• Voľné miesta na našej škole

  • Nitriansky samosprávny kraj

    

   Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, Nitra, zastúpený doc. Ing. Milanom Belicom, PhD., predsedom, v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z.  o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

    

   výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa:

    

   1. Gymnázia P. Pázmáňa s vyučovacím jazykom maďarským – Pázmány Péter Gimnázium, Letomostie 3, Nové Zámky – Érsekújvár
   2. Spojenej školy, Slančíkovej 2, Nitra s organizačnými zložkami: Stredná priemyselná škola potravinárska, Slančíkovej 2, Nitra, Hotelová akadémia, Slančíkovej 2, Nitra, Gymnázium, Slančíkovej 2, Nitra, Stredná športová škola, Slančíkovej 2, Nitra

    

   Kvalifikačné predpoklady:

   • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
   • kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zákon“) a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách                  a dopĺňaní v platnom znení
   • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti,
   • splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou (§ 30 ods. 1 zákona)

   Iné požiadavky

   • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
   • bezúhonnosť (§ 15 ods. 1 zákona)
   • zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti)
   • vypracovanie návrhu koncepcie rozvoja školy
   • organizačné a riadiace schopnosti
   • znalosť príslušnej legislatívy
   • ovládanie štátneho jazyka

   Platové podmienky sú určené v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon. Funkčný plat bude stanovený vo výške min. 1 100,00 €.  

    

   Prihlášku do výberového konania s uvedením e-mailovej adresy spolu s:

   1. overenými dokladmi o vzdelaní, 
   2. profesijným životopisom,
   3. potvrdením o zdravotnej spôsobilosti,
   4. návrhom koncepcie rozvoja školy,
   1. potvrdením o pedagogickej činnosti,
   2. čestným vyhlásením o bezúhonnosti,
   3. čestným vyhlásením o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

   je potrebné doručiť v obálke s označením „Výberové konanie + názov a sídlo školy“

    

   najneskôr do  16.07.2021  do 14.00 hod.

    

   na adresu:

   Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

   oddelenie riadenia ľudských zdrojov a PAM

   Rázusova 2A

   949 01  Nitra

    

   Pozvánka na výberové konanie bude uchádzačom zaslaná e-mailom.

    

                                                                                            doc. Ing. Milan Belica, PhD.

                                                                                                            predseda

                                                                                       Nitrianskeho samosprávneho kraja

  • zatiaľ žiadne údaje