• Úspech v sútaže Mladý záchranár, Kalokagatia 2022 - Siker a Mladý záchranár, Kalokagatia 2022 versenyen

     • Skupina študentov nášho gymnázia (III.A – Ivanics Teodóra, II.A – Bíróczi Léda, Kecskés Marek, I.A - Dobrovodský Katalin, Mátyus Áron István, Gyepes Márkdosiahla zo 14 škôl 2. miesto v obvodnom kole v sútaži pod názvom Župná kalokagatia – Mladý záchranár 2022, ktoré zorganizovalo NSK.

      Tento rok obvodné kolo sútaže sa konalo v Nových Zámkoch v 7.6.2022, ktoré bolo v znamení olympizmu. Sútaž pevne spája šport s kultúrou, výchovou a s ochranou života a životného prostredia a prospieva k mierovému spolunažívaniu.

      Orientačný pretek päťčlenných zmiešaných družstiev bol spojený s vedomostnou súťažou a praktickými zručnosťami v oblasti: dopravy, všeobecného práva, geografie, histórie, športu, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, civilnej ochrany, ekonomiky, styku s verejnosťou, sociálnych služieb, prevencie drogových závislostí, topografie, hodu granátom, streľby zo vzduchovky, rúčkovania na lane, použitia improvizovaných prostriedkov individuálnej ochrany a prvej pomoci.

      V blízkosti Topolčian, v Duchonke sa bude konať v septemberi 2022 regionálne kolo, kde sa zúčastnia prvé 3 víťazné skupiny.

      Srdečne blahoželáme k výhre!

       

      Gimnáziumunk diákcsapata (III.A – Ivanics Teodóra, II.A – Bíróczi Léda, Kecskés Marek, I.A - Dobrovodský Katalin, Mátyus Áron István, Gyepes Márk) a Nyitrai Kerületi Önkormányzat által szervezett Župná kalokagatia – Mladý záchranár 2022 verseny járási fordulóján 14 iskolából a 2. helyen végzett.

      A verseny idén Érsekújvárban 2022.6.7-én megtartott járási fordulója, az olimpizmus jegyében került megrendezésre, amely összekapcsolja a sportot, kultúrát, nevelést, valamint az élet- és környezetvédelmet. 

      A megmérettetés során 5 fős kevert nemű csapatok tájfutását kapcsolták össze a szervezők, műveltségi versennyel és gyakorlati-ügyességi témakörökkel, amelyek a következő voltak: közlekedés, általános jogszabály, földrajz, történelem, sport, munkavédelem, tűzvédelem, polgárvédelem, közgazdaságtan,  média, szociális szolgáltatások, drogmegelőzés, térképészet, gránátdobás, légpuska lövészet, kötélmászás és különböző improvizált segédeszközök felhasználása személyvédelemnél és elsősegélynyújtásnál.

      Az első 3 győztes csapat 2022. szeptemberében folytatja a versenyt a Nagytapolcsány közelében lévő Duchonka-ban.

      A győzelemhez szívből gratulálunk!

       

     • Maturity/Érettségi


     • Od 15. do 18. marca 2022 sa na Slovensku koná písomná forma externej časti maturitnej skúšky. 15. marca píšu žiaci z vyučovacieho jazyka, 16. marca z cudzieho jazyka, 17. marca z matematiky a 18. marca píšu zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Z organizačných dôvodov riaditeľka školy udelila riaditeľské voľno žiakom I. A triedy na 15. a 16. marca, žiakom II. A triedy na 18. marca a žiakom III. A triedy na 16. a 18. marca.

      2022. március 15 - 18. között írásbeli érettségi vizsgák zajlanak Szlovákiában. Március 15-én magyar nyelv és irodalomból, majd idegen nyelvből, matematikából és szlovák nyelv és szlovák irodalomból írnak a diákok. Szervezési okok miatt az iskola igazagtója igazagatói szabadot rendelt el az alábbiak alapján: I. A diákjai március 15. és 16., II. A diákjai március 18., III. A diákjai március 16. és 18.

     • Stužková/Szalagavató

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Stužková/Szalagavató.

      Tento rok netradične, len v škole a za prísnych opatrení, ale predsa sme našli spôsob, ako slávnostne pripnúť maturantom tradičnú zelenú stužku. Gratulujeme a želáme v živote veľa šťastia! Idén rendhagyóan, de megtaláltuk módját, hogy felkerüljön a zöld szalag. Gratulálunk, az érettségihez, a felvételihez, az élethez sok sikert kívánunk!

     • Jazykové olympiády/Nyelvi olimpiák

     • V decembri sa v školských kolách rozhodlo, kto bude reprezentovať našu školu na okresnom kole jazykových olympiád. Rovnako ako školské kolo, aj okresné bolo uskutočnené online formou. Práve vďaka online verzii žiaci neabsolvovali ústnu časť, ale súťažili len v písomnej časti, ktorá obsahovala aj náročnú úlohu na počúvanie s porozumením. 13. januára na olympiáde z anglického jazyka sme dosiahli nasledovné výsledky: Pethes Boglárka (II.A) v kategórii 2A získala 4. miesto, Szőke Bíborka (III.A) v 2B kategórii 3. miesto a Hoffmann Andor (III.A) v 2C2 kategórii sa umiestnil na 4. mieste. 20. januára sa uskutočnilo okresné kolo olympiády z nemeckého jazyka, kde Benyovszky Adél (III.A) získala 4. miesto v kategórii 2B, Horváth Eszter (II.A) v 2A kategórii sa s maximálnym počtom bodov umiestnila na 1. mieste a pokračuje na krajské kolo. Všetkým súťažiacim gratulujeme a Eszter držíme palce na krajskom kole! 

      A decemberben megtartott iskolai fordulók után kiderült, hogy iskolánkat ki is fogja képviselni az angol és német nyelvi olimpia járási fordulóján. Idén rendhagyó módon az online térben valósult meg, igényes nyelvtani feladatokkal és hallgatással. Január 13-án az angol olimpián versenyeztek diákjaink: Pethes Boglárka (II.A) az 2A kategóriában 4. lett, Szőke Bíborka (III.A) a 2B kategóriában a 3. helyet szerezte meg, Hoffmann Andor (III.A) a 2C2 kategóriában a 4. helyen végzett. A német nyelvi olimpiára január 20-án került sor: Benyovszky Adél (III.A) a 4. helyet szerezte meg 2B kategóriában, Horváth Eszter (II.A) pedig a 2A kategóriában maximális pontszámmal elsőként továbbjutott a kerületi fordulóba. Minden versenyzőnek gratulálunk, Eszternek pedig sok sikert kívánunk a további megmérettetésen!

     • Úspech v súťaži ZENIT v programovaní v kategórii Grafik - Siker a ZENIT programozási verseny Grafikus kategóriájában

     • Na krajskom kole 37. ročníku súťaže ZENIT v programovaní v kategórii Grafický dizajnér Tamás Csanda (IV.A) získal 1. miesto. Tohtoročný sútaž sa uskutočnila v online forme, kde na vypracovanie úlohy súťažiaci mali 4 hodiny.

      Treba zdôrazniť, že týmto výsledkom Tamás Csanda 4x získa môžnosť vybojovať prvé miesto v celoštátnom kole.

      K mimoriadnému úspechu srdečne gratulujeme!

       

      Csanda Tamás (IV.A) az 1. helyen végzett a ZENIT programozási verseny 37. évfolyamának kerületi fordulóján Grafikus dizájner kategóriában. A verseny az idén online formában valósult meg, ahol a feladatok kidolgozására a versenyzőknek 4 óra állt a rendelkezésére.

      Ki kell emelni, hogy ezzel Csanda Tamásnak 4x is megnyílt az út az országos első hely megszerzésére!

      Tanulónk kiemelkedő eredményeihez szívből gratulálunk!

     • Deň otvorených dverí/Nyílt nap

     • Ani tento rok nevznecháme Deň otvorených dverí. Uskutoční sa v online priestore 16. decembra o 10.00 (prevažne pre žiakov a výchovných poradcov) a o 17.00 (prevažne pre rodičov). Účasť je viazaná na registráciu spojenú s poskytnutím emailovej adresy, na ktorú pošleme link a inštrukcie ako sa pripojiť. Registrácia: https://forms.gle/Y2DuRFKBuadGhMXi8

      Idén sem maradhat el hagyományos nyílt napunk! A helyzetre való tekintettel rendhagyóan az online térben tartjuk 2020. december 16-án 10.00 órától (főleg diákoknak, nevelési tanácsadóknak) és 17 órától (főleg szülőknek). A részvétel regisztrációhoz kötött, a megadott adatokat csak a nyílt nappal összefüggő tájékoztatás céljából használjuk, a jelentkezési határidőt követően töröljük. Az eseményhez a Google Meet szolgáltatását használjuk. Az esemény előtt mindenki regisztrációs e-mail címére kapja meg a csatlakozási adatokat.

      A továbbiakban folyamatosan jelentetünk meg iskolánkkal kapcsolatos információkat, videókat hivatalos facebookos oldalunkon. Kérjük folyamatosan kísérjék figyelemmel híreinket! A Pázmány Péter Gimnázium igazgatósága és diáktanácsa

     • Európske ocenenie/Európai minősítés

     • Do galérie Európske ocenenie/Európai minősítés boli pridané fotografie.

      Náš školský eTwinning projekt s názvom Money Matters získal Európsky certifikát kvality. 

      Iskolai Erasmus+ projektünk, amelyen 2017-2019 között dolgoztunk spanyol-, görög-, lengyelországi és romániai partnereinkkel európai mminősítást kapott kiváló kivitelezésért és csapatmunáért. 

     • Dištančné vzdelávanie/Távoktatás

     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách av školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách nemožno uskutočniť školské aktivity, najmä1. výlety a exkurzie,2. športové výcviky a školské športové súťaže,3. pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,4. kurzy na ochranu života a zdravia,5. kurzy pohybových aktivít v prírode,6. saunovanie,7. dni otvorených dverí do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie. Žiaci a rodičia o detailoch dištančného vzdelávania budú priebežne informovaní cez Edupage formou hromadnej správy.

      A Szlovák Köztársaság oktatásügyi, tudományos, kutatási és sportminisztere 2020. október 12-től visszavonásig elrendelte a középiskolákban az iskolai oktatás rendkívüli felfüggesztését, valamint a 2020/2021-es tanévben minden iskolában az alábbi iskolai tevékenységeket nem lehet megszervezni: 1. kirándulások és exkurziók, 2. sporttanfolyamok és iskolai sportversenyek, 3. természeti iskolában való tartózkodások és tevékenységek, 4. élet- és egészségvédelmi tanfolyamok 5. mozgásos tevékenységek a természetben 6. szaunázás, 7. nyitott napok a rendkívüli állapot, a szükségállapot, vagy a vészhelyzet visszavonásáig. A távoktatás részleteiről a diákok és a szülők az Edupagen keresztül küldött tömeges üzenetek által lesznek tájékoztatva.

     • Otvorenie školského roka/Tanévnyitó 2020/21

     • Otvorenie školského roka/Tanévnyitó 2020/2021

      Vedenie Gymnázia P. Pázmáňa oznamuje rodičom a žiakom, že vzhľadom na pandémiu a prísne hygienické opatrenia školský rok otvoríme online v škole o 9.00.

      Žiakov srdečne očakávame dňa 2. septembra o 8.30. Pri vstupe prosíme o dodržanie aktuálnych opatrení - nasadenie masky a dezinfekciu rúk. Žiaci odovzdajú vytlačený, vyplnený a zákonným zástupcom podpísaný dotazník o zdravotnom stave triednemu učiteľovi.

      Ďakujeme za spoluprácu!

      Vedenie školy

      A Pázmány Péter Gimnázium igazgatósága értesíti a kedves Szülőket és Diákokat, hogy a koronavírus újabb megjelenése miatt a 2020/2021-es tanév ünnepélyes megnyitóját online formában tartjuk meg az iskolában 9.00 órai kezdettel.

      A diákokat szeretettel várjuk szeptember 2-án reggel 8.30-kor. Az intézménybe való belépéskor kérjük vegyék figyelembe az aktuális higiéniai előírásokat és tegyék fel szájmaszkjukat, illetve fertőtlenítsék kezüket. A tanulók a honlapról letöltött egészségügyi nyilatkozatot kitöltve és a törvényes képviselő által aláírva az osztályfőnöknek adják le.

      Köszönjük együttműködésüket!

      Az iskola vezetősége

     • Oznam o vydávaní rozhodnutí

     • Vážení občania,

      v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané Gymnáziom Petra Pázmáňa s vjm – Pázmány Péter Gimnázium, Letomostie 3, Nové Zámky – Érsekújvár, v ktorých rozhodujeme podľa osobitných predpisov, vo veciach práv, právom chránených záujmov a povinností fyzických osôb alebo právnických osôb (napr. konanie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch) Vám budú zasielané do elektronickej schránky spôsobom doručenia do vlastných rúk.

      Rozhodnutia budú autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom vytvoreným s použitím mandátneho certifikátu a s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou.

      V prípade, že nemáte aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, rozhodnutia Vám budú doručené formou listinného rovnopisu, ktorého súčasťou bude doložka o autorizácii v zmysle Vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.  

     • Oznam/Értesítés


     • Na základe tlačovej správy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 24. marca 2020 Vám oznamujeme, že:

      1. aj naša škola ostane zatvorená až do odvolania,
      2. písomné maturity sa v tomto školskom roku neuskutočnia,
      3. interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby v termíne do 30. júna 2020,
      4. prihlášky na štúdium na našej škole je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára,
      5. následne prijímacie pohovory sa uskutočnia najneskôr do 30. júna,
      6. je v prevádzke nová platforma na dištančné vzdelávanie – webovská stránka www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie.

      Zároveň informujeme rodičov, že učitelia od 16. marca 2020 až do odvolania učia žiakov na diaľku cez edupage a iné zaužívané komunikačné kanály. Riaditeľka týždenne vyhodnocuje výučbu a spolu s pedagogickým zborom prispôsobuje spôsob vyučovania potrebám žiakov. Ďakujeme za Vašu podporu!

      A keddi (2020. március 24.) kormányülés sajtótájékoztatója alapján értesítjük a diákokat és szülőket, hogy:

      1. gimnáziumunk továbbra is zárva marad,
      2. az „írásbeli érettségikre” ebben a tanévben nem kerül sor,
      3. a „szóbeli érettségikre” az oktatás újrakezdésétől számított két héten belül fog sor kerülni úgy, hogy június 30-ig a diákok leérettségizzenek,
      4. gimnáziumunkba is a jelentkezést május 15-ig lehet beadni, orvosi igazolás nélkül is
      5. a felvételikre legkésőbb június 30-ig sor kerül,
      6. az oktatásügyi miniszter ismertette, hogy a www.ucimenadialku.sk honlapon a tanárok, a tanulók, de a szülők is anyagokat találnak a digitális oktatáshoz.

      Egyidejűleg értesítjük a szülőket, hogy a tanárok 2020. március 16-a óta a visszavonásig az edupage-en és más kommunikációs kanálisokon keresztül távoktatják a diákokat. Az igazgatóság hetente értékeli a tanítás menetét és a pedagógusokkal karöltve igyekszik minden diák igényeinek megfelelően alakítani azt. Köszönjük a támogatásukat!

     • Prerušenie vyučovania/A tanítás szüneteltetése

     • Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.
           Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

      Tisztelt szülők, kedves diákok! Az országos válságstáb és az iskola fenntartójának kríziscsoportja döntésének értelmében 2020. március 16-tól 14 napra bezár a gimnázium. Diákjainkat fegyelmezett és empatikus hozzáállásra buzdítjuk: a tanítás szüneteltetése alatt kérjük felelősségteljesen tölteni a váratlanul ajándékba kapott időt. A szabadidőközpontok látogatását, a csoportos találkozásokat és bulikat ajánlott kreatívabb módon helyettesíteni, pl. önfejlesztéssel, távtanulással, olvasással.
      A törvény értelmében az igazgató 5 nap igazgatói szabadot is elrendelhet. A PPG igazgatósága úgy döntött, hogy március 13-ra nem áll módjában szabadot elrendelni, mivel az adott szabadnapok a közelgő írásbeli és szóbeli érettségi zökkenőmentes lebonyolításához szükségesek. A diákokat holnap instruáljuk a 2 hét alatt történő távoktatással kapcsolatban. Megértésüket és támogatásukat köszönjük.
       

     • Usmernenie v súvislosti s ochorením COVID-19

     • Az Oktatásügyi Minisztérium ajánlása

      V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadala Bezpečnostná rada SR, na ktorej boli prijaté konkrétne opatrenia a určila, ako v danej situácii postupovať.Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo v tomto kontexte usmernenie pre školy a školské zariadenia.
           V prípade, že žiaci alebo zamestnanci rezortu školstva boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.
            V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí: 

      • ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
      • v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
      • v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,
      • v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

           Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dôrazne NEODPORÚČA v súčasnej dobe organizovanie akýchkoľvek výletov, exkurzií a iných podujatí do oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu.

           Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

       

      • pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu. Nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
      • pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
      • vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

       

           Vylúčenie z vyučovania žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, nie je možné, ak žiak plní povinnú školskú dochádzku. V ostatných prípadoch (napr. materská škola) je na zvážení riaditeľa školy po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa. Pokiaľ sa u detí a žiakov neobjavia klinické príznaky respiračného ochorenia, nie je dôvod ich obmedzovať. Zároveň je potrebné apelovať na rodičov, aby neposielali do školy dieťa s príznakmi ochorenia.
           Takýto postup obdobne platí aj pre zamestnancov rezortu školstva.

       

     • Olympiáda v NJ/Német olimpia

     • Gratulujeme Eszter Horváth (I.A) za vynikajúce 1. miesto v olympiáde z nemeckého jazyka na krajskom kole. Držíme palce na celoslovenskom kole v marci.

      Sok szeretettel gratulálunk Eszter Horváthnak (I.A) a kerületi német olimpiászon elért 1. helyezéshez, hajrá az országos fordulóban is! 

     • Olympiáda v ŠJ/Spanyol nyelvi olimpia

     • Dňa 10. februára 2020 sa konalo v Nitre krajské kolo olympiády v španielskom jazyku, odkiaľ Kiara Udvardy (III.A) priniesla krásne 2. miesto. Gratulujeme!

      Február 10-én rendezték Nyitrán a spanyol nyelvi olimpia kerületi fordulóját, ahonnan Udvardy Kiara (III.A) a fantasztikus 2. helyet hozta el iskolánknak. Gratulálunk!

     • Olympiáda v AJ a NJ/Német és angol nyelvi olimpia

     • V dňoch 15. a 16. januára 2020 sa uskutočnili okresné kolá olypmiád v cudzích jazykoch. Na súťaži v anglickom jazyku našu školu reprezentovali Bíborka Szőke z II. A (získala 3. miesto) a Kiara Gréta Udvardyová z III. A (získala 4. miesto). V nemeckom jazyku súťažili Teodóra Ivanics z I. A, Karin Kunya z III. A a Eszter Horváth z I. A, ktorá vybojovala 1. miesto a postup do krajského kola. Gratulujeme súťažiacim!

      2020. január 15. és 16. zajlottak Érsekújvárban az idegen nyelvi olimpiák járási fordulói. Az angol nyelvtudást próbáló versenyen iskolánkat Szőke Bíborka képviselte a II.A-ból, aki a 3. helyet szerezte meg kategóriájában, és Udvardy Kiara Gréta a III.A-ból, aki kategóriájának 4. helyezettje lett. A német nyelvi olimpián Ivanics Teodóra, I.A, Kunya Karin, III.A és Horváth Eszter I.A küzdöttek a helyezésekért és Eszternek ez kitűnően sikerült, mivel 1. helyezésével továbbjutott a kerületi fordulóba. Gratulálunk a versenyzőknek!