvod neprítomnosti oznámi jeho zákonný zástupca riaditeľke školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 8.00 hodín a priloží potvrdenie o dôvode neúčasti riaditeľke školy, ktorá určí náhradný termín prijímacej skúšky najneskôr v poslednom augustovom týždni. V tomto prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka.

     Riaditeľka školy vydá rozhodnutie uchádzačovi podľa výsledkov prijímacieho konania. Kompletný poradovník uchádzačov bude zverejnený na výveske školy a na webovom sídle školy dňa 18.5.2022. V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov nebudú zverejnené mená žiakov, ale číselné kódy, ktoré im budú vopred pridelené.

     Potvrdenie o nástupe/nenástupe prijatého uchádzača na štúdium doručí škole jeho zákonný zástupca najneskôr dňa 23.5.2022. Ak zákonný zástupca nepotvrdí nastúpenie na štúdium, rozhodnutie o prijatie na štúdium stráca platnosť a riaditeľka školy môže ponúknuť uvoľnené miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania.

     V prípade, ak sa v prvom kole nenaplní počet žiakov, pre prijímacie skúšky v ďalšom termíne, ktorý sa bude konať 21.júna 2022, platia tie isté kritériá prijatia.

     V školskom roku 2022/2023 otvárame jednu triedu denného štúdia s plánovaným počtom 20 prijatých žiakov.

     Kritériá boli prerokované na zasadnutí pedagogickej rady dňa 21. 2. 2022.

     Schválené riaditeľom školy dňa 21. 2. 2022.

     Schválené radou školy 28. 2. 2022.

     Plánovaný maximálny počet žiakov v triede je so súhlasom zriaďovateľa v súlade s § 33 ods. 1 a 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

     PaedDr. Zuzana Peternai, PhD.

     riaditeľka školy