Navigácia - Navigáció

Felvételi - prijímacie konanie

Prijímacie konanie 2018/2019

Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium

v školskom roku 2018/2019

 

I. Všeobecné ustanovenia

V súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení, so zákonom č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle zákona MŠ SR č. 324/2012 a č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní § 62 až 71 a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z. a po schválení pedagogickou radou školy určujem kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium nasledovne:

 

1. Pre školský rok 2018/2019 prijímame do prvého ročníka absolventov 9. ročníka základnej školy. Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.

 

2. Do zoznamu uchádzačov o prijatie zaradíme žiaka, ktorého prihláška bude zaevidovaná na Gymnáziu Petra Pázmáňa s VJM – Pázmány Péter Gimnázium, Letomostie 3, Nové Zámky – Érsekújvár najneskôr do 28. apríla 2018.

 

3. Podľa § 65 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. bude prijatý žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka ZŠ dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 % bez prijímacej skúšky. Rozhodnutie o prijatí bude vydané najneskôr do 7. mája 2018.

 

4. Všetci ostatní uchádzači o prijatie budú pozvaní na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry, z maďarského jazyka a literatúry a z matematiky dňa 14. a 17. mája 2018. Termín skúšky musí byť vyznačený na prihláške na štúdium na strednej škole.

 

Uchádzači o prijatie budú zoradení na základe dosiahnutého bodového hodnotenia nasledovne:

 

a) Študijné výsledky na ZŠ

 • priemer prospechu / celkové hodnotenie v druhom polroku 8. ročníka a v prvom polroku 9. ročníka – maximálne 50 bodov za hodnotené obdobie; do priemeru sa nezapočítajú známky z výchovných predmetov. Ak je priemer väčší ako 2,00, uchádzač dostáva 0 bodov za výsledky na ZŠ.

 

Priemer prospechu / celkové hodnotenie

Počet bodov

1,00 – 1,10

50

1,11 – 1,30

45

1,31 – 1,50

40

1,51 – 1,70

35

1,71 – 1,90

30

1,91 – 2,00

20

 

 

 

b) Úspešnosť v celoštátnom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ – Testovanie 9-2018

 • výsledky z predmetov maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra, matematika – za každé získané percento 1 bod - maximálne 100 bodov za každý predmet

 

c) Výsledky v predmetových olympiádach a iných súťažiach

 • výsledky dosiahnuté počas 7. až 9. ročníka základnej školy; do úvahy sa berú výsledky vo všetkých predmetových olympiádach a ďalších súťažiach vyhlásených MŠ SR v okresnom, krajskom a celoslovenskom kole a v súťažiach: Szép Magyar Beszéd, Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny, Poznaj slovenskú reč, Dobré slovo, celoslovenské kolo Katedry, Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny, Pytagoriáda.

 

Umiestnenie

Počet bodov

1. miesto – krajské kolo

--

 

50

2. miesto – krajské kolo

--

 

40

3. miesto – krajské kolo

1. miesto – okresné kolo

 

30

--

2. miesto – okresné kolo

 

20

úspešný riešiteľ – krajské kolo

3. miesto – okresné kolo

 

10

 • za 1. – 3. miesto v celoslovenskom kole získajú žiaci maximálne dosiahnuté hodnotenie za výsledky v predmetových olympiádach – 100 bodov

 

Úspešnosť na športových súťažiach v individuálnych a kolektívnych olympijských odvetviach na úrovni SR v 7. až 9. ročníku

Umiestnenie na krajských kolách

Počet bodov

1. miesto

50

2. miesto

40

3. miesto

30

celoslovenské 1. až 3. miesto

100

 

Poznámka k bodu c): Hodnotí sa úspešnosť maximálne v dvoch súťažiach (najlepšie dosiahnuté umiestnenie). Výsledky dosiahnuté na študijných súťažiach treba potvrdiť opečiatkovaným, podpísaným originálom diplomu alebo notárom, resp. riaditeľom overenou kópiou.

 

d) Písomné práce prijímacieho konania

 

Slovenský jazyk a slovenská literatúra

100 bodov

Maďarský jazyk a literatúra

100 bodov

Matematika

100 bodov

 

 

 

 

 

Celkové hodnotenie

 

 

Maximálny počet bodov

za študijné výsledky

100

za predmetové olympiády a súťaže

100

Celoslovenské testovanie - maďarský jazyk a literatúra

100

Celoslovenské testovanie – slovenský jazyk a literatúra

100

Celoslovenské testovanie - matematika

100

Prijímacia skúška – slovenský jazyk a slovenská literatúra

100

Prijímacia skúška – maďarský jazyk a literatúra

100

Prijímacia skúška – matematika

100

Maximálny počet bodov

800

 

Na základe počtu dosiahnutých bodov sa zostavuje konečné poradie žiakov.

 

Uchádzač musí dosiahnuť z jednotlivých predmetov prijímacích skúšok minimálne 35% z bodov, v opačnom prípade sa výkon v predmete klasifikuje ako nedostatočný (nevyhovel kritériám prijímacej skúšky).

 

Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť.

 

Pri rovnosti bodov o konečnom poradí rozhoduje počet dosiahnutých bodov v nasledovnom poradí:

 • výsledky z písomnej prijímacej skúšky z matematiky
 • výsledky z písomnej prijímacej skúšky z maďarského jazyka
 • výsledky z písomnej prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry
 • študijné výsledky na ZŠ
 • výsledky z celoštátneho testovania z matematiky
 • výsledky z celoštátneho testovania z maďarského jazyka a literatúry
 • výsledky z celoštátneho testovania zo slovenského jazyka a literatúry
 • výsledky v predmetových olympiádach a ďalších súťažiach vrátane športových

 

V školskom roku 2018/2019 otvárame jednu triedu denného štúdia s plánovaným počtom 31 prijatých žiakov.

 

Kritériá boli prerokované na zasadnutí pedagogickej rady dňa 24. 1. 2018.

Schválené riaditeľom školy dňa 24. 01. 2018.

Prerokované na zasadnutí rady školy dňa 22.03.2018

 

Plánovaný maximálny počet žiakov v triede je so súhlasom zriaďovateľa v súlade s § 33 ods. 1 a 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

 

Ing. Norbert Beták, PhD.

riaditeľ školy

Novinky - Hírek

Kontakt - Elérhetőség

 • Az iskola neve: Gymnázium Petra Pázmáňa s VJM - Pázmány Péter Gimnázium
  Az iskola címe: Letomostie 3, 94061 Nové Zámky
 • Telefonszám: +421/035 6420859

Fotogaléria - Fényképalbum

Partneri - Partnerek