• Správa o šk. roku 2020/2021/Jelentés a 2020/2021-es iskolaévről

    •  

     Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2020/2021

     Predkladá: PaedDr. Zuzana Peternai, PhD.

     Správa bola prerokovaná na pedagogickej rade dňa: 27. 09. 2021

     Správa bola prerokovaná v rade školy dňa: 14. 10. 2021

     Vyjadrenie rady školy:

     Rada školy pri gymnáziu Petra Pázmáňa s VJM odporúča – neodporúča zriaďovateľovi schváliť správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021

     .................................................................

     dňa: 14. októbra 2021

     Vyjadrenie zriaďovateľa:

     Nitriansky samosprávny kraj schvaľuje – neschvaľuje Správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/21.

     ...................................................................

     Správa je spracovaná podľa vyhlášky č. 435/2020 MŠ SR zo 1. januára 2021 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

     Pri vypracovaní sa vychádzalo z plánu práce školy, z jednotlivých plánov práce predmetových komisií a koordinátorov a z ich vyhodnocovacej správy a z Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2020/2021.

     Správa je vypracovaná podľa týchto dokumentov :

     1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 435/2020 Z. z. z 1. 1. 2021 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

     2. Plán práce školy na školský rok 2020/2021

     3. Vyhodnotenie plnenia plánov práce jednotlivých predmetových komisií

     4. Informácia o činnosti Rady školy pri Gymnáziu P. Pázmáňa s vjm, Nové Zámky

     5. Kronika školy

     1. a) Základné identifikačné údaje o škole

     Názov školy: Gymnázium Petra Pázmáňa s vyučovacím jazykom maďarským - Pázmány Péter Gimnázium, Letomostie 3, 940 61 Nové Zámky - Érsekújvár

     Adresa: Letomostie č.3, 940 61 Nové Zámky

     Telefónne číslo: 035/64 20 859

     Webové sídlo: www.pazmangymnz.edupage.sk

     Elektronická adresa: gimnaziumnz@gmail.com

     Meno vedúceho zamestnanca:         PaedDr. Zuzana Peternai, PhD., riaditeľka

     1. b) Údaje o zriaďovateľovi

     Názov: Nitriansky samosprávny kraj

     Sídlo: Rázusova 2A, 949 01 Nitra

     Telefónne číslo: 037 /6922 911

     Elektronická adresa: info@unsk.sk

     1. c) Informácie o činnosti rady školy a ďalších poradných orgánoch

     1. Rada školy

     Rada školy pri Gymnáziu Petra Pázmáňa bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V školskom roku 2020/2021 mala 11 členov:

     Zloženie rady školy:

     Predseda:       Norbert Ožvald - zástupca rodičov, do 30. novembra 2020

                             Zuzana Zajícová – zástupca rodičov, od 1. decembra 2020

     Členovia:        Roland Dózsa – pedagóg

                             Klaudia Kollár – pedagóg

                             Györgyi Török – nepedagogický zamestnanec

                             Tibor Farkas – delegát zriaďovateľa

                             Bertalan Bóna – delegát zriaďovateľa

                             Ondrej Halámik – delegát zriaďovateľa

                             Szabolcs Bolya – delegát zriaďovateľa

                             Attila Fodor – rodič, do 27. mája 2020

                             Linda Horváthová – rodič, od 28. mája 2020

                             Veronika Madarász – rodič

                             Tamás Csanda - žiak

     Rada školy sa v priebehu školského roka zišla 4-krát na svojich riadnych zasadnutiach: 21.10.2020, 1.12.2020, 9.2.2021 a 2.6.2021. V rámci programu zasadnutí sa RŠ vyjadrovala k otázkam, ktoré sa týkajú chodu školy a ku koncepčným zámerom rozvoja školy: personálne a  materiálno-organizačné zabezpečenie školy, návrh rozpočtu a hospodárenie školy, návrh počtu prijímaných žiakov do 1. ročníka, kritériá výberu žiakov do 1. ročníkov, zabezpečenie maturitných skúšok, zavedenie nových študijných zameraní. Prijaté uznesenia sa týkali vyššie spomenutých tém.

     Ďalšie poradné orgány riaditeľa školy sú:

     1. pedagogická rada – tvoria ju pedagogický zamestnanci školy, zasadá podľa schváleného plánu zasadnutí a podľa potreby. V školskom roku 2020/2021 zasadala 6 krát prezenčne a 7 krát online. V uzneseniach sa PR vyjadrila k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, k zmenám v ŠkVP, ku kritériám prijímacieho konania, k plánu výkonov a pod.

     2. predmetové komisie, predseda PK – v škole pracovali nasledovné predmetové komisie:

     PK Prírodovedné predmety – predseda: Mgr. Anna Miskó Hátas

     PK Humánne predmety – predseda: Mgr. Roland Dózsa

     3. výchovný poradca – Mgr. Anita Szabó Révész, pracuje podľa vlastného plánu, ktorý je súčasťou plánu práce školy.

     4. koordinátor protidrogovej prevencie – Mgr. Klaudia Bašternák, pracuje podľa vlastného plánu, ktorý je súčasťou plánu práce školy.

     5. Študentská školská rada – pracuje pod vedením Mgr. Anny Miskó Hátas, z každej triedy sú do rady zvolení dvaja študenti. Predsedom bol Tamás Csanda.

     1. d) Údaje o počte žiakov školy

     Kód a názov

     Ročník

     Počet tried v ročníku

     Počet žiakov spolu

     k 15. 9. 2020

     k 31. 8. 2021

     7902 J 00

     Prvý

     1

     15

     15

     7902 J 00

     Druhý

     1

     24

     24

     7902 J 00

     Tretí

     1

     24

     24

     7902 J 00

     Štvrtý

     1

     25

     25

     4. ročné spolu

      

     4

     88

     88

     V školskom roku 2020/2021 sme nemali nikoho so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

      

     1. e) Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka

     4 – ročné štúdium

     Škola žiadala schváliť 25 žiakov, zriaďovateľ schválil počet žiakov 17. Dvaja žiaci ihneď po zápise požiadali o povolenie štúdia na obdobnej škole v zahraničí, na ich miesto sa prijali ďalší dvaja v poradí úspešnosti a dvaja žiaci prestúpili z inej školy v septembri 2021.

     Triedy

     počet prihlásených

     počet úspešných

     počet zapísaných k 15. 9. 2021

     1

     46

     36

     21

      

     1. f) Údaje o výsledkoch hodnotenia žiakov

     Údaje o prospechu v štvorročnom gymnáziu za celý školský rok

     Ročník

     Počet tried v ročníku

     Počet žiakov

     PV

     PVD

     P

     NP

     Neklas.

     Priemerný prospech

     Prvý

     1

     15

     7

     5

     0

     0

     3

     1,44

     Druhý

     1

     24

     16

     7

     1

     0

     0

     1,33

     Tretí

     1

     24

     15

     7

     1

     0

     1

     1,42

     Štvrtý

     1

     25

     25

     0

     0

     0

     0

     1,11

     SPOLU

     4

     88

     63

     19

     2

     0

     4

     1,33

      

     1. g) Údaje o úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania

     V školskom roku 2020/2021 sa písomná forma maturitnej skúšky nekonala. Maturanti boli hodnotení na základe priemeru známok za celé štúdium. Po vypočítaní tejto známky písomne sa vyjadrili o jej prijatí. V siedmych prípadoch žiaci pristúpili k ústnej forme internej časti maturitnej skúšky: 4 z predmetu chémia, 2 z predmetu matematika a jeden žiak  predmetu fyzika.

     Výsledky MS v šk. r. 2020/2021

     Predmet

     Počet žiakov

     Priemer

     SLF

     25

     1,4

     ANJ – B2

     25

     1,04

     BIO

     10

     1,00

     DEJ

     5

     1,2

     CHE

     8

     1,25

     FYZ

     1

     1,00

     MJL

     25

     1,2

     MAT

     8

     1,00

     Všetky predmety

      

     1,18

      

     1. h) Zoznam zameraní študijného odboru

     Kód poskytovaného študijného odboru: 7902 J 00 gymnázium

     Škola poskytuje 4-ročné štúdium: žiaci sa vzdelávajú podľa inovovaného školského vzdelávacieho programu EKOMUKO od 1.9.2017 (EKOlogická výchova, MUltikulturalizmus a KOmunikácia).

     1. i) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancoch školy k 30. 6. 2021

     Pedagogickí zamestnanci: 11

     kvalifikovaní:                         11

     nekvalifikovaní:                     0

     doplňujúci si kvalifikáciu:      0

     Odbornosť vyučovania:

     Umenia a kultúra                    neodborne

     Telesná výchova a šport         neodborne

     Občianska náuka                     neodborne

     Ostatné, voliteľné predmety boli vyučované na 100% odborne.

     Zoznam pedagogických zamestnancov a ich aprobácia:

     Basternák Klaudia, Mgr.

     FYZ – BIO

     Benkő Tímea, PaedDr.

     MJL – SJL

     Bresťáková Ildikó, Mgr.

     ŠJ – ANJ

     Dózsa Roland, Mgr.

     MJL – DEJ

     Horváth Tamás, Mgr.

     NAB

     Kollár Klaudia, Mgr.

     NJ – MJL

     Miskó Hátas Anna, Mgr.

     FYZ – MAT

     Peternai Zuzana, PaedDr., PhD.

     ANJ - PED

     Soóky Zoltán, Mgr.

     INF – MJL

     Szabó Révész Anita, Mgr.

     BIO - CHE

     Tonka Beňovská Helena, Mgr.

     NJ – ETV – ŠJ - ANJ

      

     Nepedagogickí zamestnanci: spolu 4 (od 1.4.2021 spolu 3).

     Zamestnanci SPOLU: 15 (od 1.4.2021 spolu 14).

     1. j) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

     V školskom roku 2020/2021 škola organizovala tieto aktivity a zúčastnila sa na podujatiach:

     August - September 2020

     • psychosociálny tréning pre I. A triedu
     • slávnostné zahájenie šk. roka online
     • spomienkový deň na holokaust
     • celoškolská schôdza rodičovského združenia, triednické schôdze – ZRPŠ
     • vzdelávacie aktivity v miestnej Galérii umenia

     Október 2020

     • exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi a návšteva mesta Trnava
     • spomienková slávnosť pri príležitosti smrti martýrov v Arade 6. októbra 1849
     • burza vysokých škôl v Nitre (pre maturantov)
     • oslavy Dni Erasmus+ pre verejnosť
     • darovanie krvi
     • žiaci prešli na dištančné vyučovanie
     • školský eTwinning projekt získal Európsku značku kvality

     November 2020 – január 2021

     • naša riaditeľka sa stala Tvárou Erasmus+
     • online deň otvorených dverí – 4-ročné štúdium
     • online súvislá prax vysokoškolských študentov z UKF Nitra a UHS Komárno
     • online polročné hodnotenie
     • online triednické schôdze

     Február 2021

     • žiaci v končiacom ročníku sa vrátili na prezenčné vyučovanie
     • online beseda s prekladateľkou, docentkou Jitkou Rožňovou o médiách a mediálnom svete
     • pripomenuli sme deň poézie
     • online SID – Deň bezpečnejšieho internetu (aktivity o hoaxoch a konšpiračných teóriách, o role médií)
     • netradičná stužková v budove školy
     • virtuálna spomienková slávnosť (obete komunizmu)
     • škola získala titul Škola eTwinning

     Marec 2021

     • virtuálna spomienková slávnosť k 15. marcu
     • DSD písomná skúška
     • Valentínska kvapka krvi
     • tematická exkurzia do Palárikova (kaštieľ a park)

     Apríl 2021

     • exkurzia do parku Berek (vonkajšia inštalácia Bianky Török)
     • 15 km cyklistická túra
     • prezenčné vyučovanie pre všetky triedy
     • literárna prechádzka mestom Nové Zámky
     • náučný chodník Gbelce – Svodín
     • online beseda s šéfredaktorkou Vasásnap Cs. Liszka Györgyi a novinárkou Mária Vrabec

     Máj 2021

     • písomné prijímacie skúšky
     • slávnostné odovzdanie ocenení žiakom (Érsekújvári Magyar Tanulóifjúságért Alapítvány)
     • slávnostné odovzdanie DSD diplomov
     • dostali sme gratulačný list od ministra školstva k titulu Škola eTwinning
     • organizácia rooftop koncertu pre verejnosť v spolupráci s OZ Kultúrkorzo (skupiny Iný štýl a Gorlo Volka)
     • monodráma v škole v spolupráci s nitrianskym Starým divadlom s názvom Klammova vojna (v hlavnej role Roman Valkovič)

     Jún 2021

     • ústna maturitná skúška z piateho, nepovinného predmetu
     • natočenie krátkeho filmu o školskom časopise Mi One? pri príležitosti získania ocenenia vrámci Felvidéki Tehetségnap
     • rozlúčková slávnosť pre maturantov
     • návšteva štátnej tajomníčky MŠ SR Moniky Filipovej v škole
     • výstava mladých umelcov v Csemadoku vrámci Dní Lajosa Kassáka
     • organizácia Dní zdravia (prednáška o svetových pandémiách – Zoltán Sidó, joga a jej priaznivé účinky na zdravie – Klaudia Kollár, online prednáška o zložení stravy – Zsuzsa Kónya Szalayné, prednáška Ako prežiť pandémiu a eliminovať psychické vedľajšie účinky – Terézia Strédl, workshop o zdravom stravovaní a raw food – Katalin Hodossy)
     • tematická exkurzia vrámci Erasmus+ Think do Rožňavy
     • rozlúčka so školským rokom: varenie guláša, hra chaos, beseda s novinárkou Lilla Reczai
     • slávnostné ukončenie školského roka

     O všetkých akciách informujeme verejnosť prostriedkom televízie NZTV alebo STV (Správy alebo Maďarský magazín) a tlače: Castrum Novum, Új Szó, Vasárnap, Katedra, www.skolske.sk, www.unsk.sk, formou letákov, plagátov. Informácie o aktivitách školy priebežne zverejňujeme aj na webovej stránke gymnázia.

     1. k) Údaje o výsledkoch úspešnosti školy pri príprave žiakov na výkon povolania

      

     Meno a priezvisko

     Súťaž

     Kategória

     Umiestnenie v kole

     Okresné

     Krajské

     Celoštátne

     Medzinár.

     Informatika

     Csanda Tamás

     ZENIT

     grafik

      

     1.

     3.

      

     Marek Kecskés

     Infoprog

      

      

      

     5.

     10.

     Dejepis

     Skupina žiakov (V. Lángyi, K. Kovács, A. Végh)

     Gloria Victis

      

      

      

     16.

      

     Skupina žiakov (A.Benyovszky, L. Bárczi, F. Bombicz

     Gloria Victis

      

      

      

     39.

      

     Anglický jazyk

     Pethes Borbála

     Olympiáda z AJ

     2A

     4.

      

      

      

     Bíborka Szőke

     Olympiáda z AJ

     2B

     3.

      

      

      

     Hoffmann Andor

     Olympiáda z AJ

     2C2

     4.

      

      

      

     Benyovszky Adél

     Jazykový kvet

      

     účasť

      

      

      

     Nemecký jazyk

     Eszter Horváth

     Olympiáda z NJ

     2A

     1.

     1.

     1.

      

     Benyovszky Adél

     Olympiáda z NJ

     2B

     4.

      

      

      

     Eszter Horváth

     Jazykový kvet

     Vlastná tvorba

     1.

     1.

     1.

      

     Eszter Horváth

     Jazykový kvet

     Prevzatá tvorba

     1.

     1.

     1.

      

     Španielsky jazyk

     Laura Bárczi

     Jazykový kvet

      

      

     2.

      

      

     Maďarský jazyk

     Skupina žiakov (A. Benyovszky, L. Bárczi, F. Bombicz)

     Legere literárna súťaž

      

      

      

     4.

      

     Matematika

     Csaba Dékány

     Matematická olympiáda

      

      

     3.

      

      

     Fyzika

     Csaba Dékány

     Fyzikálna olympiáda

      

      

     1.

     7.

     Člen medzinárodného tímu

      

     Postupové kolá takmer všetkých uvedených súťaží boli upravené, alebo sa organizovali online kvôli pandémii Covid-19. Recitačné súťaže z maďarského jazyka a súťaže z telesnej výchovy a športu neboli organizované.

      

     1. l) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

     A/ Dobročinný program školy - Žiaci druhého ročníka školy sa jeden deň v mesiaci december,  strávia 1 deň v inštitúcii, ktorá zabezpečuje sociálnu starostlivosť pre deti, zdravotne alebo duševne postihnutým, bezdomovcom, starým ľuďom alebo zatúlaným zvieratám. V spolupráci s inštitúciami ako Psí útulok, Súkromná špeciálna škola pre autistov a pod. sa určí jeden deň v mesiaci december, kedy prijmú našich žiakov. Tomuto dňu predchádza inštruktáž žiakov v trvaní 2 triednických hodín, na ktorých sa im priblížia ciele a podrobnosti programu a pripravia sa na túto službu. V školskom roku 2020/21 sa program kvôli pandemickým opatreniam nerealizoval.

     B/ etwinning – viacerí učitelia sú registrovaní v platforme eTwinning a realizujú projekty s medzinárodnými partnermi. Projekty s názvom Nature Detectives, Money Matters a „Ismerd meg a klasszikusokat“ získali aj národné ocenenia. Vďaka aktivite učiteľov a zapájania sa aj riaditeľky do eTwinningu naša škola opätovne získala titul eTwinning škola 2021-22, k čomu zagratuloval aj minister školstva SR v liste.

     C/ ERASMUS+ „Think together“ – V programe ERASMUS+ sa tento projekt týka vzdelávacej mobility jednotlivcov. Oficiálne mal trvať od 01.06.2019 do 31.05.2021, kvôli pandémii sa predĺžil o rok, t.j. do 31. 5. 2022. Za hlavný cieľ tohto projektu bol stanovený rozvoj jazykových, manažérskych a digitálnych kompetencií pedagógov, ktorí tvoria neoddeliteľnú súčasť medzinárodných projektov na našej škole. V školskom roku 2020/2021 sa realizovali 2 kurzy: v lete 2021 kurz zameraný na STEM na Cypre a kurz 4 C´s (kritické myslenie, kreativita) v Berlíne. Dvojtýždňový jazykový kurz na Malte sa na poslednú chvíľu zrušil kvôli zhoršenej pandemickej situácii na ostrove, preto v ďalšom školskom roku nás ešte čaká tento kurz a ešte jeden kurz kritického myslenia v Dubline. Kurz pre riaditeľku o školskom systéme Islandu sa má realizovať tiež v ďalšom školskom roku.

     D/ ERASMUS+ „Think“ – od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2022 naša škola spolupracuje so školami z rôznych európskych krajín –Španielska, Talianska, Bulharska, Portugalska a Latvie. Do projektu sú vo všeobecnosti zapojení žiaci vo veku 12-18 a približne 50 pedagógov. Projekt sa zameriava na 8 oblastí zadefinovaných Kenom Robinsonom ako kľúčové pre 21. storočie. Sú to napríklad kreativita, kritické myslenie, komunikácia, kooperácia a pod. V rámci trvania projektu sa realizujú rôzne stretnutia, školenia, kurzy, tak školské ako i nadnárodné. Hlavné aktivity týchto mobilít a stretnutí sú rozvrhnuté tak, aby žiaci získali prehľad aj o historickom a kultúrnom zázemí danej krajiny. Komunikačným jazykom počas stretnutí a počas práce na projekte je jazyk anglický – vďaka čomu sa žiakom poskytne možnosť uplatniť si svoje vedomosti v bežnom, hovorovom kontakte. Počas prvého roku trvania projektu sme hostili 10 učiteľov z partnerských krajín, vycestovali 4 žiaci a dvaja učitelia na mobilitu do Talianska, jedna žiačka bola na dlhodobej mobilite v Španielsku. Kvôli pandemickej situácii sme museli požiadať o predĺženie projektu o 12 mesiacov a posunúť naplánované mobility na ďalší školský rok.

     E/ ERASMUS+ „Zdokonaľme sa“ – od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022 je naša škola koordinátorom konzorcia 4 novozámockých škôl: ZŠ G. Czuczora s vjm, Materská škola P. Blahu, Základná umelecká škola a naše gymnázium. Projekt definoval 5 kľúčových oblastí na zlepšenie práce pedagógov a plánujeme realizovať hospitácie a vzdelávacie kurzy na zlepšenie výchovno-vzdelávacej činnosti na každej škole. Kvôli pandemickým opatreniam sme až do leta 2021 nemohli realizovať aktivity, k prvej mobilite došlo až v júli a v auguste: 4 učitelia z troch škôl boli na kurze Hejneho matematiky v Čechách. V ďalšom školskom roku čaká školy ďalších 29 mobilít.

     F/ DSD program – žiaci majú možnosť zúčastniť sa prípravy na zloženie náročnej jazkyovej skúšky DSD na úrovni B1. V školskom roku 2020/2021 5 žiaci úspešne zložili skúšku DSD I na úrovni B1.

     E/ Škola pracuje v mnohých domácich projektoch s rôznym zameraním:

     • Preventívne programy a projekty zamerané na boj proti drogám a negatívnym formám správania
     • Projekty s humanitárnym zameraním – Liga proti rakovine, darovanie krvi, Modré stužky, Deň nezábudiek, Dobrovoľnícky program školy

     Projekty s ekologickým zameraním: triedenie odpadu – zber PET fliaš, zber papiera, zber bateriek, zber elektro-odpadu – v rámci projektu RECYKLOHRY. Okrem domácich projektov sa škola pravidelne zapája do programov a výziev Maďarska, ktoré sú určené pre zahraničné inštitúcie – napr. programy Rákoczi Szövetség a Határtalanul.

     1. m) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v škole

     V školskom roku 2020/2021 sa v gymnáziu nekonala inšpekcia.

     1. n) Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy

     Priestorové podmienky: Budova gymnázia a areál školy je v majetku mesta Nové Zámky a gymnázium v zmysle nájomnej zmluvy platilo nájomné. Budova školy je poschodová, pozostáva z prízemia a prvého poschodia. Je členená na školskú a telocvičnú časť. Miestnosti v škole pozostávajú z/zo 4 klasických tried, 3 špeciálnych učební (1xJAZ,1xINF, 1xBIO), 2 učební, 4 kabinetov, 1 skladu na učebné pomôcky chémie, 1 kancelárie riaditeľa školy, 1 kancelárie sekretariátu, 1 kancelárie, 1 zborovne, 1 knižnice (klasická), 1 bufetu. Na každom podlaží sú miestnosti pre upratovačku, na každom podlaží z 2 rekonštruovaných WC pre žiakov v členení na M a Ž, na prízemí z 2 WC pre zamestnancov v členení na M a Ž. Miestnosti pri telocvični pozostávajú z telocvične s prezliekarňami a sprchami pre chlapcov a dievčatá, 1 údržbárskej dielne.            Vo vonkajšom areáli školy (ktoré patrí mestu Nové Zámky) sa nachádza 1 asfaltové ihrisko a trávnatá plocha.

     Materiálno – technické podmienky pre vyučovací proces sú priemerné: Každá kmeňová učebňa je vybavená novými lavicami a stoličkami pre žiakov v príslušnom počte, počítačom s pripojením na internet. V kmeňových triedach sú okná vymenené na plastové. V každej triede, aj v učebni, sú biele keramické tabule, ktoré spĺňajú hygienické požiadavky vyučovania aj pre alergikov a počítač s pripojením na internet. V troch triedach a 2 učebniach sú namontované aj interaktívne tabule. Veľkosť tried umožňuje vytvoriť relaxačné kúty pre žiakov, kreslá a pohovky sú postupne v každej triede vymenené na sedacie vaky z ekokože. Okrem nich si žiaci a návštevníci môžu využiť aj lavice, stoličky, klavír, ktoré sú umiestnené na chodbách. Všetky miestnosti sú pripojené na internet a máme aj verejné pripojenie (wifi).

     V učebni informatiky je 21 notebookov vrátane učiteľského, interaktívna tabuľa s dataprojektorom, dataprojektor, reproduktory, 10 tabletov a 17 slúchadiel s mikrofónom, videokamera, zrkadlový digitálny fotoaparát a vybavenie na prevádzku fotoštúdia (stojan, reflektory, zelené pozadie).

     Vybavenie kabinetov a knižnice je postačujúce, pomôcky, knihy a didaktický materiál pravidelne obnovujeme z finančných príspevkov Občianskeho združenia P. Pázmánya a Rodičovského združenia. Učebnice sú zabezpečené pre všetky ročníky na všetky predmety cez Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a sú doplnené pracovnými zošitmi a didaktickým materiálom zo zahraničia (Maďarska).

     Vybavenie telocvične rozpovedá normatívu, pomôcky postupne vymieňame a nakupujeme nové, napr. na florbal, podložky na jogu, stolnotenisové stoly, dresy pre hráčov, fitlopty a pod.

      

     1. o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky - SWOT analýza školy

     Silné stránky :

     Slabé stránky :

     • profesionalita a kvalifikovanosť učiteľského zboru,
     • zachovanie tradícií, rodinná atmosféra,
     • program DSD I,
     • posilnenie cudzích jazykov – zahraničné cesty, lektori,
     • projekty (škola je zapojená do viacerých),
     • otvorenosť, ochota zmeniť,
     • inovatívne metódy výučby,
     • ochota učiteľov pracovať mimo pracovný čas,
     • dobrá prezentácia školy navonok,
     • vynikajúca spolupráca s médiami,
     • materiálno-technické vybavenie na dobrej úrovni
     • dobré výsledky na súťažiach,
     • výborná spolupráca študentskej rady a učiteľov,
     • posilnenie prírodovedných predmetov zavedením predmetu Pokusy
     • absencia šikanovania a vážnejších výchovných problémov
     • estetická úprava priestorov
     • transparentnosť prijímacieho konania
     • málo žiakov,
     • nízky počet žiakov a s tým súvisiace problémy (minimálna možnosť delenia tried v ročníkoch),
     • absencia jedálne v mieste školy,
     • priemerné výsledky na maturitách
     • nezohľadňovanie kľúčových kompetencií (čitateľská, finančná gramotnosť)
     • využitie didaktickej techniky žiakmi
     • neplnenie odbornej poradenskej funkcie PK a výchovného poradcu
     • absencia pravidelného sebahodnotenia školy
     • menej časté zohľadňovanie rozdielnych vzdelávacích schopností žiakov
     • menej použité vyššie myšlienkové operácie pri výučbe
     • sebahodnotenie žiakov

     Príležitosti :

     Riziká :

     • intenzívnejšia spolupráca so základnou školou s vjm v meste a v okolí,
     • ešte viac prezentovať školu na verejnosti,
     • zvyšovanie záujmu o štúdium na škole rôznymi formami,
     • zvýšiť projektovú činnosť učiteľov,
     • študijné výmenné pobyty,
     • organizovanie spoločných akcií, letných táborov aj s partnerskými školami,
     • tvorba projektov na získanie finančných prostriedkov z EU fondov prostredníctvom MŠ SR
     • konkurencia – hlavne SOŠ,
     • demografický pokles populácie a nedostatok žiakov,
     • prepracovanosť učiteľov,
     • nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj a modernizáciu vybavenia školy.

      

     1. p) Výsledky úspešnosti prijímania žiakov na ďalšie štúdium

     Z celkového počtu maturantov v školskom roku 2020/2021, t.j. 25 z 25 preukázateľne pokračuje v štúdiu, a to vo vysokoškolských inštitúciách a na univerzitách.

      

     Prehľad o umiestnení  maturantov v šk. roku 2020/2021

      

     Domáce inštitúcie

     Univerzita Komenského, Bratislava

     9

     STU, Bratislava

     2

     UKF, Nitra

     3

     Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

     1

     Univerzita Hansa Selyeho, Komárno

     1

     Zahraničné univerzity

     Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapešť

     1

     Corvinus Egyetem, Budapest

     2

     Semmelweis Egyetem, Budapest

     2

     Pécsi Tudományegyetem

     1

     Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest

     1

     Masarykova Univerzita, Brno, lékařska fakulta

     1

     Neuvedené

     1

     SPOLU

     25

      

     Nové Zámky 25. 9. 2021