• Projekty školy - Az iskola projektjei

    •  

      

      

      

                      

      

     Gymnázium, občianske združenie a rodičovské združenie pri škole sa pravidlene uchádzajú o mimorozpočtové zdroje financovania aktivít školy. Nasledovné projekty boli podané a čakajú na realizáciu (v zátvorke je dátum podania prihlášky):

     Gimnáziumunk kisebb-nagyobb sikerrel pályáz támogatásokat nemcsak a diákok, hanem a tanárok részére is. Van, amelyet elfogadnak, van, amelyet átdolgozva rendszeresen próbálunk benyújtani. Az elmúlt években az alábbi projektek valósultak meg, ill. várnak megvalósulásra iskolánkban (zárójelben a projekt beadásának dátuma):

     Školský rok 2019/2020 tanév (5 projektov/5 pályázat):

     - Nadácia Rákóczi Szövetség (jún 2020), program Határtalanul - výmena študentov/diákutaztatás úspešný/sikeres, všetky výdavky spojené s cestou pre žiakov sú hradené zo získaných finančných prostriedkov (financuje maďarský partner)

     - Erasmus+ (2019 september) - Európska značka pre jazyky (prestížne ocenenie) - úspešný/sikeres

     - Erasmus+ (2020 február) - Improve ourselves - Zdokonaľme sa (ďalšie vzdelávanie pedagógov v konzorciu 4 škôl v zahraničí/4 iskola tanárainak továbbképzése külföldön) - úspešný/sikeres, 73 285,- eur

     - Komisia Fulbright (2020 január) - školenie o holokauste - projekt odložený kvôli Covid-19/elnapolva

     - Mesto Nové Zámky (2019 december) - 1. súťaž v čítaní s porozumením, aktivity gymnázia/szövegértelmező verseny, a gimnázium tevékenysége, 2. ocenenie najlepších maďarských žiakov/a legsikeresebb magyar diákok díjazása, 3. športové aktivity gymnázia/a gimnázium sporttevékenysége - úspešný/sikeres, 250 eur

     Školský rok 2018/2019 tanév (9 projektov/9 pályázat):

     - Nadácia Rákóczi Szövetség (jún 2019), program Határtalanul - výmena študentov/diákutaztatás - úspešný/sikeres, všetky výdavky spojené s cestou pre žiakov sú hradené zo získaných finančných prostriedkov (financuje maďarský partner)

     - Nadácia Rákóczi Szövetség (marec a jún 2019) - výmena študentov/diákutaztatás nemzeti ünnepeink - úspešný/sikeres

     - Erasmus+ (2019 marec) - Think. (medzinárodná spolupráca so zahraničnými školami v Portugalsku, Taliansku, Španielsku, Latvii a v Bulharsku) - úspešný/sikeres, 37 554 eur

     - Erasmus+ (2019 február) - Think together -Rozmýšľame spolu (ďalšie vzdelávanie pedagógov/tanár továbbképzés) - úspešný/sikeres, 19 550 eur

     - eTwinning (2019 január) - požiadali sme o udelenie prestížneho certifikátu "eTwinning škola"/az "eTwinning iskola" címért pályázunk - úspešný/sikeres

     - Komisia Fulbright (2019 január) - asistent na vyučovanie anglického jazyka - neúspešný/sikertelen

     - Bethlen Gábor Alap (2018 december) - Közlöny 2019 - úspešný/sikeres, 300 000 Ft (465 eur)

     - Bethlen Gábor Alap (2018 december) - Mesterségem cíMERRE? (kariérne poradenstvo) - neúspešný/sikertelen, 1 335 000 Ft (cca. 4 500 eur)

     - SZMPSZ (2018 december) - aktivity gymnázia/a gimnázium tevékenysége - úspešný/sikeres, 50 eur

     Školský rok 2017/2018 tanév (5 projektov/5 pályázat):

     - NI Hungary Kft. - NI Mentor Program - úspešné/sikeres, poskytnutie robotov na jeden školský rok/robotok kölcsönzése egy tanítási évre

     - Nadácia Orange - Rozmýšľaj kriticky vo svete médií! - úspešné/sikeres, refinancovanie 10 tabletov/10 tablet finanszírozása

     - Bethlen Gábor Alap (2018 január) - Közlöny 2018 - úspešné/sikeres, 150 000 Ft (cca. 462,59 eur)

     - Bethlen Gábor Alap (2018 január) - Együtt erősebbek vagyunk (Spolu sme silnejší) - úspešné/sikeres, 100 000 Ft (cca. 308,39 eur)

     - SZMPSZ (2017 december) - aktivity gymnázia/a gimnázium tevékenysége - úspešný/sikeres, 50 eur

     Školský rok 2016/2017 tanév (12 projektov/12 pályázat):

     - Erasmus+ (2017) - Together in Europe (ďalšie vzdelávanie učiteľov/tanár továbbképzés) - úspešný/sikeres, 23 200 eur

     - Erasmus+ (2017) - Money Matters - úspešný/sikeres, 25 550 eur

     - Nadácia Rákóczi Szövetség (október 2016, március és június 2017) - výmena študentov/diákutaztatás nemzeti ünnepeink alkalmából - všetky 3 úspešné/mindhárom sikeres

     - Learning Enterprises - Angolul tanuló falvak (marec 2017 március) - lektor na vyučovanie AJ v lete 2017/angol nyelvi lektor - úspešné/sikeres

     - German UNESCO comission - Kulturweit programme (jar/tavasz 2017) - asistent na vyučovanie nemeckého jazyka v šk. roku 2017/18/német nyelvi asszisztens - úspešné/sikeres

     - Bethlen Gábor Alap (2017 január) - Közlöny 2017 - úspešné/sikeres, 100 000 Ft (cca. 320 eur)

     - Bethlen Gábor Alap (2017 január) - Mesterségem cíMERRE? (kariérne poradenstvo) - úspešné/sikeres, 600 000 Ft (cca. 2000 eur)

     - SZMPSZ (2016 december) - aktivity gymnázia/a gimnázium tevékenysége - úspešný/sikeres, 50 eur

     - etwinning (2016) - konferencia o inklúcii vo Florencii - úspešný/sikeres, preplatenie všetkých výdavkov/minden költség fedezése

     Nadácia Rákóczi Szövetség (2016) Határtalanul - výmena študentov s gymnáziom/a Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnáziummal közös pályázat úspešný/sikeres, preplatenie cestovných nákladov a ubytovania/utazási és elszállásolási költségek térítése (2017 tavaszán)

     Školský rok 2015/2016 tanév ( 10 projektov/ 10 pályázat):

     - Nadácia Rákóczi Szövetség (október 2015, március és június 2016) - výmena študentov/diákutaztatás nemzeti ünnepeink alkalmából - všetky 3 úspešné/mindhárom sikeres

     - Learning Enterprises - Angolul tanuló falvak (marec 2016 március) - lektor na vyučovanie AJ v lete 2016/angol nyelvi lektor - úspešné/sikeres

     - BrilianTT 2016 (február 2016) - ocenenie zavedenej inovácie v škole/sikeres újítás díjazása - neúspešný/sikertelen

     - Bethlen Gábor Alap (2016 január) - Közlöny 2016 - úspešné/sikeres, 150 000 Ft (484,15 eur)

     - Mesto Nové Zámky (2015 december) - 1. súťaž v čítaní s porozumením, aktivity gymnázia/szövegértelmező verseny, a gimnázium tevékenysége - úspešný/sikeres, 230 eur/ 2. ocenenie najlepších maďarských žiakov/a legsikeresebb magyar diákok díjazása - úspešný/sikeres, 200 eur

     - ÚNSK (2015 december) - 1. aktivity gymnázia/a gimnázium tevékenysége - neúspešný/sikertelen, 450 eur/ 2. ocenenie najlepších maďarských žiakov/a legsikeresebb magyar diákok díjazása - neúspešný/sikertelen, 570 eur/ 3. športový deň/sportnap - neúspešný/sikertelen, 200 eur

     - SZMPSZ (2015 december) - aktivity gymnázia/a gimnázium tevékenysége - úspešný/sikeres, 50 eur

     - OZ Spectra a Samsung Electronics Slovakia (2015) - ELITE 2015 (Vytvorenie videoštúdia/videóstúdió kialakítása) - úspešný/sikeres, 1000 eur + 150 eur na športové prostriedky

     Školský rok 2014/2015 tanév (12 projektov/12 pályázat):

     Bethlen Gábor Alap (2015) - Ročenka 2015/Közlöny 2015 - úspešný/sikeres, 100 000 eur (cca. 317 eur)

     Bethlen Gábor Alap (2015) - Mesterségem cíMERRE? - úspešný/sikeres600 000 Ft (cca. 1920 eur)

     - SZMPSZ (2014 december) - súťaž v čítaní s porozumením/szövegértelmező verseny -  úspešný/sikeres50 eur

     Nadácia Rákóczi Szövetség (2014/15) - 1. spoločné oslavy s partnerskou školou v Szentendri/közös ünneplés a szentendrei gimnáziummal - úspešný/sikeres, preplatenie cestovných nákladov/utazási költségek térítése/2. Határtalanul - výmena študentov s gymnáziom v Lenti - úspešný/sikeres, preplatenie cestovných nákladov a ubytovania/utazási és elszállásolási költségek térítése

     - Komisia Fulbright (2015) - asistent na vyučovanie anglického jazyka - neúspešný/sikertelen

     - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (2014) - ocenenie Granátt 2014 - úspešný/sikeres, 1000 eur

     - Mesto Nové Zámky (2014) - organizácia súťaží, vydanie ročenky/versenyek szervezése, évkönyv kiadása - úspešný/sikeres, 230 eur

     - Nadácia Learning Enterprises Alapítvány (2015) - hosťovanie asistenta na vyučovanie anglického jazyka/angolul beszélő falvak projekt - úspešný/sikeres

     - Ministerstvo školstva (2015) - Zdravie a bezpečnosť v školách 2015 - neúpešný/sikertelen, 1235 eur

     - Erasmus+ (2015) - Nature detectives - úspešný/sikeres, 23 500 eur

     - etwinning (2015) - Scientix konferencia v Bruseli - úspešný/sikeres, preplatenie všetkých výdavkov/minden költség fedezése

     Školský rok 2013/2014 tanév (5 projektov/5 pályázat):

     - SZMPSZ (2013 december) - Súťaž v čítaní s porozumením/Szövegértelmezési verseny - úspešný/sikeres, 100 eur

     - Bethlen Gábor Alap (2014) - Ročenka 2014/Közlöny 2014 - úspešný/sikeres, 100 000 Ft

     Nadácia Rákóczi Szövetség (2013 október), spoločné oslavy s partnerskou školou v Szentendri/közös ünneplés a szentendrei gimnáziummal - úspešný/sikeres, preplatenie cestovných nákladov/utazási költségek térítése

     - Erasmus+ (2014 február) - Nature detectives - neúpešný/sikertelen, 23 500 eur

     - Nadácia pre deti Slovenska (2013) - Škola rodinných financií - úspešný/sikeres, 650 eur

     Školský rok 2012/2013 tanév (17 projektov/17 pályázat):

     - ESFALP (2013) - Schools taking action for Europe`s enviroment (ochrana prírody a životného prostredia/természet és környezetvédelem) - úspešný/sikeres, 230 eur + preplatenie cestovných nákladov/utazási költségek térítése

     - Comenius hosťovanie asistenta/vendégtanár (2013 január) - úspešný/sikeres

     Grundtvig program (2013 január, ďalšie vzdelávanie pedagógov/pedagógus továbbképzésre) - neúspešný/sikertelen

     Comenius Individuálne mobility žiakov/individuális diákcsere (2012 december) - úspešný/sikeres, všetky náklady sú hradené z prostriedkov EU/minden felmerülő költség fedezve van

     SZMPSZ (2012 december) - Súťaž v čítaní s porozumením,Metodický deň o vyučovaní holokaustu/Szövegértelmezési verseny, Módszertani nap a holokausztról - úspešný/sikeres, 100 eur

     - Mesto Nové Zámky/Városi Hivatal Érsekújvár (2013) - Ročenka školy, súťaž v čítaní s porozumením/A gimnázium évkönyve, Szövegértelmezési verseny - úspešný/sikeres, 250 eur

     Nitriansky samosprávny kraj (NSK)/Nyitra Megye Önkormányzata (2013) - Športový deň-stolný tenis/Sportnap-asztalitenisz - úspešný/sikeres, 100 eur

     Bethlen Gábor Alap+Csemadok (2013) - Po stopách vedy/A tudás nyomában - neúspešný/sikertelen, 255 000 Ft

     Bethlen Gábor Alap (2013) - Orientačný deň pre maturantov/Mesterségem cíMERRE? - neúspešný/sikertelen2 225 000 Ft

     Bethlen Gábor Alap+Csemadok (2013) - Ročenka 2013/Közlöny 2013 - úspešný/sikeres, 100 000 Ft

     Bethlen Gábor Alap+Csemadok (2013) - Csűrdöngölők- neúspešný/sikertelen, 250 000 Ft

     - ACES (2013) - Diversity (partnerstvo s Rakúskom/partnerkapcsolat Ausztriával) - neúspešný/sikertelen1 600 eur + preplatenie cestovných nákladov/utazási költségek térítése

     - Bethlen Gábor Alap (2013) - Bez hraníc/Határtalanul (výmena študentov/diákcsere program a dorogi gimnáziummal) - úspešný/sikeres

     - Nadácia Pázmány Péter Alapítvány (2013) - Podpora krúžkovej činnosti/Szakkörök támogatása - neúspešný/sikertelen, 600 eur

     - Nadácia Rákóczi Szövetség (2012 október), spoločné oslavy s partnerskou školou v Szentendri/közös ünneplés a szentendrei gimnáziummal - úspešný/sikeres, preplatenie cestovných nákladov/utazási költségek térítése

     Školský rok 2011/2012 tanév (18 projektov, 18 pályázat):

     - Comenius hosťovanie asistenta/vendégtanár (2012 január) - neúspešný/sikertelen

     Comenius ďalšie vzdelávanie pedagógov/pedagógusok továbbképzése (2012 január) - úspešný/sikeres, 1 učiteľ sa bude vzdelávať na Malte/1 tanár Máltán képezi magát 2012 júliusában

     - Prierezový program (2012 január, ďalšie vzdelávanie pedagógov/pedagógus továbbképzésre) - úspešný/sikeres, 1 učiteľ sa bude vzdelávať v Dánsku/1 tanár Dániában képezi magát 2012 őszén

     - Comenius multilaterálne školské partnerstvo/multilaterális iskolakapcsolat (2012 február) - úspešný/sikeres, 21 000 eur

     - Nadácia Orange Alapítvány (2011) - netradičná hodina biológie/rendhagyó biológia óra - neúspešný/sikertelen

     - Ministerstvo školstva/Oktatásügyi Minisztérium (2011) - Operačný program Vzdelávanie (az iskola felszereltségére és oktatási feltételeinek javítására) - neúspešný/sikertelen

     SZMPSZ (2011) - Súťaž v čítaní s porozumením/Szövegértelmezési verseny - úspešný/sikeres, 50 eur

     - Mesto Nové Zámky/Városi Hivatal Érsekújvár (2011) - Oslavy 170. výročia založenia školy/A gimnázium fennállásának 170. évfordulójára - úspešný/sikeres, 200 eur

     - Nitriansky samosprávny kraj (NSK)/Nyitra Megye Önkormányzata (2011) - Ročenka/Emlékkönyv - úspešný/sikeres, 100 eur

     - NSK/Nyitra Megye Önkormányzata (2011) - Slávnostné oslavy/Ünnepségsorozat - úspešný/sikeres, 150 eur

     - NSK/Nyitra Megye Önkormányzata (2011) - Športový deň/Sportnap - úspešný/sikeres, 100 eur

     - Bethlen Gábor Alap+Csemadok (2012) - Ročenka/Emlékkönyv 2011/2012 - úspešný/sikeres, 100 000 Ft

     - Bethlen Gábor Alap+Csemadok (2012) - Kooperatívne vzdelávanie pedagógov/Koopos képzés tanároknak - úspešný/sikeres, 100 000 Ft

     - Bethlen Gábor Alap (2012) - Mediálna výchovy/Médiaismeretek- neúspešný/sikertelen

     - Bethlen Gábor Alap (2012) - Budujeme kolektív/Közösséget építünk- neúspešný/sikeres, 600 000 Ft

     - ACES (2012) - Media literacy (partnerstvo s Bosniou Hercegovinou a Rumunskom/partnerkapcsolat Bosznia Hercegovinával és Romániával) - úspešný/sikeres, 1 600 eur + preplatenie cestovných nákladov/utazási költségek térítése

     - Bethlen Gábor Alap (2012) - Bez hraníc/Határtalanul (výmena študentov/diákcsere program a dorogi gimnáziummal) - neúspešný/sikertelen

     - Nadácia Pázmány Péter Alapítvány (2012) - Podpora krúžkovej činnosti/Szakkörök támogatása - úspešný/sikeres, 450 eur

      

     Školský rok 2010/2011 tanév (20 projektov, 20 pályázat):

     - Comenius vendégtanár (2011 január) - sikeres, Julia Karnebogen német és angol nyelveken beszélő tanár a 2011/2012-es évben erősíti az idegen nyelv tanítást

     - Comenius individuális diákcsere (2010 december) - sikeres, 2 diákunk Spanyolországban folytathatja tanulmányait a 2011/12-es tanévben

     - Comenius pedagógusok továbbképzése (2011 január) - sikeres, 1 tanár Máltán képezi magát 2011 júliusában 1596,14 eur összegben

     - Orange Alapítvány (2010) - Vándorlás a tudás nyomában, rendhagyó fizika, magyar, kultúra és művészet óra - sikeres, 900 eur

     - Orava Társulás (2010) - Gondolkodó iskola - sikeres, a 2010/2011-es évben tanáraink módszertanilag sikeresen képezték magukat

     - SZMPSZ (2010) - Tanítsunk kóposan - sikeres, 350 eur

     - SZMPSZ (2010) - Szövegértelmezési verseny - sikeres, 50 eur

     - SZMPSZ (2010) - Szakmai nap pedagógusoknak - sikeres, 70 eur

     - Iskolaügyi Minisztérium (2011) - Csapatot építünk - sikeres, 1035 eur

     - Iskolaügyi Minisztérium (2011) - A PPG könyvtárának elektronizációja - sikertelen, 2325 eur

     - Open Society Foundation (2011) - Fogjunk össze - sikertelen, 4995 eur

     - Városi Hivatal Érsekújvár (2010) - Szövegértelmező verseny+Magyar hét - sikeres, 370 eur

     - Városi Hivatal Érsekújvár (2011) - Nemzeteket fogadunk - sikeres, 165 eur

     - Nyitra Megye Önkormányzata (2010) - Közlöny 2010/2011 - sikertelen, 1000 eur

     - Nyitra Megye Önkormányzata (2010) - Juniális - sikertelen, 1660 eur

     - Bethlen Gábor Alap+Csemadok (2011) - Közlöny - sikeres, 200 000 Ft (cca. 750 eur)

     - Bethlen Gábor Alap+Csemadok (2011) - Ópusztaszerre kirándulunk - sikertelen, 360 000 Ft (1300 eur)

     - Bethlen Gábor Alap (2011) - Az életre készülünk - sikertelen, 4 017 060 Ft (14 878 eur)

     - Bethlen Gábor Alap (2011) - Mesterségem cíMERRE - sikeres, 800 000 Ft (cca. 3 600 eur)

      

     Školský rok 2009/2010 tanév (18 projektov/pályázat):

     - Szülőföldön magyarul (2009 január) - sikeres, 30 284 eur

     - Comenius multilaterális projekt Norvégiával, Hollandiával, Spanyolországgal és Lengyelországgal (2009 február) - sikeres, 25 000 eur

     - Twin School Project - testvériskola kapcsolat Afganisztánnal (2009 március) - sikeres - diákok és tanárok utaztatása

     - Gondolkodó iskola (tanároknak, 2009 május) - sikeres

     - Az iskola modernizálása (2009 június) - sikeres, 8 számítógép, 2 laptop, 1 projektor

     - Orange Alapítvány - Kapu a múltba, rendhagyó történelemóra (2009 október) - sikeres, 850 eur

     - Pázmány Péter Alapítvány - Magyar nyelv éve verseny megvalósításának támogatása (2009 szeptember) - sikeres, 400 eur

     - Pázmány Péter Alapítvány - segédeszközök beszerzése (2009 szeptember) - sikeres, 150 eur

     - Pázmány Péter Alapítvány - Csűrdöngölők színjátszók támogatása (2009 szeptember) - sikeres, 300 eur

     - Városi Hivatal Érsekújvár - Csűrdöngölők színjátszók támogatása (2009) - sikeres, 232 eur

     - Városi Hivatal Érsekújvár - Csűrdöngölők támogatása (2009 nov) - sikeres

     - Városi Hivatal Érsekújvár - Pázmány Péter ünnepsorozat támogatása (2009 november) - sikeres (az előbbivel együtt 500 eur)

     - Nyitra megye önkormányzatától (ÚNSK) kért támogatás - juniális megszervezésére (2009) - sikeres, 100 eur

     - Nyitra megye önkormányzatától (ÚNSK) kért támogatás - sportnap megszervezésére (2009) - sikeres, 100 eur

     - Comenius vendégtanár (2010 január) - sikeres, Julian német és angol nyelveken beszélő tanár szeptembertől decemberig lesz iskolánkon

     - Szülőföldön magyarul (2010 január) - sikeres, 24 640 eur

     - Orange Alapítvány (2010 március) - a TANDEM szervezet által benyújtott pályázat lett sikeres, amelyben gimnáziumunk is feladatot vállalt - 2367 eur

     - Módszertani iskoláztatási központ kialakítása a gimnáziumban (tanároknak, 2010 március) - sikeres, 21 laptop+1 projektor+1 wifi router

      

     Školský rok 2008/2009 tanév (12 projektov/pályázat):

     - NIL - partnerkapcsolat Norvégiával (2008, 2009) - sikertelen

     - Comenius multilaterális projekt (2008) - sikertelen

     - Nyelvi laboratórium (2008, 2009) - sikertelen

     - MultikulturART (2008 október) - sikeres

     - Nyitott iskola (2008, 2009) - sikertelen

     - Nyitott iskola sport (2008, 2009) - sikertelen

     - OP Vzdelávanie (2008) - sikertelen

     - Pázmány Péter Alapítvány - Csűrdöngölők színjátszók támogatása (2008) - sikeres, 15 000 Sk

     - Pázmány Péter Alapítvány - MultikulturART fesztivál támogatása (2008) - sikeres, 830 eur

     - Könyvtárak modernizálása (2009) - sikertelen

     - Egészség (2009) - sikertelen

     - Comenius - pedagógusok továbbképzése (2008, 2009) - mindkettő sikeres: Mallorca, Spanyolország; Brighton, Anglia

      

      

      

      

      

      

     Gondolkodó iskola (tanároknak, 2009 május) - sikeres

     - Az iskola modernizálása (2009 június) - sikeres, 8 számítógép, 2 laptop, 1 projektor

     - Orange Alapítvány - Kapu a múltba, rendhagyó történelemóra (2009 október) - sikeres, 850 e

     - Pázmány Péter Alapítvány - Magyar nyelv éve verseny megvalósításának támogatása (2009 szeptember) - sikeres, 400 eur

     - Pázmány Péter Alapítvány - segédeszközök beszerzése (2009 szeptember) - sikeres, 150 eur

     - Pázmány Péter Alapítvány - Csűrdöngölők színjátszók támogatása (2009 szeptember) - sikeres, 300 eur

     - Városi Hivatal Érsekújvár - Csűrdöngölők színjátszók támogatása (2009) - sikeres, 232 eur

     - Városi Hivatal Érsekújvár - Csűrdöngölők támogatása (2009 nov) - sikeres

     - Városi Hivatal Érsekújvár - Pázmány Péter ünnepsorozat támogatása (2009 november) - sikeres (az előbbivel együtt 500 eur)

     Nyitra megye önkormányzatától (ÚNSK) kért támogatás - juniális megszervezésére (2009) - sikeres, 100 eur 

     Nyitra megye önkormányzatától (ÚNSK) kért támogatás - sportnap megszervezésére (2009) - sikeres, 100 eur 

     - Comenius vendégtanár (2010 január) - sikeres, Julian német és angol nyelveken beszélő tanár szeptembertől decemberig lesz iskolánkon