• Riaditeľské voľno - Igazgatói szünet

     • Riaditeľ školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. poskytuje z prevádzkových dôvodov dňa 29. októbra 2018  žiakom riaditeľské voľno.

      Az iskola igazgatója az iskolatörvény (245/2008) 150. § 5. bekezdésével összhangban (szervezési és működtetési okokból) 2018. október 29-re igazgatói szünetet rendel el.

        

       

     • Chemická olympiáda - Kémia olimpia

     • Dňa 16. mája 2018 sa konalo krajské kolo chemickej olympiády kategórie C. Našu školu reprezentovali žaičky z I. A triedy. Karin Kunyová a Viktória Lángyiová sú úspešnými riešiteľkami súťaže. Gratulujeme!

      2018. május 16-án zajlott Nyitrán a Kémia olimpia C kategóriájának kerületi fordulója. Iskolánkat Kunya Karin és Lángyi Viktória képviselte. Mindketten sikeres megoldók lettek. Szívből gratulálunk!

     • Kruh obehového hospodárstva - Projekt

     • Naša škola sa stala partnerskou školou v projekte „Kruh obehového hospodárstva“, ktorý prináša do slovenských škôl tému obehového hospodárstva (cirkulárnej ekonomiky).  Je to Slovensko – Maďarský projekt , ktorý podporuje program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a je financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu SR. Týmto projektom posilňujeme záväzky a ciele určené aj v našom Školskom vzdelávacom programe, čím prispievame k vzdelávaniu a osvete v oblasti ekológie a obehového hospodárstva.

       

      Partneriskolája lettünk az ökológiai gazdálkodást népszerűsítő „Kruh obehového hospodárstva“ című pályázatnak. A projekt az Interreg V-A Szlovákia – Magyarország  Együttműködési Program keretében valósul meg, finanszírozása az Európai Regionális Fejlesztési Alap és szlovák állami költségvetés támogatásával történik. Ezzel a pályázattal szeretnénk hozzájárulni az Intézményi oktatási programunkban vállalt célkitűzések megerősítéséhez, amellyel hozzájárulunk diákjaink ökológiai es környezetgazdálkodási ismereteik elmélyítéséhez.

       

       

     • Medzi najúspešnejšími v kraji – A megye legjobbjai közt

     • Dňa 13. júna 2018 sa uskutočnilo slávnostné ocenenie najúspešnejších študentov stredných škôl v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK). Z rúk predsedu NSK prebralo ocenenie päťdesiat najlepších žiakov z celkového počtu vyše 20-tisíc študentov stredných škôl v NSK. Medzi ocenenými bol aj náš žiak Tamás Csanda, ktorý svojou obetavou prácou sa právom pričinil k získaniu tohto vzácneho ocenenia. 

      2018. június 13-án a Nyitra Megyei Önkormányzat szervezésében zajlott a legsikeresebb diákok ünnepélyes dijátadója. A megyei elnök, Milan Belica a több, mint 20 000 diák közül ötvenet részesített elismerő kitüntetésben. A díjazottak közt kapott helyet diákunk, Csanda Tamás is, aki egész éves odaadó munkájával méltán került a legjobbak közé.

       

       

       

     • Rodičovské združenie - Szülői értekezlet

     • Pozývame rodičov II. A triedy na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 7. 6. 2018.

      II. A - od  17:00

       

       Tisztelettel értesítjük a kedves szülőket, hogy 2018. 6. 7-én szülői értekezlet lesz a II. A  osztályban.

     • Rodičovské združenie - Szülői értekezlet

     • Pozývame rodičov I. A triedy na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 31. 5. 2018.

      I. A - od  16:30

       

       Tisztelettel értesítjük a kedves szülőket, hogy 2018. 5. 31-én szülői értekezlet lesz az I. A  osztályban.

     • Erasmus+ Poľsko (Lengyelország)

     • Druhá zastávka našej školy pre finančný projekt s názvom "Money Matters" sa uskutočnila v Poľsku v obci Pstrągowa. Prvý deň z poľskej školy nám predstavili kultúrny program. V popoludňajších hodinách žiaci vykonávali s euromincami rôzne technické a vedecké pokusy. Nasledujúci workshop sa zaoberal s vreckovým. Večer sme sa dozvedeli, ako pečú tunajší ľudia chlieb, potom nasledovala vatra, opekačka a živá hudba. Na druhý deň sme navštívili závod čokolády v Korczyne a my sami sme si mohli vyrobiť rôzne špeciality z čokolády (jednu tabuľku čokolády a čokoládové lízatko) s vlastnou dekoráciou. Nasledujúca zastávka bola závod skla v Krosne, kde krok za krokom sme spoznali výrobu skla. Žiaci maľovali sklenené taniere, fúkali a pálili sklo. Na tretí deň sme išli do skanzenu v Trzciniciach, kde sme nazreli do tajomstiev lukostrelectva. Spoznávali sme budovy a strážne veže, ktoré sú stále na pôvodnom objavenom mieste z doby kamennej, bronzovej a železnej. Na štvrtý deň sme navštívili mesto Krakov, kde sme videli mestskú numizmatickú výstavu. Žiaci sa v skupinách dozvedeli o vývoji bankoviek a mincí od začiatku až po súčasnosť. Po navštívení múzea sme so sprievodcom popozerali mesto.

      Iskolánk „Money Matters“ pénzügyi projektjének második helyszíne a lengyelországi Pstrągowa község volt. Az első napon az intézmény diákjai mutattak be mindannyiunknak egy kulturális műsort. Délután a tanulók az euróérmékkel végeztek különböző technikai és tudományos kísérleteket. A következő műhelymunka a zsebpénzről szólt. Az este folyamán megtudtuk, hogy hogyan készítik a helyiek a kenyeret, majd tábortüzes sütögetés következett élő zene mellett. A második napon a korczynai csokoládégyárba látogattunk el, ahol mi magunk is készíthettünk csokoládékülönlegességeket (egy tábla csokit, csokinyalókát) saját díszítéssel. Következő utunk a krosnoi üveggyárba vezetett. Lépésről-lépésre ismerkedtünk meg az üveggyártással, valamint a műhelymunka során a tanulók üvegből készült tányérokat festettek, üveget fújtak, üveget égettek ki. A harmadik napon a trzcinicai skanzenba mentünk, ahol íjászkodni tanultunk, megcsodálhattuk az eredeti helyszínen rekonstruált kő-, bronz- és vaskori időszaki épületeket, őrtornyot. A negyedik napon Krakkó városába kirándultunk, ahol megtekinthettünk egy numizmatikai kiállítást, majd ezt követően a tanulók csoportos foglalkozásokon ismerkedtek meg a pénz kialakulásának történetével, az első fém alapú pénzérmék és papírpénzek megjelenésétől napjainkig. A múzeumlátogatás után helyi idegenvezetőnkkel a város nevezetességeit tekintettük meg.

     • Rodičovské združenie - Szülői értekezlet

     • Pozývame všetkých rodičov na rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia dňa 25. 4. 2018 v jednotlivých triedach našej školy.

      I. A - od  14:00 do 17:00 - individuálne

      II. A - od 14:00 do 18:00 - individuálne

      III. A - od 16:30

      IV. A - od 16:00 do 17:00 - individuálne

       Tisztelettel értesítjük a kedves szülőket, hogy 2018. 4. 25-én szülői értekezleteket tartunk az egyes osztályokban.

     • Najlepší na Slovensku v súťaže ZENIT v programovaní v kategórie Grafik - Az ország legjobbja a ZENIT programozási verseny Grafikus kategóriájában

     • Na 34. ročníku celoštátnom kole súťaže ZENIT v programovaní náš študent  Tamás Csanda (I.A) vybojoval 1. miesto v kategórii Grafický dizajnér. Sútaž sa uskutočnila počas trojdňového podujatia 20.-22. marca 2018 v Dolnom Kubíne. Realizátorom súťaže bol SOŠ Polytechnická.

      Na vypracovanie úlohy súťažiaci mali samostatný rozvrh, počas troch dní spolu 11 hodín.

      Treba zdôrazniť, že ZENIT pre Tamása neskončil na národnej úrovni, ale môže postupovať do medzinárodnej sféry prostredníctvom súťaže EuroSkills na ktorej sa zúčastňujú tí najlepší - výhercovia národných kôl európskych krajín!

      K mimoriadnému úspechu srdečne gratulujeme!

      Csanda Tamás (I.A) az 1. helyen végzett a ZENIT programozási verseny 34. évfolyamának országos fordulóján Grafikus dizájner kategóriában. A verseny egy három napos március 20-22. között zajló eseményen valósult meg Alsókubinban.

      A feladatok kidolgozására a versenyzőknek önálló ütemtervük volt, a három nap alatt összesen 11 óra.

      Ki kell emelni, hogy a ZENIT Tamás számára nem ért véget az országos szinten, hanem az nemzetközi szintre léphet tovább az EuroSkills versenyen, ahol csak a legjobbak vehetnek részt – az európai országok országos fordulóinak győztesei!

      A kiemelkedő eredményhez szívből gratulálunk!

     • Madrid, Španielsko (Spanyolország) - Erasmus+

     • Prvá zastávka našej školy pre finančný projekt s názvom "Money Matters" sa uskutočnilo v španielskom hlavnom meste Madrid. Naši žiaci boli ubytovaní celý týždeň u hostiteľských rodín. Prvý deň sme navštívili španielsku partnerskú školu spolu s poľskými, rumunskými a gréckymi študentmi. Deti z materskej školy nám predstavili kultúrny program. V popoludňajších hodinách začali žiaci pracovať. Počas práce skúmali charakteristické znaky euromincí, fakty o nich, formy a technické parametre. Nakoniec žiaci navzájom prezentovali svoju krajinu. Na konci dňa sa začala tanečná hodina flamenco, na ktorej sa žiaci naučili základy flamenca. Na druhý deň sme navštívili Španielske múzeum mincí, kde sme sa oboznámili s vývojom národných mincí a papierových peňazí od dávnych čias až do súčasnosti. V popoludňajších hodinách žiaci navrhli a vytvorili dizajn poľských euromincí v 3D dizajn programe, ktoré budú vytlačené pomocou 3D tlačiarní na nasledujúce stretnutie v máji v Poľsku. V tretí deň sa uskutočnil jednodňový študijný výjazd do Segovie. Napriek tomu, že počasie nebolo priaznivé, sme navštívili múzeum mincí v meste Segovia, kde sme sa stretli s rôznymi nástrojmi a metódami výroby mincí. Nasledovala prehliadka mesta Segovia (akvadukt, centrum mesta) a návšteva hradu v Segovii. V štvrtý deň sme videli rôzne pamiatky Madridu. Bohužiaľ prechádzka po meste bola skrátená kvôli dažďu, ale napriek tomu sme videli mnoho zaujímavostí. V popoludní žiaci pokračovali vo vytvorení návrhu 3D mincí (rumunské euro). Vo večerných hodinách sme sa zúčastnili na skutočnom tanečnom večeri flamenca, kde sme si vychutnali najlepšie jedlá zo španielskej kuchyne. Posledný deň s mnohými skúsenosťami a spomienkami sme sa vrátili domov.

      Iskolánk “Money Matters“ nevű pénzügyi projektjének első megállója a spanyolországi főváros Madrid elbűvölő városa volt. Diákjainkat családok fogadták be egy teljes hétre. Az első napon a lengyel, román és görög tanulókkal együtt tekintettük meg a spanyol partneriskolát, majd az óvodások adtak elő mindannyiunknak egy meglepetés műsort. Délután megkezdődött a komoly munka, amely során az euró érmék ismertető jegyeit, a velük kapcsolatos tényeket, a rajtuk megtalálható alakokat, valamint az érmék technikai paramétereit vizsgálták. Legvégül a tanulók bemutatták egymásnak a saját országukat is. A nap végén egy flamenco tánctanóra vette kezdetét, ahol a diákok megtanulták a flamenco alaplépéseit. A második napon a Spanyol Érme Múzeumot látogattuk meg, ahol az antik időktől napjainkig ismerkedhettünk meg a nemzeti pénzérmék és papírpénzek fejlődésével. Délután a tanulók megtervezték egy 3D dizájnkészítő programban a lengyel euró érméket, amelyeknek 3D-s nyomtatókkal létrehozott példányait a spanyol iskola a májusban megvalósuló lengyelországi találkozóra készíti majd el. A harmadik nap egy egynapos tanulmányi kirándulással telt Segovia városában. Bár az időjárás nem nekünk kedvezett, de mi rendíthetetlenül meglátogattuk a Segovia-i Érme Múzeumot, ahol az érmegyártás különböző eszközeivel és módszereivel ismerkedtünk meg. Ezt követte Segovia városának megtekintése (vízvezeték híd, városközpont), illetve a Segovia-i várkastély meglátogatása. A negyedik napon Madrid városának nevezetességeit tekintettük meg. Sajnos a túra az eső miatt kissé rövidebbre sikeredett, de így is sok-sok érdekességet láthattunk. Délután a tanulók folytatták a 3D érmetervezést (román euró). Este pedig egy igazi flamenco táncesten élvezhettük a spanyol konyha remekeit. Az utolsó napon fájó szívvel, de sok-sok élménnyel gyarapodva vágtunk neki a hazavezető útnak.

     • Deň pre bezpečnejší internet 2018 - Biztonságos Internet Nap 2018

     • Európska komisia prostredníctvom Programu pre bezpečnejší internet podporuje Deň pre bezpečnejší internet. Jeho organizáciu od roku 2004 na celom svete zabezpečuje sieť INSAFE. Zmyslom je upozornenie na ochranu súkromných údajov na internete, najmä na webových stránkach sociálnych sieti.

      7.-8. februára na Základnej škole Gergelya Czuczora a na Gymnáziu Petra Pázmáňa naši študenti Molnár Gejza (IV.A) a Balázs Lévárdi robili interaktívny skupinový workshop k danej téme pomocou naších nových tabletov.

      Az Európai Komisszió a Biztonságos Internet Programon belül támogatja a Biztonságos Internet Napját. A szervezetet 2004 óta az INSAFE hálózat biztosítja az egész világon. A cél az interneten használt a személyes adatok védelmére való felhívás, elsősorban a szociális hálózatok weboldalain.

      A Czuczor Gergely Alapiskola és Pázmány Péter Gimnáziumban 7.-8. februárjában zajlott le egy műhelymunka az adott témában, iskolánk diákjainak Molnár Gézának (IV.A) és Lévárdi Balázs vezetésével, ahol a tanulók felhasználták új tableteinket is.

     • OZNAM - ÉRTESÍTÉS

     • Z dôvodu chrípkovej epidémie bude od 30. 1. 2018 – 1. 2. 2018 prerušené vyučovanie. Vyučovanie sa opäť začne po polročných prázdninách 5. februára 2018 ( v pondelok).

      Iskolánkban 2018. 1. 30-tól 2018. 2. 1-ig nem folyik oktatás. A tanítás a félévi szünet után, 2018. 2. 5-én (hétfő) folytatódik.

     • Mladí prekladatelia 2018 - Fiatal fordítók 2018

     • 19. januára 2018 študentka Dóra Szabóová z III.A triedy sa zúčastnila seminára pre mladých prekladateľov organizovaný v Zastúpením Európskej komisie na Slovensku. Zaoberali sa víťaznými prekladmi zo školských kôl prekladateľskej súťaže Juvenes Translatores 2018.

      2018. január 19-én Szabó Dóra a III.A osztályból vett részt az Európai Komisszió szlovákiai kihelyezettsége által szervezett fiatal fordítóknak szóló szemináriumán. A szemináriumon a Juvenes Translatores 2018 fordítói verseny iskolai fordulójának győztes fordításaival foglalkoztak.

     • Olympiáda z nemeckého jazyka - Német nyelvi olimpiász

     • Dňa 18. januára 2018 sa konalo obvodné kolo olympiády z nemeckého jazyka. V kategórii 2A získala Vivien Valašková 3. miesto. V  kategórii 2B sa umiestnili Viktor Czuczor na 3. mieste a  Eleonóra Bombiczová na 2. mieste.

      2018. január 18-án került megrendezésre a német nyelvi olimpiász járási fordulója, amelyen Valaška Vivien a 2A kategóriában 3. helyezett lett. A 2B kategóriában Czuczor Viktor a 3. helyen, Bombicz Eleonóra a 2. helyen végzett, és 2018 februárjában képviseli az iskolát a kerületi fordulón. 

     • Olympiáda z anglického jazyka - Angol olimpiász

     • 17. januára 2017 sa konalo obvodné kolo olympiády z anglického jazyka. Náš žiak, Tamáš Csanda (I. A) získal 2. miesto. Gratulujeme!

      A 2017. január 17-én megrendezésre került angol olimpiász járási fordulóján diákunk Csanda Tamás (I. A) a 2. helyet szerezte meg. Gratulálunk!