• Správa o šk. roku 2019/2020/Jelentés a 2019/2020-as iskolaévről

    • Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2019/2020

     Predkladá: PaedDr. Zuzana Peternai, PhD.

     Správa bola prerokovaná na pedagogickej rade dňa: 21. 10. 2020

     Správa bola prerokovaná v rade školy dňa: ............. októbra 2020

     Vyjadrenie rady školy:

     Rada školy pri gymnáziu Petra Pázmáňa s VJM odporúča – neodporúča zriaďovateľovi schváliť správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020

     .................................................................

     dňa: ................... októbra 2020

     Vyjadrenie zriaďovateľa:

     Nitriansky samosprávny kraj schvaľuje – neschvaľuje Správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/20.

     ...................................................................

     Správa je spracovaná podľa vyhlášky č. 9/2006 §2 ods. 1 a/ až p/ MŠ SR zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a podľa metodického usmernenia č. 10/2006-R z 25. mája 2006.

     Pri vypracovaní sa vychádzalo z plánu práce školy, z jednotlivých plánov práce predmetových komisií a koordinátorov a z ich vyhodnocovacej správy a z Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2019/2020.

     Správa je vypracovaná podľa týchto dokumentov :

     1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

     2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.

     3. Plán práce školy na školský rok 2019/2020

     4. Vyhodnotenie plnenia plánov práce jednotlivých predmetových komisií

     5. Informácia o činnosti Rady školy pri Gymnáziu P. Pázmáňa s vjm, Nové Zámky

     6. Vyhodnotenie plnenia plánu výchovného poradcu a koordinátora drogovej prevencie

     7. Zápisnice z triednych schôdzí ZRPŠ

     8. Kronika školy

      

     1. a) Základné identifikačné údaje o škole

     Názov školy: Gymnázium Petra Pázmáňa s vyučovacím jazykom maďarským - Pázmány Péter Gimnázium, Letomostie 3, 940 61 Nové Zámky - Érsekújvár

     Adresa: Letomostie č.3, 940 61 Nové Zámky

     Tel./fax.: 035/64 20 859

     Internetová adresa: www.pazmangymnz.edupage.sk

     Elektronická adresa: gimnaziumnz@gmail.com

     Údaje o zriaďovateľovi:       Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

     Meno vedúceho zamestnanca:        PaedDr. Zuzana Peternai, PhD.

     Údaje o rade školy a ďalších poradných orgánoch:

     1. Rada školy

     Rada školy pri Gymnáziu Petra Pázmáňa bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V školskom roku 2019/2020 mala 11 členov:

     Zloženie rady školy:

     Predseda:       Norbert Ožvald - zástupca rodičov

     Členovia:        Ladislav Bopkó – pedagóg

                             Anna Miskó Hátas – pedagóg

                             Györgyi Török – nepedagogický zamestnanec

                             Tibor Farkas – delegát zriaďovateľa

                             Bertalan Bóna – delegát zriaďovateľa

                             Ondrej Halámik – delegát zriaďovateľa

                             Szabolcs Bólya – delegát zriaďovateľa

                             Attila Fodor – rodič

                             Veronika Madarászová – rodič

                             Tamás Csanda - žiak

                

     Rada školy sa v priebehu školského roka zišla 4-krát na svojich riadnych zasadnutiach. V rámci programu zasadnutí sa RŠ vyjadrovala k otázkam, ktoré sa týkajú chodu školy a ku koncepčným zámerom rozvoja školy: personálne a  materiálno-organizačné zabezpečenie školy, návrh rozpočtu a hospodárenie školy, návrh počtu prijímaných žiakov do 1. ročníka, kritériá výberu žiakov do 1. ročníkov, zabezpečenie maturitných skúšok, zavedenie nových študijných zameraní.

     b) Ďalšie poradné orgány riaditeľa školy sú:

     1. pedagogická rada – tvoria ju pedagogický zamestnanci školy, zasadá podľa schváleného plánu zasadnutí a podľa potreby. V školskom roku 2019/2020 zasadala 10 krát prezenčne a 7 krát online.

     2. predmetové komisie, predseda PK – v škole pracovali nasledovné predmetové komisie:

     PK Prírodovedné predmety – predseda: Mgr. Anna Miskó Hátas

     PK Humánne predmety – predseda: PaedDr. Andrea Priskinová

     3. výchovný poradca – Mgr. Anita Szabó Révész, pracuje podľa vlastného plánu, ktorý je súčasťou plánu práce školy.

     4. koordinátor protidrogovej prevencie – Mgr. Klaudia Bašternák, pracuje podľa vlastného plánu, ktorý je súčasťou plánu práce školy.

     5. Študentská školská rada – pracuje pod vedením Mgr. Anny Miskó Hátas, z každej triedy sú do rady zvolení dvaja študenti. Predsedom bol Tamás Csanda.

     2

     1. b) Údaje o počte žiakov školy

     Kód a názov

     Ročník

     Počet tried v ročníku

     Počet žiakov spolu

     k 15. 9. 2019

     k 31. 8. 2020

     7902 J 00

     Prvý

     1

     22

     23

     7902 J 00

     Druhý

     1

     20

     20

     7902 J 00

     Tretí

     1

     28

     27

     7902 J 00

     Štvrtý

     1

     32

     32

     4. ročné spolu

      

     4

     102

     102

     V školskom roku 2019/2020 sme nemali nikoho so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

      

     1. d) Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka

     4 – ročné štúdium

     Škola žiadala schváliť 28 žiakov, zriaďovateľ schválil počet žiakov 22.

     Triedy

     počet prihlásených

     počet úspešných

     počet zapísaných k 15. 9. 2020

     1

     41

     41

     15

     Žiaci v školskom roku 2019/2020 v zmysle rozhodnutia ministra školstva SR nekonali prijímacie skúšky. Poradovník uchádzačov bol vytvorený podľa počtu bodov pridelených na základe schválených kritérií pre prijímacie konanie. Body získali za: študijné výsledky dosiahnuté na konci 6.,7. a 8. ročníka, za prospech na konci 8. ročníka a prvého polroku 9. ročníka a predmetových olympiád a súťaží.

     1. e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov

     Údaje o prospechu v štvorročnom gymnáziu za celý školský rok

     Ročník

     Počet tried v ročníku

     Počet žiakov

     PV

     PVD

     P

     NP

     Neklas.

     Priemerný prospech

     Prvý

     1

     23

     16

     6

     0

     0

     0

     1,25

     Druhý

     1

     20

     15

     6

     0

     0

     1

     1,27

     Tretí

     1

     27

     19

     6

     0

     0

     3

     1,15

     Štvrtý

     1

     32

     19

     8

     3

     0

     2

     1,4

     SPOLU

     4

     102

     54

     26

     20

     0

     4

     1,27

     Údaje o dochádzke

     Trieda

     Počet žiakov

     za školský rok

     spolu

     osp.

     neosp.

     priemer na žiaka

     I. A

     23

     1475

     1475

     0

     64,13

     II. A

     20

     1721

     1721

     0

     86,05

     III. A

     27

     2934

     2906

     28

     107,63/1,04

     IV. A

     32

     2776

     2772

     4

     86,62/0,13

     Spolu

     102

     8906

     8874

     32

     87/0,31

     Vývoj prospechu a dochádzky za posledné roky

     Šk. rok

     06/07

     07/08

     08/09

     09/10

     10/11

     11/12

     PPV

     112.46

     116.15

     120.31

     111

     115.51

     115,1

     PPŠ

     1,85

     1,86

     1,81

     1,71

     1,61

     1,58

      

     Šk. rok

     12/13

     13/14

     14/15

     15/16

     16/17

     PPV

     123,68

     129,05

     130,06

     119

     120,76

     PPŠ

     1,59

     1,78

     1,55

     1,45

     1,49

      

     Šk. rok

     17/18

     18/19

     19/20

     PPV

     126,88

     128,67

     87,31

     PPŠ

     1,52

     1,51

     1,27

      

     PPV - Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka

     PPŠ – Priemerný prospech za školu

      

     Výsledky za dochádzku a prospech v školskom roku 2019/2020 sú skreslené oproti predchádzajúcim rokom kvôli pandémii Covid-19. Od 16. marca 2019 boli školy zatvorené a hodnotenie žiakov sa realizovalo na základe odporúčaní Ministerstva školstva SR.

     KLASIFIKÁCIA A  HODNOTENIE SPRÁVANIA ŽIAKOV

     Hodnotenie správania:

      1. stupeň zo správania                                              99 žiakov (4 boli neklasifikovaní)

     VÝSLEDKY A HODNOTENIE MATURITNÝCH SKÚŠOK

     V školskom roku 2019/2020 sa písomná forma maturitnej skúšky nekonala. Maturanti boli hodnotení na základe priemeru známok za celé štúdium. Po vypočítaní tejto známky písomne sa vyjadrili o jej prijatí. V troch prípadoch žiaci pristúpili k ústnej forme internej časti maturitnej skúšky: 2 z predmetu chémia a 1 z predmetu matematika.

      

     Výsledky MS v šk. r. 2019/2020

     Predmet

     Počet žiakov

     Priemer

     SLF

     30

     1,61

     ANJ – B2

     30

     1,58

     BIO

     7

     1,17

     DEJ

     4

     1,25

     CHE

     8

     1,38

     OBN

     4

     1,5

     MJL

     30

     1,52

     MAT

     11

     1,73

     Všetky predmety

      

     1,48

      

     Výsledky maturitnej skúšky - priemer 1,48 je o 0,26 lepší výsledok oproti výsledkom z predchádzajúceho školského roka (1,74).

      

     1. f) Zoznam zameraní študijného odboru 7902 5 J – Gymnázium a zoznam uplatňovaných učebných plánov

     Študijné odbory:

     4-ročné štúdium :        žiaci sa vzdelávali podľa školského vzdelávacieho programu EKOMUKO. Žiaci štvrtého ročníka sa vzdelávali podľa inovovaného ŠkVP EKOMUKO platného od 1.9.2015.

     Žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka sa vzdelávali podľa inovovaného ŠkVP platného od 1.9.2017.

      

     1. g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancoch školy k 30. 6. 2020

     Pedagogickí zamestnanci: 14

     kvalifikovaní:                         14

     nekvalifikovaní:                     0

     doplňujúci si kvalifikáciu:      0

     Odbornosť vyučovania:

     Umenia a kultúra                    neodborne

     Ostatné, voliteľné predmety boli vyučované na 100% odborne.

      

     Zoznam pedagogických zamestnancov a ich aprobácia:

      

     Basternák Klaudia, Mgr.

     FYZ – BIO

     Benkő Tímea, PaedDr.

     MJL – SJL

     Bopkó Ladislav, PaedDr.

     SJL – NAS

     Bresťáková Ildikó, Mgr.

     ŠJ – ANJ

     Dózsa Roland, Mgr.

     MJL – DEJ

     Horváth Tamás, Mgr.

     NAB

     Kollár Klaudia, Mgr.

     NJ – MJL

     Miskó Hátas Anna, Mgr.

     FYZ – MAT

     Peternai Zuzana, PaedDR., PhD.

     ANJ - PED

     Priskinová Andrea. PaedDr.

     ANJ - OBN

     Sasák Ilona

     Ref. NAB

     Soóky Zoltán, Mgr.

     INF – MJL

     Szabó Révész Anita, Mgr.

     BIO - CHE

     Varsányi Zoltán

     GEG - TEV

      

     Nepedagogickí zamestnanci: spolu 4.

     Zamestnanci SPOLU: 18.

      

     1. h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy do 31. 8. 2020

     Aktualizačné vzdelávanie zabezpečované školou:

      

     • Erasmus+ a eTwinning vo vyučovaní – použitie digitálnych metód            9 učitelia

      

     • Digitálne technológie v online vyučovaní                                                      11 učiteľov

      

     Semináre, konferencie a školenia, na ktorých sa zúčastnili pedagogickí pracovníci školy v šk. roku 2019/2020 v rámci celoživotného vzdelávania:

     • Školenie predsedov maturitných komisií                                                       3 učitelia
     • Školy, ktoré menia svet                                                                                  2 učitelia
     • Kurz manažmentu v Estónsku                                                                        1 učiteľ
     • účasť na konferencii Cesty k demokracii (Levice)                                        1 učiteľ

      

     Od 16. marca do 30. júna 2020 sa učitelia zúčastnili celkom 47 webinárov a 1 online kurzu v oblastiach ako napr. 3D modelovanie, programovanie, informatika, excel, Google Classrooms, MS Teams, databázy, online vzdelávanie vo Webexe, Pozitívne hodnotenie žiakov, práca s chybou, Ako na kritické vzdelávanie a pod.

      

     1. i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

     V školskom roku 2019/2020 škola organizovala tieto aktivity a zúčastnila sa na podujatiach:

     August - September 2019

     • psychosociálny tréning pre I. A triedu
     • slávnostné zahájenie šk. roka
     • spomienkový deň na holokaust
     • ochrana človeka a prírody a Ochrana života a zdravia pre 1. – 2. ročníky
     • celoškolská schôdza rodičovského združenia, triednické schôdze – ZRPŠ
     • Sebapoznávacie kurzy vrámci projektu Erasmus+ pre celú školu
     • Határtalanul – výmenný pobytový program pre II. A triedu
     • aktivity pri príležitosti Týždňa športu
     • vzdelávacie aktivity v miestnej Galérii umenia
     • autorská beseda so spisovateľom Zoltánom Hizsnyaim
     • nástup žiačky na dlhodobú mobilitu do Španielskej Granady

     Október 2019

     • vyhrali sme súťaž Európska značke pre jazyky
     • zber papiera
     • spomienková slávnosť pri príležitosti smrti martýrov v Arade 6. októbra 1849
     • burza vysokých škôl v Nitre (pre maturantov)
     • deň svetového zdravia – aktivity na škole
     • stretnutie koordinátorov projektu Erasmus+ v Nových Zámkoch
     • darovanie krvi
     • hostili sme partnerskú školu z Maďarska
     • navštívili sme partnerskú školu v Maďarsku
     • beseda s Dianou Marosz
     • účasť na programe Vedecká kaviareň
     • školenie DiNaMit pre členov žiackej školskej rady

     November 2019

     • imatrikulácia prvákov
     • medzinárodný deň študentov,
     • účasť na predstavení Jack&Joe v anglickom jazyku
     • deň otvorených dverí – 4-ročné štúdium
     • stužková slávnosť
     • mobilita 4 žiakov do Talianska cez Erasmus+
     • zapojili sme sa do dobročinnej zbierky trvalých potravín
     • zúčastnili sme sa prednášky na Univerzite H. Selyeho v Komárne pri príležitosti Týždňa vedy a techniky
     • žiaci sa zúčastnili súťaže Heuréka! a na sérii prednášok v Kolárove pri príležitosti Týždňa vedy a techniky
     • zapojili sme sa do zbierky Červené stužky
     • zúčastnili sme sa filmovej projekcie Kto bude ďalší?
     • simulované voľby do NR SR

     December 2019

     • zorganizovali sme program Mesterségem CÍMerre? v spolupráci s Tandem, n.o.
     • jednodňový dobročinný program školy – návšteva sociálnych zariadení
     • dobročinný zber trvalých potravín
     • organizácia zbierky UNICEF 2019
     • posedenie pri jedličke + vianočný program

     Január 2020

     • súvislá prax vysokoškolských študentov z UKF Nitra a UHS Komárno
     • zorganizovali sme Retro party pre rodičov školy
     • účasť na prednese poézie v miestnom Csemadoku
     • polročné hodnotenie
     • triednické schôdze

     Február 2020

     • lyžiarsky výcvik
     • darovanie krvi

     Marec 2020

     • zorganizovali sme aktivity pri príležitosti mesiaca kníh
     • deň internetovej bezpečnosti SID 2020
     • DSD písomná skúška

     Apríl – jún 2020

     Škola bola zatvorená kvôli pandémii Covid-19.

      

     O všetkých akciách informujeme verejnosť prostriedkom televízie NZTV alebo STV (Správy alebo Maďarský magazín) a tlače: Castrum Novum, Új Szó, Vasárnap, Pedagógusfórum, Naše novosti, Učiteľské noviny, Dobrá škola, formou letákov, plagátov. Informácie o aktivitách školy priebežne zverejňujeme aj na webovej stránke gymnázia.

     Ďalšie aktivity školy:

      

     1. Učitelia sa zapájajú do programu eTwinning. V školskom roku 2019/20 boli zapojení do 3 projektov.
     2. Škola vyhrala titul Európska značka pre jazyky s projektom Money Matters.
     3. Na škole prebieha program DSD, kde žiaci môžu získať diplom z nemeckého jazyka na úrovni B1. V školskom roku 2019/20 ho získali 9.
     4. Gymnázium pravidelne spolupracuje v organizácii návštevy divadla v Győri, počas školského roka sa uskutočnilo 7 predstavení.

      

      

     Účasť a umiestnenie žiakov na predmetových olympiádach a v rôznych iných odborných aj športových súťažiach:

      

     Meno a priezvisko

     Súťaž

     Kategória

     Umiestnenie v kole

     Okresné

     Krajské

     Celoštátne

     Medzinár.

     Informatika

     Csanda Tamás

     ZENIT

     grafik

      

     1.

     1.

      

     Skupina žiakov (T. Csanda, A. Benyovszky, L. Bárczi)

     Start up

     Online súťaž

      

      

      

     1.

      

     Dejepis

     Skupina žiakov (A.Benyovszky, J. Szabó, F. Bombicz)

     Heuréka

      

      

      

     účasť

      

     Anglický jazyk

     Bíborka Szőke

     Olympiáda z AJ

     2A

     3.

      

      

      

     Kiara Udvardy

     Olympiáda z AJ

     2B

     4.

      

      

      

     Nemecký jazyk

     Eszter Horváth

     Olympiáda z NJ

     2A

     1.

     1.

      

      

     Španielsky jazyk

     Udvardy Kiara Gréta

     Olympiáda zo ŠJ

     2B

      

     2.

      

      

     Maďarský jazyk

     Adél Benyovszky

     Pekná maďarská reč

      

      

     2.

      

      

     Haris Katinka

     Tompa Mihály recitačná súťaž

     poézia

     Zlaté pásmo

      

      

      

     Bombicz František

     Tompa Mihály recitačná súťaž

     poézia

     Strieborné pásmo

      

      

      

     Benyovszky Adél

     Tompa Mihály recitačná súťaž

     próza

     Strieborné pásmo

      

      

      

     Bárczi Laura

     Tompa Mihály recitačná súťaž

     próza

     Bronzové pásmo

      

      

      

     Adél Benyovszky, Júlia Szabóová, Bíborka Szőke

     Legere literárna súťaž

      

      

      

     úspešné

      

     Viktória Lángyiová, Kiara Udvardyová, Katika Kovács

     Legere literárna súťaž

      

      

      

     účasť

      

     Adél Benyovszky

     Kulcsár Tibor súťaž v písaní esej

      

      

      

     účasť

      

     Kinga Lángyiová

     Implom József pravopisná súťaž

      

      

      

     16.

      

     Slovenský jazyk

     Viktória Dienes

     Poznaj slovenskú reč

      

     2.

      

      

      

     Udvary Kiara Gréta

     Poznaj slovenskú reč

      

     1.

      

      

      

     Občianska náuka

     Végh Alex

     Olympiáda ľudských práv

      

      

     úspešný

      

      

      

     Postupové kolá takmer všetkých uvedených súťaží sa nekonali kvôli pandémii Covid-19.

      

     1. j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

     A/ Dobročinný program školy - Žiaci druhého ročníka školy sa jeden deň v mesiaci december,  strávia 1 deň v inštitúcii, ktorá zabezpečuje sociálnu starostlivosť pre deti, zdravotne alebo duševne postihnutým, bezdomovcom, starým ľuďom alebo zatúlaným zvieratám. V spolupráci s inštitúciami ako Psí útulok, Súkromná špeciálna škola pre autistov a pod. sa určí jeden deň v mesiaci december, kedy prijmú našich žiakov. Tomuto dňu predchádza inštruktáž žiakov v trvaní 2 triednických hodín, na ktorých sa im priblížia ciele a podrobnosti programu a pripravia sa na túto službu.

      

     B/ etwinning – viacerí učitelia sú registrovaní v platforme eTwinning a realizujú projekty s medzinárodnými partnermi. Projekty s názvom Nature Detectives, Money Matters a „Ismerd meg a klasszikusokat“ získali aj národné ocenenia. Vďaka aktivite učiteľov a zapájania sa aj riaditeľky do eTwinningu naša škola získala titul eTwinning škola 2019-20 (na Slovensku len 11 škôl).

      

     C/ ERASMUS+ „Think together“ – V programe ERASMUS+ sa tento projekt týka vzdelávacej mobility jednotlivcov. Trvá od 01.06.2019 do 31.05.2021. Za hlavný cieľ tohto projektu bol stanovený rozvoj jazykových, manažérskych a digitálnych kompetencií pedagógov, ktorí tvoria neoddeliteľnú súčasť medzinárodných projektov na našej škole. V školskom roku 2019/2020 sa realizovali 3 kurzy: v lete 2019 kurz programovania aplikácií v Dubline a kurz vzdelávacích techník 21. storočia v Budapešti, v marci 2020 kurz manažmentu v Estónsku. Čakajú nás ešte kurz STEM na Cypre, jazykový kurz a kurz kreativity a kritického myslenia v Dubline.

      

     D/ ERASMUS+ „Think“ – od 1. 9. 2019 do 28. 2. 2022 naša škola spolupracuje so školami z rôznych európskych krajín –Španielska, Talianska, Bulharska, Portugalska a Latvie. Do projektu sú vo všeobecnosti zapojení žiaci vo veku 12-18 a približne 50 pedagógov. Projekt sa zameria na 8 oblastí zadefinovaných Kenom Robinsonom ako kľúčové pre 21. storočie. Sú to napríklad kreativita, kritické myslenie, komunikácia, kooperácia a pod. V rámci trvania projektu sa realizujú rôzne stretnutia, školenia, kurzy, tak školské ako i nadnárodné. Hlavné aktivity týchto mobilít a stretnutí sú rozvrhnuté tak, aby žiaci získali prehľad aj o historickom a kultúrnom zázemí danej krajiny. Komunikačným jazykom počas stretnutí a počas práce na projekte je jazyk anglický – vďaka čomu sa žiakom poskytne možnosť uplatniť si svoje vedomosti v bežnom, hovorovom kontakte. Počas prvého roku trvania projektu sme hostili 10 učiteľov z partnerských krajín, vycestovali 4 žiaci a dvaja učitelia na mobilitu do Talianska, jedna žiačka bola na dlhodobej mobilite v Španielsku. Kvôli pandemickej situácii sme museli požiadať o predĺženie projektu o 6 mesiacov a posunúť naplánované mobility na ďalší školský rok.

      

     E/ DSD program – žiaci majú možnosť zúčastniť sa prípravy na zloženie náročnej jazkyovej skúšky DSD na úrovni B1. V školskom roku 2019/2020 9 žiaci úspešne zložili skúšku DSD I na úrovni B1.

      

     E/ Škola pracuje v mnohých domácich projektoch s rôznym zameraním:

     • Preventívne programy a projekty zamerané na boj proti drogám a negatívnym formám správania
     • Projekty s humanitárnym zameraním – Liga proti rakovine, darovanie krvi, Modré stužky, Deň nezábudiek, Dobrovoľnícky program školy

     Projekty s ekologickým zameraním: triedenie odpadu – zber PET fliaš, zber papiera, zber bateriek, zber elektro-odpadu – v rámci projektu RECYKLOHRY. Okrem domácich projektov sa škola pravidelne zapája do programov a výziev Maďarska, ktoré sú určené pre zahraničné inštitúcie – napr. programy Rákoczi Szövetség a Határtalanul.

     1. k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v škole

     V školskom roku 2019/2020 sa v gymnáziu nekonala komplexná inšpekcia.

     1. l) Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy

     Priestorové podmienky: Budova gymnázia a areál školy je v majetku mesta Nové Zámky a gymnázium v zmysle nájomnej zmluvy platilo nájomné. Budova školy je poschodová, pozostáva z prízemia a prvého poschodia. Je členená na školskú a telocvičnú časť. Miestnosti v škole pozostávajú z/zo 4 klasických tried, 3 špeciálnych učební (1xJAZ,1xINF, 1xBIO), 2 učební, 4 kabinetov, 1 skladu na učebné pomôcky chémie, 1 kancelárie riaditeľa školy, 1 kancelárie sekretariátu, 1 kancelárie, 1 zborovne, 1 knižnice (klasická), 1 bufetu. Na každom podlaží sú miestnosti pre upratovačku, na každom podlaží z 2 rekonštruovaných WC pre žiakov v členení na M a Ž, na prízemí z 2 WC pre zamestnancov v členení na M a Ž. Miestnosti pri telocvični pozostávajú z telocvične s prezliekarňami a sprchami pre chlapcov a dievčatá, 1 údržbárskej dielne.            Vo vonkajšom areáli školy (ktoré patrí mestu Nové Zámky) sa nachádza 1 asfaltové ihrisko a trávnatá plocha.

     Materiálno – technické podmienky pre vyučovací proces sú priemerné až nadpriemerné: Každá kmeňová učebňa je vybavená novými lavicami a stoličkami pre žiakov v príslušnom počte, počítačom s pripojením na internet. Okrem jednej triedy v ostatných kmeňových triedach sú okná vymenené na plastové. V každej triede, aj v učebni, sú biele keramické tabule, ktoré spĺňajú hygienické požiadavky vyučovania aj pre alergikov a počítač s pripojením na internet. V troch triedach a 2 učebniach sú namontované aj interaktívne tabule. Veľkosť tried umožňuje vytvoriť relaxačné kúty pre žiakov, kreslá a pohovky sú postupne v každej triede vymenené na sedacie vaky z ekokože. Okrem nich si žiaci a návštevníci môžu využiť aj lavice a stoličky, ktoré sú umiestnené na chodbách. Všetky miestnosti sú pripojené na internet a máme aj verejné pripojenie (wifi).

      

     V učebni informatiky je 21 notebookov vrátane učiteľského, interaktívna tabuľa s dataprojektorom, dataprojektor, reproduktory, 17 slúchadiel s mikrofónom, videokamera, zrkadlový digitálny fotoaparát a vybavenie na prevádzku fotoštúdia (stojan, reflektory, zelené pozadie).

      

     Vybavenie kabinetov a knižnice je postačujúce, pomôcky, knihy a didaktický materiál pravidelne obnovujeme z finančných príspevkov Občianskeho združenia P. Pázmánya a Rodičovského združenia. Učebnice sú zabezpečené pre všetky ročníky na všetky predmety cez Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a sú doplnené pracovnými zošitmi a didaktickým materiálom zo zahraničia (Maďarska).

     Vybavenie telocvične rozpovedá normatívu, pomôcky postupne vymieňame a nakupujeme nové, napr. na florbal, podložky na jogu, stolnotenisové stoly, dresy pre hráčov, fitlopty a pod.

      

     1. m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

     2. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

      

     Príloha č. 1: Výkaz k správe o hospodárení za rok 2019

      

     3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

      

     Por. č.

     Názov krúžku

      
      
      

     1.

     DSD I

      

     2.

     Tanečný krúžok

      

     3.

     Mediálny krúžok

      

     4.

     Informatika

      

     5.

     Krúžok mladých talentov

      

     6.

     Španielsky jazyk

      

     7.

     Seminár z dejepisu

      

     Spolu vyplatené (v roku 2019):

     3 142, 00 €

      

      

     4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov školy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

      

     Rodičia žiakov gymnázia sú členmi Občianskeho združenia Pétera Pázmánya a miestneho Združenia maďarských rodičov na Slovensku. Finančné príspevky dávajú uvedeným organizáciám a rada rodičov na čele s predsedom sa rozhodujú o sponzorovaní školských podujatí a aktivít. V školskom roku 2019/2020 finančne prispeli na:

     - prevádzkovanie kopírovacieho zariadenia,

     - cestovné výdavky žiakov a sprevádzajúcich pedagógov na súťaže,

     - knižné dary pre úspešných žiakov,

     - doplnenie materiálneho vybavenia jednotlivých odborných učební,

     - na zabezpečenie stretnutia učiteľov Erasmus+ Think

     - propagáciu školy a iné.

      

     1. n) Cieľ, ktorý si škola určila vo svojom koncepčnom zámere rozvoja školy na rok 2019/2020 a vyhodnotenie jeho plnenia

     Hlavné ciele, ktoré si škola určila školskom roku 2019/2020 a ich plnenie:

      

     1.1. Realizovať rôzne aktivity pri príležitosti výročia významných historických udalostí: rok 2019 bol vyhlásený za rok M. R. Štefánika, rok 2020 bol vyhlásený za rok Slovenského národného divadla, 75. výročie od vypuknutia SNP, 100 rokov Trianonu.

     Cieľ sa nám podaril realizovať čiastočne. Zúčastnili sme sa aktivít organizovaných subjektmi, ako napr. miestna knižnica Antona Bernoláka, miestne regionálne stredisko, Občianske združenie Za troma mostami. Aktivity k M. R. Štefánikovi sme integrovali do predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra, v rámci mesiaca kníh sme plánovali besedu s Michalom Hvoreckým, autorom knihy Tahiti, ktorá je založená na utopistickej predstave M. R. Štefánika presídliť Slovákov na Tahiti. Akcia sa zrušila kvôli pandémii. Ako aj návšteva Slovenského národného divadla.

      

     1.2. Zvyšovať kvalifikáciu v rôznych oblastiach: pedagogickej, didaktickej, odbornej, počítačovej, psychologickej, právnej, jazykovej, apod.

     V školskom roku 2019/2020 sa realizovali niekoľko vzdelávacích aktivít tak pre pedagogických zamestnancov ako i pre nepedagogických zamestnancov. Cieľom týchto vzdelávaní bolo prispieť k rozvoji kvalifikovanosti a odbornosti zamestnancov školy. Zamestnanci si mohli svoje didaktické a digitálne kompetencie zlepšovať v zahraničnom prostredí prostredníctvom vzdelávacích kurzov. Uskutočnili sa i rôzne stretnutia a besedy z oblasti odborníkov z rôznych inštitúcií, vrátane rôznych univerzít. Tieto stretnutia mali za  cieľ zvyšovať odborný prehľad zamestnancov školy v rôznych oblastiach – mediálna výchova, digitálna gramotnosť, historický rozhľad, právo a pod.

      

     1.3. Posilniť postavenie žiackej školskej rady, podporiť ich činnosť.

     Tento cieľ sa nám podarilo dosiahnuť. Učiteľov sme zapojili do projektu Školy, ktoré menia svet, ktorý je orientovaný na vzdelávanie pedagógov v oblasti občianskych kompetencií. Cez realizované školenia a koordinátora projektu na škole aj ostatní učitelia sa vzdelávajú v danej oblasti. Pre žiakov, členov ŽŠR, sme zabezpečili školenie DiNaMit na efektívne fungovanie rady. Založili sme aj projekt v eTwinning, ktorý je zameraný na porovnanie ŽŠR u nás a v Maďarsku. V spolupráci so ŽŠR sme zorganizovali viacero besied s Kálmánom Petőczom (predseda helsinského výboru pre ľudské práva) a uskutočnili aj prvé simulované voľby na škole.

      

     1. o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky - SWOT analýza školy

     Silné stránky :

     Slabé stránky :

     • profesionalita a kvalifikovanosť učiteľského zboru,
     • zachovanie tradícií, rodinná atmosféra,
     • program DSD I,
     • posilnenie cudzích jazykov – zahraničné cesty, lektori,
     • projekty (škola je zapojená do viacerých),
     • otvorenosť, ochota zmeniť,
     • inovatívne metódy výučby,
     • ochota učiteľov pracovať mimo pracovný čas,
     • dobrá prezentácia školy navonok,
     • vynikajúca spolupráca s médiami,
     • materiálno-technické vybavenie na dobrej úrovni
     • dobré výsledky na súťažiach,
     • výborná spolupráca študentskej rady a učiteľov,
     • posilnenie prírodovedných predmetov zavedením predmetu Pokusy
     • absencia šikanovania a vážnejších výchovných problémov
     • estetická úprava priestorov
     • transparentnosť prijímacieho konania
     • málo žiakov,
     • nízky počet žiakov a s tým súvisiace problémy (minimálna možnosť delenia tried v ročníkoch),
     • absencia jedálne v mieste školy,
     • priemerné výsledky na maturitách
     • nezohľadňovanie kľúčových kompetencií (čitateľská, finančná gramotnosť)
     • využitie didaktickej techniky žiakmi
     • neplnenie odbornej poradenskej funkcie PK a výchovného poradcu
     • absencia pravidelného sebahodnotenia školy
     • menej časté zohľadňovanie rozdielnych vzdelávacích schopností žiakov
     • menej použité vyššie myšlienkové operácie pri výučbe
     • sebahodnotenie žiakov

     Príležitosti :

     Riziká :

     • intenzívnejšia spolupráca so základnou školou s vjm v meste a v okolí,
     • ešte viac prezentovať školu na verejnosti,
     • zvyšovanie záujmu o štúdium na škole rôznymi formami,
     • zvýšiť projektovú činnosť učiteľov,
     • študijné výmenné pobyty,
     • organizovanie spoločných akcií, letných táborov aj s partnerskými školami,
     • tvorba projektov na získanie finančných prostriedkov z EU fondov prostredníctvom MŠ SR
     • konkurencia – hlavne SOŠ,
     • demografický pokles populácie a nedostatok žiakov,
     • prepracovanosť učiteľov,
     • nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj a modernizáciu vybavenia školy.

      

     Opatrenia na elimináciu slabých stránok školy:

     1. Zlepšiť spoluprácu so základnými školami za účelom lepšej propagácie školy medzi deviatakmi a tým zvýšiť počet budúcich prvákov,
     2. Na zvýšenie intenzity využívania didaktickej techniky žiakmi škola začala s preškolením zamestnancov v oblasti používania IKT nástrojov žiakmi cez projekty eTwinning a Erasmus+. Predpokladáme, že v najbližších dvoch rokoch sa zlepšíme v tejto oblasti.
     3. Kvôli rešpektovaniu vzdelávacích schopností žiakov, ich individuálnych vzdelávacích potrieb sa ponúkne učiteľom školenie s podobnou tematikou.
     4. Pri zadávaní domácich, projektových úloh a pri vypracovaní testov na prijímacie skúšky zadávať úlohy na vyššie myšlienkové operácie.

      

      

     1. p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu

     Z celkového počtu maturantov v školskom roku 2019/2020, t.j. 27 z 30 preukázateľne pokračuje v štúdiu, a to vo vysokoškolských inštitúciách a na univerzitách.

      

     Prehľad o umiestnení  maturantov v šk. roku 2019/2020

      

     Domáce inštitúcie

     Univerzita Komenského, Bratislava

     6

     STU, Bratislava

     4

     UKF, Nitra

     4

     Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

     2

     Univerzita Hansa Selyeho, Komárno

     3

     Ekonomická univerzita, Bratislava

     3

     Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety

     1

     Akadémia umení v Banskej Bystrici

     1

     Zahraničné univerzity

     Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapešť

     1

     Széchenyi István Egyetem, Győr

     1

     Semmelweis Egyetem, Budapest

     1

     Neuviedli

     3

     SPOLU

     30

      

     2. a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

     Vedenie školy sa snaží dodržiavať psychohygienické podmienky tvorby rozvrhu, dĺžky prestávok. Pre žiakov sú k dispozícii oddychové zóny v budove školy. Žiaci a rodičia negatívne hodnotia absenciu školskej jedálne. Stravovanie žiakov je zabezpečené v gymnáziu s vyučovacím jazykom slovenským. Počas prestávok je pre žiakov zabezpečený pitný režim (pitná voda priamo v učebniach) a školský bufet. V školskom roku 2018/2019 došlo k prepracovaniu systému prestávok (čas zvonenia – dĺžka prestávok), ktorého cieľom bolo prispieť k psychohygienickým zásadam.

      

     2. b) Voľnočasové aktivity školy

      

     Žiaci mali možnosť pracovať v krúžkoch záujmových činností a na príprave školských a medzinárodných projektov. Mnohé ďalšie voľnočasové aktivity sú spomenuté v časti 1. i).

      

     2. c) Spolupráca s rodičmi

     V školskom roku 2019/20 sa uskutočnili 2 riadne triedne zasadnutia rodičovského združenia a pravidelné stretnutia vedenia školy s radou rodičov. Učitelia školy sú k dispozícii rodičom v prípade potreby aj v čase mimo schôdzok rodičovského združenia. Rodičovskú radu tvoria volení zástupcovia jednotlivých tried a zasadala spravidla každé dva mesiace. Na zasadnutia bola prizývaná riaditeľka školy.

      

     2. d) Vzájomné vzťahy medzi školou a žiakmi

     Žiacka školská rada.

     V škole pracuje žiacka školská rada od roku 1994, ktorá svoje oprávnenie získala v zmysle vyhlášky 596/2003 Z.z.. V školskom roku 2019/2020 bol predsedom Tamás Csanda z III. A triedy. Na stretnutiach s vedením školy členovia ŽŠR:

     • sa vyjadrovali k rôznym otázkam týkajúcich sa výchovno-vzdelávacieho procesu ,
     • predkladali návrhy a stanoviská žiakov,
     • podieľali sa na organizovaní školských a mimovyučovacích aktivít: imatrikulácia, zber papiera, študentský ples, Deň otvorených dverí, atď.

      

     Spolupráca gymnázia s inými školami, organizáciami a právnymi subjektmi:

     Pedagogická prax

     V spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre sa u nás uskutočňuje priebežná prax pre študentov 3. ročníka a súvislá pedagogická prax pre študentov 4.  ročníka vysokej školy.

     Škola má podpísanú Zmluvu o spolupráci s Fakultou stredoeurópskych štúdií a s Fakultou prírodných vied za účelom umožnenia vykonávať odbornú pedagogickú prax študentom FPV UKF a FSŠ UKF v Nitre.

     V školskom roku 2017/2018 škola podpísala zmluvu o spolupráci aj s Univerzitou H. Selyeho v Komárne, na základe ktorej umožní realizovať pedagogickú prax aj študentom uvedenej univerzity.

      

     Spolupráca s vysokými a základnými školami

     Gymnázium spolupracuje s vysokými školami pri výbere a voľbe povolania a štúdia. Gymnázium spolupracuje so základnými školami pri získavaní žiakov na štúdium a v prijímacom pokračovaní. Študenti a učitelia gymnázia sa pravidelne zúčastňujú divadelných predstavení v národnom divadle v Győri.

     Pri škole pracuje Občianske združenie Petra Pázmánya. Jej cieľom je finančná podpora výchovy a vzdelávania na našej škole. Finančnými prostriedkami je dotovaná práca na medzinárodných, republikových, mestských projektoch, ďalej súťaže, družobná činnosť, nákup odbornej literatúry a učebných pomôcok, materiálno-technické vybavenie školy – konkrétne výdavky za minulý školský rok sú uvedené v bode 1.m).

     Škola ďakuje sponzorom za finančné prostriedky vložené do združenia.

     Nové Zámky 20. 10. 2020