• Oznam o vydávaní rozhodnutí

     • Vážení občania,

      v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané Gymnáziom Petra Pázmáňa s vjm – Pázmány Péter Gimnázium, Letomostie 3, Nové Zámky – Érsekújvár, v ktorých rozhodujeme podľa osobitných predpisov, vo veciach práv, právom chránených záujmov a povinností fyzických osôb alebo právnických osôb (napr. konanie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch) Vám budú zasielané do elektronickej schránky spôsobom doručenia do vlastných rúk.

      Rozhodnutia budú autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom vytvoreným s použitím mandátneho certifikátu a s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou.

      V prípade, že nemáte aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, rozhodnutia Vám budú doručené formou listinného rovnopisu, ktorého súčasťou bude doložka o autorizácii v zmysle Vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.  

     • Oznam/Értesítés


     • Na základe tlačovej správy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 24. marca 2020 Vám oznamujeme, že:

      1. aj naša škola ostane zatvorená až do odvolania,
      2. písomné maturity sa v tomto školskom roku neuskutočnia,
      3. interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby v termíne do 30. júna 2020,
      4. prihlášky na štúdium na našej škole je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára,
      5. následne prijímacie pohovory sa uskutočnia najneskôr do 30. júna,
      6. je v prevádzke nová platforma na dištančné vzdelávanie – webovská stránka www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie.

      Zároveň informujeme rodičov, že učitelia od 16. marca 2020 až do odvolania učia žiakov na diaľku cez edupage a iné zaužívané komunikačné kanály. Riaditeľka týždenne vyhodnocuje výučbu a spolu s pedagogickým zborom prispôsobuje spôsob vyučovania potrebám žiakov. Ďakujeme za Vašu podporu!

      A keddi (2020. március 24.) kormányülés sajtótájékoztatója alapján értesítjük a diákokat és szülőket, hogy:

      1. gimnáziumunk továbbra is zárva marad,
      2. az „írásbeli érettségikre” ebben a tanévben nem kerül sor,
      3. a „szóbeli érettségikre” az oktatás újrakezdésétől számított két héten belül fog sor kerülni úgy, hogy június 30-ig a diákok leérettségizzenek,
      4. gimnáziumunkba is a jelentkezést május 15-ig lehet beadni, orvosi igazolás nélkül is
      5. a felvételikre legkésőbb június 30-ig sor kerül,
      6. az oktatásügyi miniszter ismertette, hogy a www.ucimenadialku.sk honlapon a tanárok, a tanulók, de a szülők is anyagokat találnak a digitális oktatáshoz.

      Egyidejűleg értesítjük a szülőket, hogy a tanárok 2020. március 16-a óta a visszavonásig az edupage-en és más kommunikációs kanálisokon keresztül távoktatják a diákokat. Az igazgatóság hetente értékeli a tanítás menetét és a pedagógusokkal karöltve igyekszik minden diák igényeinek megfelelően alakítani azt. Köszönjük a támogatásukat!

     • Prerušenie vyučovania/A tanítás szüneteltetése

     • Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.
           Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

      Tisztelt szülők, kedves diákok! Az országos válságstáb és az iskola fenntartójának kríziscsoportja döntésének értelmében 2020. március 16-tól 14 napra bezár a gimnázium. Diákjainkat fegyelmezett és empatikus hozzáállásra buzdítjuk: a tanítás szüneteltetése alatt kérjük felelősségteljesen tölteni a váratlanul ajándékba kapott időt. A szabadidőközpontok látogatását, a csoportos találkozásokat és bulikat ajánlott kreatívabb módon helyettesíteni, pl. önfejlesztéssel, távtanulással, olvasással.
      A törvény értelmében az igazgató 5 nap igazgatói szabadot is elrendelhet. A PPG igazgatósága úgy döntött, hogy március 13-ra nem áll módjában szabadot elrendelni, mivel az adott szabadnapok a közelgő írásbeli és szóbeli érettségi zökkenőmentes lebonyolításához szükségesek. A diákokat holnap instruáljuk a 2 hét alatt történő távoktatással kapcsolatban. Megértésüket és támogatásukat köszönjük.
       

     • Usmernenie v súvislosti s ochorením COVID-19

     • Az Oktatásügyi Minisztérium ajánlása

      V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadala Bezpečnostná rada SR, na ktorej boli prijaté konkrétne opatrenia a určila, ako v danej situácii postupovať.Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo v tomto kontexte usmernenie pre školy a školské zariadenia.
           V prípade, že žiaci alebo zamestnanci rezortu školstva boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.
            V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí: 

      • ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
      • v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
      • v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,
      • v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

           Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dôrazne NEODPORÚČA v súčasnej dobe organizovanie akýchkoľvek výletov, exkurzií a iných podujatí do oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu.

           Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

       

      • pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu. Nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
      • pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
      • vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

       

           Vylúčenie z vyučovania žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, nie je možné, ak žiak plní povinnú školskú dochádzku. V ostatných prípadoch (napr. materská škola) je na zvážení riaditeľa školy po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa. Pokiaľ sa u detí a žiakov neobjavia klinické príznaky respiračného ochorenia, nie je dôvod ich obmedzovať. Zároveň je potrebné apelovať na rodičov, aby neposielali do školy dieťa s príznakmi ochorenia.
           Takýto postup obdobne platí aj pre zamestnancov rezortu školstva.